Heemkundevereniging Gl - Sjakel februari 2002
 
 


De Sjakel
Februari 2002

Geulle in vroeger tijden.
41. De schepenbank.

In Geulle was vroeger een schepenbank gevestigd. Hierin hielden zich de schout en zeven schepenen bezig met de rechtspraak in en het bestuur over ons dorp. De belangen van de Geullenaren werden zonodig behartigd door de borgemeesters of dorpsmannen. In 1439 was er hier een schepenbank voor o.a. de buurten Moervelt, Hulsloe, Broemele, Huskenberg en Goele (aan de Maas). In deze oude buurtnamen zijn die van nu nog goed te herkennen. Tot 1745 vormde deze schepenbank n bank samen met Bunde en Ulestraten. Deze gecombineerde schepenbank hield zitting te Geulle.

De schepenbank bestond uit een voogd (of zijn plaatsvervanger) die door de vorst werd benoemd. Verder bestond de bank uit een schout en schepenen. Deze werden benoemd door degene die in Geulle de macht in handen had. Vanzelfsprekend koos deze personen waarop hij kon rekenen en die zijn belangen het beste zouden behartigen. Ook konden nog de z.g. gerfden lid van de schepenbank zijn. Deze moesten minstens 15 bunder land in Geulle in eigendom hebben.

De bevoegdheden en taken van de schout en schepenen zijn al in aflevering 39 besproken. De beloning van deze ambtenaren bestond uit de boetes en de proceskosten van degenen die hun proces verloren. Daarvan kreeg de schepenbank 1/3 en de heer van Geulle 2/3. In oude registers en rollen zijn de ontvangsten van de schout, schepenen, gerechtsbode enz. nauwgezet bijgehouden. Deze vergoedingen waren niet hoog en daarom moet men deze functies ook meer als erebaantje dan als lucratieve betrekking zien.

De beloning van de schepenen enz. was dus afhankelijk van de boetes die in de diverse rechtszaken werden opgelegd. Deze boetes waren weer bepaald door de eeuwenoude costuimen of rechtsgebruiken. Daarom wist iedereen die voor een overtreding voor de schepenbank was gedaagd al vr de uitspraak hoe hoog de boete zou zijn indien hij schuldig zou worden bevonden. Bij een forse boete was dat meestal een bedrag van enkele toenmalige guldens of schellingen en bij een kleine boete was dit enige stuivers.

Een voorbeeld van de vaste voorschriften en boetes volgens de costuimen of rechtsregels gaat over het "zeumeren". Dit is het aren lezen of de na het oogsten overgebleven graanaren bijeen zoeken. Niemand mocht tijdens de oogst zeumeren, behalve op de lege stoppels nadat de tienden - een soort belasting op granen e.d. - en andere landbouwgewassen waren afgevoerd. Ook mocht alleen overdag en alleen door diegenen die niet veel bezit hadden gezeumerd worden. Indien dit voorschrift werd overtreden moest men in de plaatselijke petoet of cachot 14 dagen op water en brood leven. Bij een volgende overtreding moest men twee uur in de kaak. De kaak bestond uit twee aparte verticale planken op een paal; de planken kon men met de platte kant tegen elkaar plaatsen. Dan bleven uitsparingen over waardoor het hoofd en de handen van de gestrafte staken. Zo werd de boosdoener dan "aan de kaak gesteld" (de huidige Kaakstraat in Elsloo herinnert hier nu nog aan).

De voorschriften over het zeumeren dienen slechts als voorbeeld voor de zeer vele voorschriften en boetes die in de z.g. costuimen of rechtsgebruiken waren vastgelegd.

Toen hier de Staatsen of protestanten aan de macht waren, moesten de leden van de schepenbank van het ware gereformeerde christelijke geloof zijn. Die waren in Geulle niet (allemaal) te vinden. Daardoor waren er in ons dorp vroeger schepenen enz., die bijv. uit Meerssen of Maastricht kwamen.
Archie Varis.

Literatuur:
1. Uit Geul's verleden (1926).
2. Oet vreuger jaore (1978-1985).
3. Geulle, dorp aan de Maas (1993).
4. Eine wsj groffiaote (1992).

A.M.A. Maassen: Kwartierstaat van Sjef Thijssen uit Geulle (vervolg)

Eerder gepubliceerd in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG), jaargang 28 - 2000, nummer 3. Hier volgt de zesde generatie voorouders van Sjef Thijssen. Dat zijn - als u goed meegeteld heeft - 32 kwartieren. Bovendien zijn verwijzingen opgenomen naar de volgende 64 kwartieren. De relatief beperkte ruimte die De Sjakel biedt en de ruime toelichting van de heer Maassen noopten ons helaas ertoe deze zesde generatie in twee delen te splitsen. Het boek waarnaar verwezen wordt, "Geulle, dorp aan de Maas", geschreven door Sjef Thijssen, is overigens nog steeds verkrijgbaar bij de secretaris van de heemkundevereniging (prijs 13,61). En mocht u tot de genoemde oude Geulse families die aan de orde komen, behoren (of tot een andere familie, maar in Geulle is tot op zekere hoogte iedereen familie van elkaar) en mocht ook bij u het genealogie-virus de kop op beginnen te steken, loop dan eens binnen op een van de werkmiddagen of -avonden of bijeenkomsten van de sectie genealogie van de heemkundevereniging (zie de agenda). Er is altijd een helpende hand aanwezig om u te assisteren bij het maken van een goede start.

