Heemkundevereniging Gäöl - Sjakel mei 2000
 
 


De Sjakel
Mei 2000

Geulle in vroeger tijden.
20. De tienden

Zoals ik in de vorige aflevering al aangaf, wil ik dit keer iets vertellen over "de tienden". Dit was een belasting ten gunste van de parochie geestelijken, het onderhoud van de parochiekerk en de plaatselijke armen. Ze werd geheven op de opbrengsten van akkerbouw en veeteelt. Deze kerkelijke belasting bestond al toen Remigius bisschop van Maastricht was (507-515). Keizer Karel de Grote zorgde er voor dat de tienden in zijn gehele rijk van kracht werden. Oorspronkelijk waren de tienden voor de parochie-geestelijken etc bestemd. In de loop der tijd kwamen de tienden door verkoop, belening e.d. geleidelijk aan steeds meer in bezit van leken. Men kende verschillende soorten tienden:
 • 1. De grote of gaffeltiende ook wel vruchttiende genoemd. Deze omvatte alles wat halm of stengel had, dus bijv. alle graansoorten, bonen en wijn. De tiendheffers - dit waren de mensen die de tienden ontvingen - kregen 1/10, 1/11, 1/12 of 1/13 deel van de totale oogst. Ze kon op het veld genomen worden met de gaffel van de hoop of mijt (gaffeltiende) of na het dorsen in de schuur en heette dan zaktiende.
 • 2. Smalle of kleine tiende. Hierbij kende men:
  • a. de tiende op o.a. moeskruiden, hooi, oliezaden, hennep, hop etc.
  • b. vee- of krijttiende, ook levende of vleestiende genoemd; hiertoe werden jonge ganzen, kalveren, lammeren, kuikens e.d. afgestaan.
  • c. novaal-, rot- of braaktiende welke geheven werd op nieuw ontgonnen akkerland etc.
In vele oude documenten zijn de verplichtingen van de ontvangers van de tienden uitvoerig beschreven. Deze verplichtingen waren afhankelijk van de omvang van de genoten tienden en konden per parochie nogal verschillen. Van de opbrengst van deze kerkelijke belasting moest o.a. worden betaald:
 • de bouw en het onderhoud van het middenschip van de parochiekerk
 • de levering van de grote kerkklok, banklok genaamd
 • (gedeeltelijke) bezoldiging van de pastoor en de kapelaan
 • het onderhoud van het kerkkoor
 • de kerkfabriek (kerkbestuur) zorgde meestal voor de doopvont, de godslamp, het beeld van de parochiepatroon e.d.
Normaliter moest de gemeente zorgen voor de bouw en onderhoud van de kerktoren, het kerkportaal, zijbeuken en voor de levering van een kleine kerkklok. (In Geulle was de kerktoren tot 1880 eigendom van de gemeente, daarna van het kerkbestuur. Op 10 december 1877 waren de pastorie en kapelanie al door de gemeente aan het kerkbestuur overgedragen). Een derde gedeelte van de tienden was bestemd voor de armen in de parochie. Vroeger kende men twee groepen armen, de z.g. huisarmen en de H. Geest armen. De huisarmen waren echte of vaste inwoners van de gemeente. Zij werden door de armenmeester geholpen. Bedelen was verboden. Hierop werd door de bedelvoogd gelet. De H. Geest armen waren vreemdelingen, reizigers, vondelingen etc. Voor dezen werden langs grote wegen en bij parochiekerken woningen ter beschikking gesteld die men gasthuizen noemde. Dergelijke huizen stonden bijv. in Maastricht, Meerssen en Bemelen (nu nog het gehucht Gasthuis). Ook in Geulle zal zeer waarschijnlijk zo een gasthuis hebben gestaan. In 1791 heeft voor de schepenbank nog een zaak gespeeld tussen de toenmalige kasteelvrouw en de inwoners van Geulle over het al of niet heffen van tienden op aardappelen. In Geulle had de pastoor vroeger ook het recht om op gemeentegrond vier koeien, vier varkens en 25 schapen te laten lopen. Het heffen (innen) en het inhalen en opslaan van de tienden was aan regels gebonden. Voor meer bijzonderheden en voorbeelden: zie "Uit Geul's verleden", blz. 177 en verder.
Archie Varis.
Literatuur:
 • 1. Uit Geul's verleden. (1926)
 • 2. Limburgs verleden. (1976)

In memoriam Lambert Philippens.