VI Oud-ouders

32. N.N.
33. N.N.
34. N.N.
35. N.N.
36. Caspar Thijssen, * Geulle 12 april 1727, zoon van Gerardus Thijssen en Mechtildis Peerbooms, Geulle 24 januari 1800. Huwde te Geulle 22 november 1761 voor de pastoor met dispensatie in de derde en vierde graad van bloedverwantschap, en voor de dominee te Geulle eerst op 13 december, na ondertrouw op 24 november, met
37. Margaritha Maes(sen), * Oensel-Schimmert 1 februari 1738, wonende in Geulle, dochter van Joannes Maes en Elisabeth Backhuys, volgens het doopregister, maar ik denk dat dit Vrancken moet zijn, Geulle 25 november 1798.
Aantekening 1: Caspar's broer Petrus, * Geulle 18 februari 1724, aldaar 9 november 1794, gehuwd met Maria Catharina Janssen, was de overgrootvader van burgemeester Servaas Thijssen, * Geulle 24 juli 1863, 6 mei 1916 (akte 13), die in 1896 burgemeester Vijgen opvolgde (boek blz. 162 en 195). Servaas huwde te Geulle 4 augustus 1892 (akte 5) met dochter Geertruid van het in Elsloo wonende, maar in Bunde gehuwde echtpaar Joannes Martinus Hendrix, geboortig van Elsloo, en Cornelia Dolmans, geboren in Itteren. De ouders werkten, zoals vele Limburgers in die tijd, als "brikkebekker"in Duitsland, in casu in Vorst. "Whrend ihre Beschftigung als Ziegel-bcker" aldaar kwam genoemde dochter op 16 mei 1863 ter wereld in het huis van Mathias Horschen. Haar geboorte-akte werd opgemaakt in de Brgemeisterei Vorst, Kreis Kempen, Bezirk Dsseldorf. Het kind werd ingeschreven als Gertrud Hendrichs. De weduwe Thijssen-Hendrix overleed te Geulle 27 maart 1938. Burgemeester Thijssen werd opgevolgd door Jonkheer Alphonsus Maria Hubertus Edmond, burggraaf van Aefferden, * Roermond 2 juli 1891, zoon van Carolus Albertus Marie Ernestus en Marie Josephine Guillemine Hubertine Leurs, Meerssen 26 mei 1992, gehuwd in Meerssen op 6 februari 1915 (akte 4) met Germaine Anna Maria Huberte Brouwers, * Meerssen op het landgoed Klein Vaeshartelt 24 maart 1893, in het kasteel te Geulle 10 november 1973. Zij was een dochter van Paul Marie Francois Hubert Brouwers en Sophie Anna Marie Bauduin, sedert 1895 via openbare verkoop eigenares van het kasteel te Geulle en alle verdere bezittingen van de te Brussel en (het Limburgse) Mheer wonende erfgenamen van Edmond Emile Charles Ghislain, baron van der Linden d'Hooghvorst.
Aantekening 2: Op blz. 64 van het boek wordt verhaald over een zwaar onweer in de zomer van 1851. Door blikseminslag ontstond brand in de woning van de bejaarde Jan Thijssen Aan de Maas, die daarbij omkwam. Het slachtoffer - * 15 december 1766 en 18 augustus 1851 (akte 9), sedert 6 maart 1838 weduwnaar van Anna Elisabeth Vossen - was, zoals de grootvader van Burgemeester Thijssen, ook een zoon van bovengenoemd echtpaar Petrus Thijssen en Maria Catharina Janssen. De jonge Leendert Thijssen die vergeefs zijn vader uit het brandende huis trachtte te redden, was Leonardus Thijssen, landbouwer, * Geulle 10 maart 1814, gehuwd te Geulle 18 oktober 1842 (akte 9) met Maria Sibilla Feron, * Geleen 18 Prairial XI (7 juni 1803), dochter van Francis en Maria Joanna Cuijpers.
Aantekening 3: De grootouders van moederszijde van burgemeester Thijssen waren Servaas Dekkers, * Geulle 19 april 1799, Geulle 8 januari 1853 (akte 2) en Anna Maria Ra(e)ma(e)kers, * Geulle volgens akte 52 van de burgerlijke stand 1 Prairial XII (21 mei 1804), maar volgens de pastoor 21 april 1804 (= 1 Floral), Geulle 19 april 1871 (akte 8). Zij was een nicht van het "Riddele", een klein, mager en zenuwachtig mens, dat in het huwelijk trad met Thies Tilmans (blz. 79 van het boek). In dit vermakelijke verhaal over deze huwelijkssluiting ontspoort de auteur, historisch gezien, enkele malen. Volgens hem werd het huwelijk door burgemeester Maassen voltrokken in de zestiger jaren. Het huwelijk van Mathijs Tilmans, landbouwer, * Geulle 14 augustus 1814, 11 januari 1883 (akte 4) en Maria Catharina Raemaekers, zoals het "Riddele" heette, * Geulle 22 juli 1822 (akte 26), 3 mei 1912 (akte 13), vond echter plaats op 28 maart 1856 (akte 3). Toen was Maassen al drie jaar geschorst en hij kwam pas weer in functie in 1858. De geboorte-akte van de bruid vermeldt inderdaad dat het kind van het mannelijk geslacht is! Deze fout heeft niet burgemeester Maassen gemaakt, want die werd eerst op 2 november 1830 onder Belgisch bewind in die funtie gekozen. De geboorte-akte werd opgemaakt en ondertekend door de toenmalige schout en ambtenaar van de burgerlijke stand graaf Maximiliaan de Hoen (echtgenoot van prinses de Hohenzollern-Hechingen) en de gemeente-secretaris Joannes Franciscus Lebens, die tevens notaris in Beek was.
Thies Tilmans was de zoon van Tossanus en Maria Gertrudis L(o)uwet. Zijn moeder was een halfnicht van Agnes Luwet, die op 17 februari 1905 in het huwelijk trad met Mathias Maassen en zodoende de moeder werd van burgemeester Coenrardus Maassen, voor wie het dorp, waar hij als "de Ouwe" bekend stond, in meerderheid sympathie voelde (zie mijn opstel over hem in het jaarboek 1993 van de stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal).
Het "Riddele" was dochter Maria Catharina van Joannes Arnoldus Raemaekers en Gertrudis Paulissen. De grootmoeder van moederszijde van burgemeester Thijssen was dochter Anna Maria van Adam Reinerus Raemaeckers en Anna Deckers, gehuwd te Geulle 23 februari 1794 met dispensatie vierde graad bloedverwantschap. Hun beider vaders waren zonen van Jacobus Raemaekers en zijn van Bunde geboortige vrouw Maria Ida Smeets, gehuwd te Geulle 25 november 1770.

De 4e graad bloedverwantschap is als volgt:

Ouders Raemaekers: Jacobus Raemaeckers en Maria Ida Smeets.
Grootouders: Conrardus Raemaeckers en Anna Ackermans.
Overgrootouders: Jacobus Ackermans en Gertrudis Vossen.
Betovergrootouders: Leonardus Vossen uit Bunde en Oda Schepers uit Itteren.

Ouders Deckers: Servatius Deckers en Catharina Hoogheijnen.
Grootouders: Petrus Deckers en Anna Vossen.
Overgrootouders: Leonardus Vossen en Juditha Mulckens.
Betovergrootouders: Leonardus Vossen uit Bunde en Oda Schepers uit Itteren.

Aantekening 4: In dit verband wil ik even terugkomen op het echtpaar Maximiliaan de Hoen en Felicitas von Hohenzollern. In het boek van pastoor Kengen "Uit Geuls Verleden" wordt op blz. 369 en 370 geschreven over de twee klokken in de kerktoren te Geulle, een grote en een kleine, die oorspronkelijk dateerden uit 1644, maar resp. in 1801 door de gemeente onder "maire" Gassens en in 1807 door genoemd echtpaar zijn "hergoten". Ik heb mij altijd afgevraagd waarom de auteur schreef: "om welke reden zij hergoten zijn staat nergens vermeld." Was hem dan onbekend dat in de Franse tijd de kerkklokken ingeleverd zijn moeten worden ? Een en ander vond plaats in het kader van de kerkvervolging in de beginjaren van de Franse bezetting, toen kloosterorden werden opgeheven, kerkelijke goederen verbeurd verklaard en verkocht, kerken gesloten en priesters verplicht tot het zweren van trouw aan de republiek op straffe van deportatie. Verder was bevolen "de faire disparaitre du haut des tours et des glises les signes extrieurs du culte". Onder die uiterlijke kentekenen van de godsdienst die moesten verdwijnen, vielen ook de kerkklokken. Op last van de Minister van Financin te Parijs moesten zij overgebracht worden naar aangewezen depots, van waaruit zij verkocht werden aan de "citoyens" Coste, Caylus, Gevandan et Compagnie, eigenaren van de Fonderie du Creusot, belast met werken voor de Dienst van Oorlog en Marine (Rijksarchief Limburg, Frans Archief, inv.no. 1200). Napoleon, via een staatsgreep eerste consul geworden, maakte in 1801 een eind aan de vervolging door het sluiten van een Concordaat met Paus Pius VII. Het is voor mij duidelijk dat toen van gemeentewege gezorgd werd voor een nieuwe klok ter vervanging van de geroofde (grote) klok, enige jaren later gevolgd door een schenking van een nieuwe tweede (kleinere) klok door de regerende heer. Voor de conflicten in de eerste jaren van de Franse bezetting mag ik verwijzen naar mijn artikelen in dit Tijdschrift (LTG; red.) "Sabotage of baldadigheid in Bemelen", jaargang 1987, no.'s 3 en 4 en "Joannes Gassens, agent municipal, maire en notaire public in Geulle, jaargang 1991, no.4.
(wordt vervolgd)

Politie varia

 • Op dinsdag 25 december 2001 werd een bruine herenfiets uit het Kanaal nabij Westbroek opgevist.
 • Op woensdag 26 december 2001 vond er een aanrijding plaats te Broekhoven. De bestuurder reed de Slingerberg naar beneden en wilde rechtsaf in de richting van Elsloo. Hierbij kwam hij in een slip, waarna de auto het talud omlaag schoot en op zijn kop terecht kwam. De bestuurder kon via het zijraam naar buiten, de andere inzittende via de achterklep. Niemand raakte gewond, alleen materile schade
 • Op zondag 30 december werd ontdekt, dat er een inbraak c.q. een insluiping had plaats gevonden in een woning te Westbroek. Ontvreemd werden onder andere een portemonnee, een GSM en zakjes met vreemde valuta. Er werden geen sporen van braak ontdekt.
 • Tussen zondag 30 en maandag 31 december vond er een doorrijding na aanrijding plaats op de Cruisboomstraat. Een auto werd aan de rechterzijde beschadigd. De buurman had wel wat gehoord, doch dacht dat het vuurwerk was.
 • Op dinsdag 1 januari 2002 raakte de bestuurder van een personenauto in een slip en kwam in de greppel naast het Cruisboomveld terecht. Hierbij raakte hij ook een boom.
 • Tussen vrijdag 4 en zaterdag 5 januari 2002 werd een verlichtingslamp in de voortuin van een woning aan de Bruggelkes vernield. Hierdoor ontstond kortsluiting.
 • Tussen maandag 7 en dinsdag 8 januari 2002 vond er een doorrijding na aanrijding plaats op het Marktplein.
 • In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 januari 2002 werd ingebroken in een personenauto op de Mevr. v.d. Meystraat. Het slot van het rechterportier was geheel naar buiten gerukt. Ontvreemd werd een minidisc Cd-speler.
 • Op zaterdag 19 januari 2002 werd op de Hulserstraat een fiets ontvreemd.
 • Tussen zaterdag 12 en zondag 13 januari 2002 werd op de Hulserstraat een personenauto beschadigd. Op het kofferdeksel werden twee horizontale lijnen gekerfd.
 • Tussen maandag 28 en dinsdag 29 januari 2002 werd er ingebroken in een personenauto op de Schoutstraat. Uit de kofferbak van de auto werd het reservewiel ontvreemd.

Met ingang van 1 januari 2002 heeft de Basiseenheid Meerssen van de Regiopolitie Limburg Zuid opgehouden te bestaan. Met ingang van bovengenoemde datum is deze opgegaan in de Basiseenheid Heuvelland.

Deze Basiseenheid bestaat uit de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Margraten en Meerssen. De hoofdvestiging van de Basiseenheid is gevestigd in het politiebureau aan de Nieuweweg te Valkenburg.

De openingstijden van dit bureau zijn iedere werkdag van 8.30 tot 23.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 18.00 uur. Het bureau te Meerssen is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Op zondag gesloten.

Om politiemensen van Meerssen te bereiken kunt het beste 0900-8844 bellen. Hierna wordt u naar Meerssen of Valkenburg doorverbonden. Ook de gebiedsgebonden medewerkers zijn hier bereikbaar.

Gevonden : n.v.t.
Verloren : n.v.t.
Brig. Giesen

Brieven van Pieke Junior oet de Piemelenhoek.

Hallo mensen van Geul, hier weer een briefje van jullie Pieke. Het weer is veels te goed voor de tijd van het jaar en het gaat weer rap op stemmen aan en tot nu toe laten de politiekers niet zo veel van zich horen en je ziet ze sjus wie ummer, soms eens effekes, maar altijd te weinig, maar der lopen der wel al veel langs de deur met steunkaarte en die kosten niet eens wat. De Noonk heeft zijn aarrappelezak nog niet vol met loze beloften, misschiens zijn ze wel bang geworden, zeg Harie, maar de Noonk zeg dat het gewoon wat langzaam op de gang komt, sjus wie bij de os de melk en je ziet wel al overal veel vlaggen zeg de Noonk, van een land wat hij niet kent, maar dat heeft met de karneval te maken en er hange ook overal veel maskes aan de deur en aan de vinsters met mooie nummers derop en de Noonk zegt, dat ze in ieder geval allemaal hun best doen om te lachen, maar sommigen zien deruit of ze op 7 maart een afspraak met de tandarts hebben, zegt hij en dat is goed want dan verdient die ook nog wat deraan. En onder in Geul hebben ze het CDA geplant op het veld en de Noonk vraagt zich af offent die oogst ook wel wat wordt, hij denkt dat ze nog veel mest derop moeten gooien, omdat het anders niet veel wordt met die denk hij, die gooien zelf teveel olie derop, want in Maastricht is ter eene van die, die vindt dat Meerssen niet genoeg betaalt voor een tunnel onder de rijksweg in Maastricht te maken en die willen ook nog een vinger in de pap hebben bij het vliegveld en nou vindt de Noonk dat die zich als ze al zo beginnen eens een beetje rustig moeten houden, want die van Maastricht zijn nog niet eens in staat om die van Eijsde deronger te krijgen en nou willen ze zich ook al kuure aan die van Meersse en dat vindt de Noonk nog niet zo erg, als ze maar met hun papvingers van Geul afblijven, zegt hij en als die van Maastricht wat wille bouwen, moeten ze eerst maar eens zorgen dat ze zelvers genoeg centen hebben en egaal wie het ook is, ze moeten zeker niet in Meerssen zijn met bouwen, want die kunnen alleen wat illigaals deneer zetten zeg hij en dan moet weer een vethouder zijn vuist op de tafel houwe en dat kan hem veel pijn doen, zegt de Noonk. En Wim van Wiene kan het weten van die in Maastricht, want die woont daar ergens aan een sluis en die moest in de gezt get vertellen over zijn Maastricht en veel vertelde hij niet terover, want ik geloof dat als ter in Geul een sluis was, dat hij dan liever daar woonde, sjus wie zij tweelingbroer en die heet niet Wim maar Jan maar wel Wiene en je kunt het verschil tussen die twee wel zien want de een houwt de klein trom en de ander de grote bij de Famfaar.