Lambert werd op veertien jarige leeftijd in 1930 lid van de toenmalige fanfare St. Caecilia. Van 1930 tot 1982 was Lambert muzikant van St. Caecilia. Niet alleen was hij muzikaal actief, doch bij alle voorkomende activiteiten was Lambert present. Zelfs tijdens het vaak drukke oogstseizoen sloeg Lambert geen repetitie over. Hij was er! Lambert trad niet op de voorgrond, maar legde zijn oor te luister en woog de aangedragen argumenten om dan pas zijn weloverwogen visie te geven.

Op 21 november 1980 ontving Lambert voor zijn niet aflatende inzet voor harmonie St. Caecilia een koninklijke onderscheiding. In 1982 werd hij tot ere-bestuurslid van St. Caecilia benoemd. De laatste jaren van zijn leven sukkelde Lambert met zijn gezondheid, doch zijn belangstelling en steun bleef onverminderd. Voor Caecilia had hij een plaats in zijn hart ingeruimd. Lambert bedankt voor je inzet en belangstelling. Graag hadden wij samen met jou je 70 jarig verenigingsjubileum gevierd. Rust in vrede.
H.Wintraecken

In de Heer is overleden:

 • op 24 april 2000 Zr. Bernadette (Dirkx) van de Zusters van Christus Verlosser, op 88-jarige leeftijd


Nieuwe Kerkmeester in Waalsen

Bisschop Wiertz heeft Frans Webers van de Cruisboomstraat benoemd tot Kerkmeester van de RK Parochie Onbevlekt Hart van Maria van Waalsen. Hij volgt Jan Roox op als Kerkmeester. De Redactie wenst de nieuwe kerkmeester van harte geluk met zijn benoeming.


Pierre Bours Koninklijk Onderscheiden

Bij gelegenheid van Koninginnedag 2000 heeft het Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd de 53-jarige J.P. (Pierre) Bours uit het Steegske, in het dagelijkse leven directeur van Licom Groen in Heerlen, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Koninklijke Versierselen werden hem thuis uitgereikt door de nieuwe Burgemeester van Meerssen, drs. Ger Kockelkorn. De heer Bours kreeg zijn onderscheiding vooral vanwege zijn belangrijk werk voor de achtergebleven dorpen in Roemenië en de Stichting Sociaal medische Hulpverlening aan Oost-Europa (Polen, Roemenië en Kroatië), van welke stichting hij voorzitter is. In Roemenië werd het dorp Vatra Moldoviteit geadopteerd en jaarlijks gaan naar dit dorp enkele hulptransporten met allerlei zaken die daar nodig zijn. Pierre, ook vanaf deze plaats onze gelukwensen met je Koninklijke onderscheiding.
Red.


Oranjeconcert 2000

Op zondag 30 april vond in Zaal 't Centrum onder grote belangstelling het jaarlijkse Koninginnedagconcert plaats van Fanfare, Harmonie en Geuls Mannenkoor. De aanwezigen werden getrakteerd op mooie muziek en zang, waarbij vooral de harmonie met enkele "zuidelijke" klanken bij velen een gevoelige snaar wist te raken.
Red.


Avond wandel vierdaagse

Op 27, 28, 29 en 30 juni organiseert buurtvereniging Oostbroek te Geulle voor de 20e maal in successie de avond wandel vierdaagse. Gestart wordt vanuit Café Vossen-Raeven aan de Hulserstraat te Geulle. U kunt kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km. Voor alle afstanden kunt u vertrekken tussen 17.30 uur en 19.15 uur. De inschrijfkosten bedragen fl. 1,50 per persoon, waarvoor u een prachtig, door pijlen uitgezet, parcours krijgt aangeboden door Geulle en omgeving.