En Hupie Vingerhoed is ook bij de Famfaar en die gaat al heel lang met de verjaardagsactie van die langs de deur en laatst was de koningin jarig en of Hupie daar ook heen had willen gaan, weet ik niet maar de koningin had schijns geen tijd omdat haar zoon Wullem ging trouwen en daarom heeft ze de brger maar met een envelop naar Hupie gestuurd en die kreeg toen ook nog een onderschijding devoor en Hupie is heel blij demet en de Noonk ook en ook alle ander luu waar hij altijd gaat feliciteren ook en iedereen riep Huup Huup Hoera en dat zal je dan maar gebeuren, zeg !!

En de Noonk vraagt zich af waarom ze het stemmen nou verkiezingen noemen, want veel valt ter toch niet te kiezen deze keer, der zijn maar vier lijsten en dat is nog te weinig om de minst slechte deruit te pakken, zegt hij, en zo kunnen ze zich de buit eigenlijk wel van te voren ondermereen verdelen, maar Harie vindt dat de Noonk dan maar zelf met een lijst had moeten komen en of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, zegt hij, het pitsj allebei. En die van de visclub gaan nu ook hun huisje bouwen aan de vijverd en misschien kunnen ze zich ook een huisje voor die met hun honden debij bouwen, maar dan wel niet illigaal, dan hoef de Noonk zich niet iedere keer aan de pompesteen te verrekken om de troep onder zijn schoenen uit te halen en hij zeg dat hij de volgende keer met de klompe de door gaat en dat heeft ook nog zijn voordelen, zeg hij, want daar kun je beter mee smijten wie met een schoen. Maar gelukkig is de hondennepper weer eens langs geweest en nou zulle die van Stbbes en die van Teigededraod bij ons in de straat wel op hunne peetere fluiten, zeg de Noonk, want daar is het weer kassa. En nou gaat ik naar de karnevalsoptocht kijken en dan kan ik jullie daar de volgende keer misschiens wat over schrijven en ook over het stemme, als ter tenminste nog meer zijn dan alleen de Noonk die gaan stemme, want Harie, die gaat niet zegt hij en daar is Noonk guftig over, want hij vindt dat je wel moet gaan, je weet nooit wie een os een zich eene knijn vangt en hoe dat afloopt vertel ik jullie ook nog wel eens. Tot dan dus, adi, met de groeten van Pieke junior uit de Piemelenhoek.

Fanfare St. Martinus.

Zondag 27 januari j.l. hield Fanfare St. Martinus haar jaarvergadering. De vele aanwezigen moesten een kritisch jaarverslag over het jaar 2001 aanhoren van de secretaris en kregen van de penningmeester ook nog te horen dat het jaar afgesloten was met een behoorlijk nadelig saldo. Ons Damescomit zorgde er echter staande de vergadering voor, dat dit nadelig saldo werd weggewerkt!

Tijdens deze vergadering stelde Ton Minten het voorzitterschap ter beschikking. Ook wilde Ton geen plaats meer innemen in het bestuur omdat hij, zo stelde hij "een nieuwe voorzitter niet voor de voeten wilde lopen".

Bert van Es werd met grote meerderheid van stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter van Fanfare St. Martinus.

Piet van Kleef, Bert Smoorenburg, Jan Wijnen en Ron Kurvers moesten volgens rooster aftreden. Allen, behalve Ron Kurvers, stelden zich herkiesbaar en werden ook weer verkozen.

Leo Thijssen, Hen Oligaarts en Ton Minten traden tussentijds af en waren niet meer verkiesbaar. Leo Thijssen werd met algemene stemmen benoemd tot erevoorzitter. Door deze bestuursmutaties ziet de samenstelling van het dagelijks bestuur er als volgt uit:
 • Bert van Es, voorzitter.
 • Henk Spee, secretaris.
 • Lou Thewessem, 2e secretaris.
 • Hub Penders, penningmeester.

De functies van 2e voorzitter en 2e penningmeester zijn vacant. Het bestuur hoopt deze vacatures op een van de komende bestuursvergaderingen in te vullen.

De vergrijzing heeft toegeslagen in de vereniging. Dit is een van de redenen waarom de Fanfare in 2001 niet heeft deelgenomen aan een muziekconcours. Nog een reden is, dat het paard van St. Martinus zich niet op zijn gemak voelt in de stal.

Door het secretariaat is uitstel van concoursdeelname aangevraagd. De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft dit uitstel inmiddels verleend met de restrictie dat de Fanfare in 2002 moet deelnemen anders volgt degradatie naar de ere-afdeling. De leden van de Fanfare hebben echter besloten ook in 2002 niet deel te nemen aan een bondsconcours. Dit houdt dus in dat we "sinds 1962 superieure afdeling" uit ons briefhoofd moeten verwijderen.

De vergadering werd onderbroken toen Burgemeester drs. G. Kockelkorn binnenkwam. In een korte toespraak memoreerde hij de vele werkzaamheden van een lid van de Fanfare voor de vereniging. En nog steeds had Hub Fingerhut niets in de gaten. Volkomen verrast kreeg hij van de burgemeester de medaille in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

Hub is in 1960 in Geulle komen wonen en is vrijwel direct lid van de Fanfare geworden. Jarenlang heeft hij op bariton zijn partij meegeblazen. Actieve muziekbeoefening heeft hij wegens gezondheidsperikelen moeten opgeven. Een tiental jaren heeft Hub deel uitgemaakt van het bestuur en was hij contactpersoon van de drumband. Maar iedereen in Geulle kent Hub beter van de verjaardagsactie.

In de archieven van de Fanfare is op 8 februari 1964 een factuurtje te vinden van ijzerhandel Molin ad 1,06 voor een extra zwaar hangslot, afgehaald door Hub Fingerhut. Dit "extra zwaar" hangslot diende waarschijnlijk voor de beveiliging van de geldkist waar Hub de opbrengst van de verjaardagsactie in opborg. Hub is dus al ca. 40 jaren bezig met de verjaardagsactie. Bij de huldiging ter gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap heeft de voorzitter eens becijferd hoeveel kilometer Hub in deze tijd had afgelegd. Hij kwam toen tot de ontdekking dat Hub voor de Fanfare de wereld rond gefietst heeft!! Wij wensen Hub nogmaals proficiat. Zelf zegt hij dat hij nog 20 jaren wil blijven doorgaan met de verjaardagsactie. U begrijpt dat Fanfare St. Martinus daar geen enkel bezwaar tegen heeft!!
Henk Spee, Secretaris van Fanfare St. Martinus.


De drinkwatervoorziening (3). Poelen.

In de vorige aflevering zijn we uitgebreid ingegaan op de ouderdom, de constructie en het voorkomen van waterputten. Het water dat uit de putten naar boven werd gehaald, was doorgaans van goede kwaliteit en was voornamelijk bestemd voor gebruik door de mens. Voor de dieren en met name grootgebruikers als het vee, waren er de poelen. Daarover deze aflevering.

Aanleg.
De poelen of 'koelen' zoals ze in het Limburgs worden genoemd, zijn gericht gegraven of in de loop der tijden ontstaan door gebruik van de leem. Dat laatste kwam nogal voor. Leemgrond kende in het verleden vele toepassingen. Leem werd gebruikt bij het maken van 'fomme', het mengen van fijn kolengruis met korrelige leem; resultaat: een goedkope, lang gloeiende brandstof. Leem was d bouwstof bij het maken van vakwerkhuizen. Ook voor het maken van dorstvloeren (waar met dorstvlegels op 'gebeukt' kon worden) was veel leem nodig. Maar de meeste leem werd in vroegere jaren gebruikt bij het fabriceren van de bekende, in veel oudere huizen en schuren gebruikte veldbrand.

Vaak werd de leem betrokken van terreinen die gemeentegoed waren (de zogenaamde 'gemeinde'grond). Maar ook op particuliere terreinen werd leem gestoken en ontstonden er poelen. Of ontstonden er weilanden met een 'verlaagd' terras, weilanden die twee tot drie meter uitgestoken waren (de 'uitgestoken' weilanden vormen een hoofdstuk apart; hieraan zal later een afzonderlijk artikel gewijd worden).

Waterdichtheid
Met een groot gat in de grond had men nog geen poel. De bodem van de poel moest zo goed mogelijk waterdicht gemaakt worden. Dat gebeurde door er zware werkpaarden door heen te drijven en wel net zo lang, tot er een taaie kleverige massa ontstond. Maar, indien een poel eenmaal in gebruik was, zorgde ook het vee ervoor dat de aarde regelmatig aangestampt werd tot een kleffe, geen water doorlatende massa. Met name in de zomer als na perioden van droogte het water in de poel begon te zakken, volgde het vee de zakkende waterspiegel en werd er vanzelf geplet. De poelen vervulden daarna een veelvoud van functies. Zij zorgden voor de opvang van het regenwater, dienden als drenkplaats voor het vee en dienden in het voorjaar bovendien als paaiplaats voor de kikkers met grote 'plukken' kikkerdril. De aanwezige kikkers zorgden daarna op warme zomeravonden voor een aanhoudend, monotoon gekwaak dat wel uren kon aanhouden. Overigens kon de ontwikkeling van de 'koelekoppen' tot kikkers nog wel eens verstoord worden als de zomer al te droog was en de poel ver of helemaal opdroogde.

In en rond de poel.
Buiten het kikkerleven was er in en rond de poel nog meer te beleven. Bij bepaalde weersomstandigheden (in de volksmond; als er slecht weer stond aan te komen) waren er grote zwermen dansende muggen boven het water. Een mooie gelegenheid voor de zwaluwen om in sierlijke glijvluchten over het water te scheren en grote aantallen muggen te verschalken. In de zomermaanden waren de poelen vaak helemaal bedekt met eendekroos, kleine, drijvende waterplantjes die in grote hoeveelheden het wateroppervlak binnen de kortste tijd groen kleuren (eendekroos werd nog al eens gebruikt als voedingsstof voor jong pluimvee). In ongunstig gelegen poelen waar de zon de hele dag op kon schijnen, ontwikkelde zich in de zomer de drabbige, groene algengroei. Sterke algengroei maakt het water ongeschikt voor dierlijke consumptie. Om de zon de temperen werden daarom rond de poel of in elk geval aan de zuidzijde bomen geplant als elzen, linden, wilgen of essen. De wilgen en essen werden meestal tot knotbomen gesnoeid. Een neveneffect van de bomen rond de poel: de in de herfst afvallende bladeren zakken in het water en worden geleidelijk aan afgedekt door een sliblaag. Een proces dat zich daarna telken jare herhaalt. Leuk was het dan om tijdens een droge periode in het droogvallend slik met een bloempot in het slik te roeren. Na een aantal bewegingen in de natte aarde kwam er moerasgas vrij dat via de opening in de bloempot in brand gestoken kon worden.

Aanwezigheid van poelen. Het aantal poelen was nogal variabel en hield nauw verband met de ligging van het dorp of het buurtschap. Met name in hoger gelegen gebieden was men erg aangewezen op de aanleg en het gebruik van poelen. In de Geulse gemeenschap is dat goed herkenbaar.

In Geulle beneden zijn er vele waterlopen van de beken die uit het hellingbos komen. Zo konden veel weilanden van stromend water worden voorzien of was de afstand tot een stromende beek zo gering dat het vee daar gemakkelijk gedrenkt kon worden. Ook is er in Geulle beneden een hoge grondwaterstand waardoor het slaan van een pomp voor het vee zo 'gepiept' was.

Maar 'boven' in ons dorp was dat anders. Daar was men voor het drenken van het vee aangewezen op regenwater, opgevangen in grote gemetselde bakken, of op poelen. We maken een denkbeeldige tocht door Moorveld richting Hussenberg en beginnen onze wandeling boven aan de Schonen Steynweg. We passeren de volgende poelen:
 • aan de Schonen Steynweg tussen de twee grote landhuizen met de nummers 1 en 3 in het weiland Janssen; een ovale poel van 4 bij 10 meter, omzoomd met knotwilgen.
 • aan de Schonen Steynweg achter de hof van Waelen, een grote poel met een diameter van wel 30 meter met aan de zuidzijde knotlindes. De poel was ontstaan bij het bakken van de voor de boerderij noodzakelijke veldbrand. Behalve als drenkplaats voor het vee fungeerde de poel in de wintermaanden bij vorst als schaatsvijver.
 • in de hoek Maastrichterweg (richting Kasen) en Moorveldsberg een grote, ronde poel met een doorsnede van ruim 15 meter; geen beplanting.
 • aan de Moorveldsberg even voorbij het vroegere caf 'Het jachthuis' een langgerekte poel, aan de zuidzijde van de weg.
 • terug naar de Heerenstraat en nu richting Hussenberg lag er een langgerekte poel (ongeveer het model van de vorige) aan de westzijde van de weg tussen de woningen Claus en Reubsaet.
 • nauwelijks hondervijftig meter verderop, voorbij boerderij Kester, een poel aan de oostzijde van de weg.
 • ter hoogte van onze kerk lag tot begin jaren vijftig een weiland met daaromheen een dikke haag waarachter een poel (waar nu de inrit is naar de parkeerplaats voor de kerk, aan de Hussenbergkant).