Als herinnering ontvangt iedere deelnemer een sticker. De IVV stempel is aanwezig en de wandeltocht gaat onder alle weersomstandigheden door. De deelnemers aan deze vierdaagse kunnen genieten van een zeer landelijke en bosrijke omgeving. Wandel mee en geniet van de natuur die Geulle en omgeving u te bieden heeft. Voor meer informatie kunt u bellen: 043 - 365 2061.


Geulle 50 jaar geleden......
Mei 1950.

 • De heer Giel Vossen, directeur van de fanfare "St Caecilia" alhier, werd met ingang van 1 juni benoemd tot organist van de St.Martinuskerk te Stein. De heer Vossen zal zich mettertijd in Stein gaan vestigen. De heer G.Webers, Hussenberg 3 werd benoemd tot bestuurslid van de fanfare "St. Caecilia".
 • De heer G. Lowis vierde op 14 mei zijn 25 jarig jubileum als rentmeester en herdacht tevens het feit dat hij 30 jaar gehuwd was. De Heer Lowis is van vele verenigingen in Geulle bestuurslid. Deze kwamen hem dan ook hun felicitaties overbrengen.
 • Op de op 30 april gehouden ledenvergadering van het Groene Kruis werden de bestuursleden Jan Dekkers, Jac. Dekkers, A. Baenens en J. Tilmans niet meer als zodanig herkozen. Deze plaatsen en de vacature Waelen werden aangevuld door de benoeming van de leden: J. Thijssen (aan de kerk), L. Janssen, H.Wintraecken, J. Stijnen en G. Lowis. Bij een verdeling van de functies werd H.Wintraecken tot secretaris en L. Janssen tot penningmeester benoemd. Voorzitter bleef J. Tilmans en J. Thijssen werd aangewezen als vice-voorzitter. Deze ledenvergadering was een uitvloeisel van de in maart gehouden vergadering waarin de plaats van een nieuw wijkgebouw aan de orde was en men geen overeenstemming bereikte over de plaats waar het nieuwe gebouw moest komen. Tijdens deze vergadering werd met een grote meerderheid van stemmen besloten om het nieuwe wijkgebouw te bouwen in Hulsen.
 • De actie van de heemkundevereniging om de trein weer te laten stoppen in Geulle heeft nog geen succes opgeleverd. Nu zal ook de gemeente in actie komen om alsnog te bereiken dat de trein in Geulle gaat stoppen.
 • Op 27 mei vond de opening plaats van het nieuwe hotel-pension van de heer Wijnen. Als naam is gekozen voor: "De Prins van Hessen" Voorheen was dit pand eigendom van de heer W. Thijs.
 • Vermoedelijk zal op 4 juni a.s. de plechtige inzegening plaats vinden van het door beeldhouwer Sondeijker ontworpen H. Hart-beeld. Dit beeld wordt geplaatst aan het Oostbroek en is een uiting van dankbaarheid voor de voorspoedige en gelukkige bevrijding van Geulle.
 • Nu het Thuisfront haar werkzaamheden zal neerleggen en haar acties zal beëindigen, heeft de heemkundevereniging op zich genomen "De Sjakel" voor eigen rekening te blijven verzorgen. Het Thuisfront zal zich nog blijven belasten met de toezending van het blad aan de nog in Indië verblijvende Geulse militairen. De heemkundevereniging heeft onderzocht dat vele inwoners prijs blijven stellen op het blad "De Sjakel". Zij zal daarom iedere inwoner de gelegenheid geven zich te abonneren op het blad. De abonnementsprijs bedraagt fl. 2,50 per jaar. Het blad zal dan iedere maand aan huis worden bezorgd.
 • De heemkundevereniging zal een uitstapje maken naar Moresnet en de stuwdam van Eupen.
Hein Peters