De realiteit.
Tot de komst van de waterleiding eind jaren twintig vorige eeuw waren de poelen de drenkplaats voor het vee. Menige prent of schilderij uit die tijd laat een romantisch beeld zien van verstilde rust, al of niet met mens en dier. Over de hyginische toestand van dat poelwater moest men evenwel minder enthousiast zijn. Bij onweer en zware plensbuien werd niet alleen het regenwater maar ook het overtollige mestwater van de boerderij via de straten afgevoerd. Dat water kwam dan ook vaak terecht in de poel. Overigens, met de aanvoer van regenwater over de toen nog niet geasfalteerde wegen werd ook gedurig slib aangevoerd. Gevolg: na een aantal jaren dreigde de poel dicht te slibben. Dan werd het tijd de poel te schonen. Hiermede wachtte men totdat een droge periode aanbrak en de poel nagenoeg geen water meer bevatte. Met de schop werd de stijve grondmassa los gestoken en op de 'sjlaagkar' afgevoerd. Waarna de poel weer jaren kon dienen als opvangbekken voor regenwater.

Aanvullingen.
1. Het waterputje in de Breuk. Op de vorige afleveringen kunnen nog enkele aanvullingen gedaan worden. Wat betreft de waterputten en bronnen met water voor menselijke consumptie kan van het waterputje in het bosgebied de Breuk (einde Bospad het bos in) nog gemeld worden dat dit putje nog tot in de jaren vijftig vorige eeuw gediend heeft als waterleverancier. Boven aan het Bospad (toen nog Putstraat) woonde in het kleine gebouwtje dat er nu nog ligt Sjeng Reubsaet. Het putje was de waterkraan voor Sjeng die zo vaak als nodig met twee emmers aan het juk te voet de weg naar het putje aflegde. In die tijd werd er door de jeugd nog veel in het bos gespeeld. Het putje was dan vrijwel altijd speelgebied. Het water werd dan met handen (en vaak met voeten) bewogen waardoor het water een droezig, geelachtige kleur kreeg. Als Sjeng Reubsaet dan met juk en emmers beneden in het bos kwam en zag dat het water tijdelijk vervuild was, dan zei hij tegen de jeugd: 'hb ger 't water weer gemrd, kwjonge?' En dan sjokte Sjeng terug naar zijn woning, de lange helling op, om het later opnieuw te proberen.

2. Een reddingsactie in een waterput. Bij de opsomming van de waterputten is het verhaal verteld van Sjaak Vranken die met behulp van een tractor uit een put naar boven gehaald moest worden. Deze reddingsactie had niet plaats in de put aan de Heerenstraat (tegenover pand Cha Nostra) maar in de waterput welke gelegen is op het erf van de familie Cobben, twintig meter verderop richting kerk.

Door de aanvullingen en correcties ontstaat een zo volledig mogelijk beeld van het beschreven onderwerp. Weet U als lezer over het onder putten, poelen en bronnen nog behartenswaardige zaken te melden, doet U dat dan gerust bij een van de schrijvers. Of, stel Uw reactie op papier en zend die in aan de redactie van de Sjakel.
Sj. Maassen.
P. Notten.

Literatuur: Oet Vreuger Jaore van H. Lemmerling.

Nieuw in Geulle: jetsteh Glse zomercarnaval!!!

Zaterdag 29 juni 2002 organiseert het Oogstfeestcomitee van Harmonie st. Caecilia uit Geulle haar Jetsteh Glse Zomercarnaval!!! Geen prinse-oetreuping, geen optocht..maar wel een giga-verrassend feest.

Het unieke concept wordt op dit moment tot in de laatste details uitgewerkt. Nog nooit eerder werd in de regio aan zo een feest gestalte gegeven. Op dit moment willen we niet veel meer verklappen omtrent de opzet.

Noteer de 29e juni wel alvast in jullie agenda.
Locatie: De Harmoniezaal aan de Hulserstraat 77 te Geulle.
Voor meer informatie: Harmonie st. Caecilia, Norbert Smeets, 06-44424976.

Karneval op z'n plat.

Carnaval is als u dit leest alweer voorbij en wij hopen op het moment dat we dit schrijven dat het een goeie wordt , maar toch willen wij u het volgende gedicht niet onthouden. Het is voor de dagopening in haar schoolklas geschreven door Steffie van Maarseveen, dochter van "de Tempeliers" van de Bokkeriers, Math en Margo van Caf de Leunde en restaurant Het Wapen van Geulle, die zo verklapte Steffie ons, ook wel een beetje meegeholpen hebben met het Gls schrijven. Het doet ons goed, dat ook de jeugd van Geulle nog bezig is met ons mooie dialect. Dit is een aansporing, zeker ook voor andere jeugdigen, om Gl en het Gls dialect levend te houden. All, dao geit'er !!

Karneval knste mer allein in Limburg viere
Neet bie die van baove de riviere

Die zin zw sjtief es ein plank
En ligke drek op hunne rggesjtrank

Ich veing de Karneval eine schwnne tied
Van dat sjpreinge kriegste geine sjpiet

In gans Gl weurt Karneval geviert
En loupe de luu in eine lange sjliert

In Holland neume ze dat "polonaise"
Veur die loupe vr op pnaise

Eederein haet get angers aan
Alles geit met die daag hjl sjpontaan

Met die daag is het eine dolle boel
Soms ligkste nog in bed met schmink op de moel

Ouch hbbe veer eine prins en prinses
Die hbbe altied vl succes

Onger den optoch bekogelt dae dich met babbelire
Dae minsjch, met die patsj vol vaere

Nao Esjgoonsdig knste allein nog mr trk kieke
En dao nao is eederein weer gewoon Lars, Colin of Mieke
ALAAF !!!


Carnaval 2002

Carnaval begint voor ons, prinsenpaar Piet 1e en Tiny en de raad van elf, traditiegetrouw met het scholierencarnaval op basisschool "In `t Riet", alwaar we een paar mooie optredens van groep 3 en 4 beleven.
Na enkele polonaise`s en een nonnevot is de tijd aangebroken dat we de Berg op moeten naar onze andere kleine vrienden bij "St. Jozef". Hier speelt zich alles af in de Kollekamp en bij binnenkomst zie je direct dat hier meer kinderen zitten dan beneden.
Lou Martens heet ons welkom en we gaan voor in de polonaise, Piet en Tiny genieten met volle teugen en tegen 16.30 uur zit `t er ook hier op.