Politie varia

 • Op woensdag 5 april werd ontdekt, dat er een valsheid in geschrifte had plaats gevonden tussen 25 en 30 maart. Hierbij werd door de dader f. 14.400,- geďnd door een bepaald bedrag te veranderen. Later bleek dit bij meerdere personen in heel Nederland te zijn gebeurd. De volgende dag werd iemand als verdachte in Culemborg aangehouden.
 • Op donderdag 20 april vond er op de Kuiperstraat een aanrijding tussen een fietser en een auto plaats, waarbij de fietser licht gewond raakte.
 • Tussen woensdag 19 en maandag 24 april werden de oriëntatielichten bij de brug over het kanaal aan de Essendijk vernield.
 • Op woensdag 26 april rond 10.50 uur, vond er een aanrijding plaats op de Kanaaldijk, waarbij een vrouw met haar auto tegen een boom reed. De vrouw werd met diverse verwondingen overgebracht naar het azM te Maastricht.
Gevonden : n.v.t.
Verloren: n.v.t.
Brig. Giesen


Prins Peter I kijkt terug op het carnavalsseizoen 1999-2000

Hierna werd het een tijdje stil, tijd om "bij te tanken" voor de vele hoogtepunten van het carnavalsseizoen 1999-2000 die nog zouden volgen. Vanaf het tweede weekend in januari 2000 moest elk weekend worden "aangetreden". Telkens na afloop werd er druk "geëvalueerd" ten huize van de prins en de prinses. Bijzonder leuk was de bijeenkomst van alle Prinsen en Prinsessen uit Maastricht en omgeving in de Platte Zaol te Maastricht, met als sluitstuk de "gala-foto". Het bezoek aan de zieken en 85-plussers was eveneens een geweldig evenement. Wat doet het je goed als je ziet hoe de mensen dit "gebaar" waarderen. In het laatste weekend voor de grote optocht werd nog een leuk bezoek gebracht aan de receptie van het prinsenpaar van de Steinder Bök, om na terugkeer deel te nemen aan het "Oud Wieverbal" in Geulle. Die zaterdag daarop werd het prinsenpaar door de raad van elf en door de Harmonie St. Caecilia afgehaald (in een heuse sneeuwbui) om de nieuwe "bok" omhoog te hijsen, samen met jeugdprins Rene.

Aansluitend vond de sleuteloverdracht plaats. In een aantal toespraken werden de eigenschappen van prins en prinses op een komische wijze verwoord door opperbok Ronald en werden de wederzijdse ouders en zoon Remco gedecoreerd. Hierna volgde de officiële sleuteloverdracht door de kort daarop helaas overleden wethouder Piet Pinxt, die na enkele bemoedigende woorden aan het adres van het prinsenpaar de sleutel van de gemeente Meerssen officieel overhandigde. Daarna las Prins Peter I de proclamatie voor van wat hij in de komende drie carnavalsdagen van zijn 'onderdanen' verwachtte. Aansluitend startte om 19.11 uur precies de receptie van het prinsenpaar.

Hoewel alle voorafgaande avonden schitterend waren verlopen, zou de prinsenreceptie het absolute hoogtepunt worden. De receptie stond geprogrammeerd tussen 19.11 uur en 20.30 uur. Zij zou echter uitlopen tot 22.00 uur. Je weet niet wat je overkomt als je bijna drie uur lang steeds maar weer mensen aan je voorbij ziet trekken om je te feliciteren met je "prins-en-prinses-schap". Zaal 't Centrum was de hele avond tot de nok gevuld en dat bleef zo tot in de kleine uurtjes. De (achtergrond)muziek werd verzorgd door het orkest Hollywood, hetzelfde orkest dat ook speelde op de bruiloft van het prinsenpaar in 't Centrum in 1988. De zondag daarop was de traditionele "boemeldag". Met een bus werd van café tot café getrokken, waarbij tevens een bezoek werd gebracht aan het nieuwe café "Oud Gäöl" aan de Maas. Carnavalsmaandag was het D-day voor het prinsenpaar. In de ochtend werd het prinsenpaar door Geulle gereden om het mooist versierde huis te beoordelen. De prijs zou uiteindelijk terechtkomen bij John Thijssen (van de Spar). Aansluitend werd door toedoen van de kastelein van 't Centrum een goede pan "spek en ei" opgepeuzeld.