Bij Jean en Mieke traditiegetrouw het auwtwieverbal, eigenlijk met orkest, maar die hebben afgelopen zaterdag afgebeld en toen snel Ivo van der Bijl gebeld of we dj Dave konden krijgen om in te vallen en daar hebben wij, naar later zal blijken, geen spijt van gehad.
Als om 23.11 uur de maskers af gaan en de prijzen door het prinsenpaar met hulp van de prins van Bemelen en de kiezelvoorzitter werden verdeeld, kan het feest echt beginnen, want zonder masker is het toch prettiger drinken nietwaar?
Dave laat de zaal op z`n grondveste schudden en om 2.30 uur gaat dan ook iedereen moe maar voldaan naar huis. De toon voor deze carnaval is gezet en eigenlijk kan hij al niet meer stuk.

Op zaterdag zijn we de hele dag in de weer om Zaal `t Centrum zo knus als het kan aan te kleden voor de sleuteloverdracht en de prinsenreceptie, gevolgd door het prinsenbal.
Met de harmonie op kop gevolgd door de raad van elf, gaan we op weg van Jean en Mieke naar de tempel caf de Leunde, alwaar prins Piet 1e en prinses Tiny vol verwachting staan te wachten.

Opperbok Eddy klopt op de deur en Piet en Tiny doen open, en na enkele opbeurende woorden van de opperbok en het aanbieden van het biedermeiertje wordt weer koers gezet naar `t Heukske om de bok op te laten en zo de carnaval officieel te openen.

Net voor de regen met bakken uit de hemel valt en dus zonder jeugdcarnaval beginnen prins Piet 1e en prinses Tiny onder de klanken van het Limburgs volkslied, gespeeld door de harmonie, aan het hijsen van de bok. Heel rustig en bekwaam bereikt hij de top en de vasteloavend 2002 is hierbij geopend. Het is zoals opperbok Eddy zegt: Hij zal over ons uitzien de drie dol daag en op ons letten dat alles goed komt. De reis wordt voortgezet naar Zaal `t Centrum, alwaar om 17.45 uur de sleuteloverdracht begint.

Opperbok Eddy heet iedereen (en dat zijn er velen) welkom en begint met de sleuteloverdracht. Als eerste wordt vertelt dat de hoogste carnavalsonderscheiding die de Bokkeriers hebben, dit jaar weer wordt uitgereikt.
Een man die er zeker niet van houdt om op de voorgrond te treden en veel voor de jeugd van Geulle (WJG) en voor de sportmensen (Geulse Boys) heeft betekend, wordt naar voor geroepen: Herman Joha (de boswachter).
Helemaal beduusd komt hij samen met zijn vrouw Corry naar voor en opperbok Eddy leest de proclamatie voor en hangt Herman de schitterende medaille om. Er vloeien tranen en iedereen is er zeker van dat de Bokkeriers een goede keus hebben gemaakt. Herman en Corry proficiat.

De beurt is nu aan onze jubilaris Willy Spee, 1 x 11 jaar lid. Ook hij wordt in het zonnetje gezet door de opperbok en de hele raad van elf, zijn vrouw Lenie krijgt bloemen en ook de vrouwen van de raad bieden Wiel en Lenie een cadeau aan. Dit doet Willy zichtbaar goed en hij heeft dit dan ook dik en dik verdiend. Wiel en Lenie proficiat!

Nu is het de beurt aan Paul Maassen om de prins en prinses op een manier zoals alleen Paul dit kan aan te spreken. Hij doet dit in rijmvorm en hun hele leven wordt op de korrel genomen, de zaal ligt plat en dat is wat Paul moet hebben. Prins Piet 1e en prinses Tiny zijn in de wolken en Paul wordt dan ook uitbundig bedankt.

Ook Elsa spreekt namens onze dames tot prins en prinses en de zakdoekjes doen hun werk weer prima!

Onze wethouders Luc Volders, John Ummels en Jo Dejong treden nu naar voren om de macht van Meerssen voor drie dagen over te geven aan prins Piet 1e en prinses Tiny. Zij doen dit op de van hun bekende, ludieke wijze en de zaal luistert aandachtig. Al met al een schitterende sleuteloverdracht: Wethouders bedankt! (wordt vervolgd)
Ed Philippens


Filmavond "De Bokkeriers"

Na de schitterende carnaval in ons dorp willen prins Piet 1e en prinses Tiny u nog n keer zien!!!
Halfvasten 9 maart in cultureel centrum de harmoniezaal om 21.11 uur.
Waarom? Omdat we dan op een groot scherm (2mx2m) de hele carnaval nog een keer beleven. Peter Mungersdorf is met ons meegereist het hele seizoen.
Van Bokkeriers weekend tot Bonte avond , van prinsereceptie tot optocht, alles ligt op film vast. Dus kom kijken op zaterdag 9 maart in `t heukske en na afloop is er een lekkere ouderwetse dansavond.
Nog een keer echt uit je dak! De Bokkeriers zorgen ervoor.
Ed Philippens


Filmavond "De Bkskes"

Ook "De Bkskes" organiseren een filmavond waarop de film van 2002 en de film van 11 jaar geleden te zien zal zijn. Deze avond wordt gehouden op 29 maart in zaal Vossen - Raeven. De aanvang is om 19.00 uur.
Jan Boom


Uitslag optocht 2002

Grote groepen
1e plaats: Gl raak alles kwiet, 207 punten
2e plaats: Paramaribo, 197 punten.
3e plaats: Verdwijnen winkels, 194 punten.
4e plaats: Laot mer Gaon, 186 punten.
5e plaats: De Touvenaers, 185 punten.

Wagens
1e plaats: D'n duvel sjpeelt met, 210 punten.
2e plaats: Pinokkio, 200 punten.
3e plaats: Mummy in Gl, 183 punten.
4e plaats: Huwelijksreis, 167 punten.
4e plaats: Losgesjlage kloaster, 167 punten.
6e plaats: Brandweer, 163 punten.
7e plaats: Aprs ski, 160 punten.

Einzelgnger
1e plaats: Standplaats Markt, 193 punten.
2e plaats: Kerstmis, 160 punten.
3e plaats: Oranje Boy, 153 punten.

Kleine groepen
1e plaats: Gouwe ingelke, 193 punten.
2e plaats: In ut koffer gedauke, 189 punten.
3e plaats: De hofhouding, 187 punten.
4e plaats: Sjteune, 184 punten.
5e plaats: De Bank, 179 punten.
6e plaats: Debank geit weg, 170 punten.
7e plaats: Wild plasse, 167 punten.
8e plaats: Belastingen, 160 punten.
9e plaats: Vliegeniers, 159 punten.

Deelnemer buiten Geulle
1e plaats: Raadgek, 169 punten.

t geld vreuger.

Vreuger hauw t geld vl mi waerde. Veur vl luu waor t n opgaaf umdemt rnd te komme. Eedere cent dae oegegaeve woor moosj is ins umgedrid waere en ei dbbelsje tin kir. Doe hauw de cent nog ech waerde en este klein waos kreegste mr eine cent sondescent.

Este rejaal waors rendeste daomt zwoi hel este kosj nao de winkel um dao slk veur te gelle.

En dao kreegste paar krremels ,nne dikke knap of n hamfel ketsjes veur. En dat waor in daen tied hil get want dao waore neet vl luu die slk in hoes hauwe.

Este grwoiter waors kreegste twi cent. Eine cent maogste verslkke den angere hwurde in de spaarpot. Zwoi woor dich al jnk gelird um met geld um te gaon. En es diene spaarpot vol waor dan pakde de vader hm mt nao t poskentwoir of later bie Lei van Bouwes um hm laeg te maake en op dien spaarbankbeukske te laote ztte. En es hae dan heives kaom leet hae zeen wievlste al op t beukske has staon.

Veur d,n aorlog waore vl werkeloze. De lwoine waore erg lig. nne ongerwiezer dae begosj mt 68 glle in de maond , nne wrrekman - nne gooije - verdeende twivieftig of drie glle per daag. nne lirjng waor blie es hae twifieftig oet Mestreech mtbrach. Dat waor t lwoin veur ein ganse waek.

Dao ksjte toch al hil get veur gelle. hauf pekske toebak kosde doe vief cent, ptsje beer dbbelsje, ei paar klmpe vieftig cent sjus zwoivl wie eine kilo skker. Op t Belsj kosde dae kilo skker virtin cent. paar sjoon kosde ngevaer drie glle en ei nuu pak viefentwintig glle. nne gooije fiets kosde zwoiget virtig glle en dao kosjte virtig jaor op vaare. Alles waor naovenant vl gooijekouper es noe.

De luu kreege vreuger gei kngergeld, geine A.O.W. en de studente gein studiebrs of studiefinanceering. De meiste knger ginge daoveur neet wier lire. De maedsjes ginge al gauw oetdeene. Ze kreege dao dan de kos en tintsje de maond. Op Euverbung kreege de leidsters twintig glle in de maond.

Mtte krmis kreege de kleindere dbbelsje de gwroitere ei kwartsje. Dao ksjte ins mt op t meuleke, opte sjokkele of vsje veur dbbelsje.

In de krrek lagte de gewoon luu eine cent opte sjaol. Opte kelekte veur de krrek waor dat soms dbbelsje en de rieke leete nne glle ekstra opte sjaol rinkele. Dat waor doe ei hil bedraag. In daen tied ksjte al veur twidoezend glle ei hil aardig hoes boewe mt nne moostem debie.

Mh de luu wolle neet weite van nne hiepeteek. Ze wagde mt boewe tot ze t geld bei ei hauwe want in t rwoid staon waar n sjan.

Wiedoor Willem Drees den A.O.W. ingeveurd woor wolle hil get viefenzestig plussers dae neet aanvraoge. Want ze hoofde neks "van den erreme".

De Vader zag: "de kuns is neet um vl te verdeene mh um zwoi min mgelik oet te gaeve." De mooder zag, umdat veer nogal paar kranke luu in de femiele hauwe, "Vertroe nwoits op n erfenis mh ellein op eur eige han". Zie haet later geliek gekreege want van die rieke tantes en noonkes is geine sent bie os terech gekomme. Zeet mr blie tat geer geznd zeet en dat geer knt wrreke . En dat vl geld neet altied gelk brunk dat wt eederei.

En in ei klei huuske woont dk mi gelk es in grwoit kestil . Es geer mr ketent zeet.
Mar/B


Geulle 50 jaar geleden..
Februari 1952

 • Dank zij een gedegen opleiding bij de Eerw.Zuster Anna slaagden de jonge dames Ria Thijssen, Hulsen 45, Jos Bollen, Broekhoven 1 en Tiny Janssen, Hulsen 34 voor het diploma "Lingerie". De jonge dame Mia Zeegers, Moorveld 5, slaagde vor het diploma "Costumire".
 • De Maas kwam voor de derde de Maaslengers verrassen. Deze keer was het echt raak m.n. de troep die achter bleef. Maar zoals gebruikelijk ruimde ieder op zijn manier de troep op. De jeugd hielp op hun manier door het in brand steken van het "gedrifsel". Dit verbranden ging natuurlijk gepaard met flink wat rook en stank.
 • In de Moorveldsberg kon een paar dagen met de "mool" gesleed worden. De mool is een lange plank waaronder twee ijswagens geplaatst zijn. Ijswagens waren een soort slee met smalle glij-ijzers. De slee heeft bredere glij-ijzers n voor en n achter. Met de voorste slee kan gestuurd worden. Men ging met een man of acht de berg af. De sneeuw bleef echter maar een paar dagen liggen en de sneeuwpret was weer vlug voorbij.
 • Ook in Geulle is woningnood. Velen zijn in slechte omstandigheden gehuisvest, anderen zien met verlangen uit naar de dag waarop zij kunnen trouwen en een eigen huishouding kunnen opzetten. Het aantal samenwoningen in deze gemeente bedraagt 57 personen, zonder de aanvragen voor woonruimte van trouwlustigen. Alle mogelijke pogingen van het gemeentebestuur zijn reeds in het werk gesteld om de heersende woningnood zoveel mogelijk op te lossen. Voor een gedeelte is dit gelukt, voor het andere deel hebben deze pogingen gefaald, in het verleden wegens materiaalschaarste en thans door gebrek aan kapitaal. Door het gebrek aan kapitaal dreigen er aanzienlijk minder woningen te worden gebouwd dan met de beschikbare materialen en arbeidskrachten zouden kunnen worden gebouwd, waardoor de woningbouw in grote nood wordt gebracht. Teneinde het woningbouwprogramma toch te kunnen uitvoeren is thans een "Nationale Woningbouwlening 1952" in het leven geroepen, uitgegeven door de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten.

Hein Peters/B


Agenda heemkundevereniging Gl.

 • Vrijdag 1 maart 2002, 10.30 uur, jaarvergadering in Zaal "t Wapen van Geulle".
 • Donderdag 14 maart 2002, 19.30 - 22.00 uur, werkavond in De Gruffeldwois.
 • Woensdag 20 maart 2002, 13.30 - 17.00 uur, werkmiddag in De Gruffeldwois.
 • Donderdag 21 maart 2002, 19,30 -22.00 uur, sectie dialect in De Gruffeldwois.
 • Donderdag 4 april 2002, 19.30 - 22.00 uur, sectie genealogie in De Gruffeldwois.


Ontvangen

Van oud-Geullenaar en schilder Ton Vranken ontving de Heemkundevereniging een videoband over de bossen van Geulle het hele jaar rond. Ook schonk Ton een videoband en boek over zijn schilderwerken en hoe deze tot stand komen.

Ton Vranken die in 1947 te Geulle geboren werd heeft zich na 1980 tot een van de prominente schilders van het potische realisme ontwikkeld en daar een zeer persoonlijke noot aan toegevoegd. Hij probeert het landschap te idealiseren, en houdt zich niet aan het fotografische voorbeeld. Hij zoekt zijn modellen, bij voorkeur zijn dat hoogstambomen, heggen, soms weilandpalen of de maasbedding met haar zwerfkeien.
 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.