Om 14.11 uur vertrok in Moorveld - onder een heerlijk zonnetje - een mooie optocht, die afgesloten werd door de prinsenwagen met daarop Peter en Marie-José. Zoon Remco ging mee als hofnar verkleed. Het uitwerpen van snoepgoed, sinaasappels e.d. geeft een heerlijk gevoel. De "prinselijke familie" genoot van alles. Aansluitend aan de optocht reikte Prins Peter I de prijzen uit voor de mooiste grote groep (de bök op het internet), de mooiste kleine groep (Bie-ein), de mooiste wagen (es bie kinste alle kanten oet) en de mooiste einzelgänger (Café avé Bavaria).

Daarna volgde een bezoek aan de cafés en zalen die Geulle rijk is. Overal was gezelligheid troef. Het werd voor het prinsenpaar een lange maar onvergetelijke dag (en nacht). 's Anderendaags 's middags ging de pret verder met de kinderoptocht. Het weer was wederom schitterend. Het talrijk opgekomen publiek genoot van alles.

De familie van prinses Marie-José liep als "koninklijke familie" met ons mee in deze kinderoptocht. Wat was namelijk het geval? In het seizoen 1994-1995 was een zus van Marie-José, Leonarda, prinses in Bunde samen met haar Ron I. Dit jaar was wederom een zus van Marie-José, Liesbeth, prinses in Bunde samen met haar Bart I.

Aansluitend volgden weer de gebruikelijke polonaises in de zalen / cafés tot de stemmen het niet meer deden. Om 24.00 uur lieten Prins en Prinses weer de "bok" zakken en werden ze ontdaan van hun scepter, steek en medailles. Hierna volgden nog korte toespraken over en weer van Opperbok en Prins. Toen was eindelijk het moment aangebroken dat definitief een einde kwam aan een echt te dol carnavalsseizoen 1999-2000. Tijdens het "haring-biete" op Aswoensdag werd nog lange tijd "nao-gekald" over de voorbije periode.

Maar toen was alles echt voorbij. Peter en Marie-José en ook Remco hebben een fantastische tijd gehad, een tijd om nooit meer te vergeten. De Gäölse Bök hebben wederom getoond een vereniging te zijn "waar alles klopt en uitstekend marcheert". Jongens, ga zo door. Alaaf!


Brieven van Pieke jr.

Dag mensen van Geul, hier ben ik weer met een brief uit de Piemelenhoek.
Nou gaan die van het mannenkoor ook nog op verkantie, maar het is wel een werkverkantie: eerst hebben ze alles hier platgezonge en nu gaan ze dat ook in Oostenrijk doen en dan hebben ze me toch wel wat te doen, met die berrege daar.

Kwöib Teigededraod van wat wijer op in de straat gaat ook mee en hij is al bij de Noonk gewees voor een groot glas te lenen voor bier te drinke daar, want laats ware-ters van die mannen hier op bezoek en die zeide in de kaffee dat de bierglaze hier nog te klein ware om daar hun tande mee te poetse. Maar het ware toch een beetje opschuppers, want ze zeiden ook dat de Bolberg hier nog lager was als bij hun de meshoop en dat kan ik mij toch ook niet voorstellen. En ze hadden zich met onze kleine glaazer toch ene mooie vette gevange, zeg Harie en die kan het weten want die had sanderdaags zelvers een kop wie een rijthamer.

En de Noonk heeft tege Kwöib gezeg dat hij maar moes oppasse, want wie kleiner de glaazer, wie sterker de drank (dat heef hij nog van zijn opa) en Kwöib moet als hij daar eemes tegekomt ook niet zeggen Hai-daar, maar Grüss Gott, zeg de Noonk, want dat doen ze daar allemaal, maar of het wat gehollepe heef, is maar de vraag.

En nou gaan die van de gemeente helemaal gek worden, zegt de Noonk, want ze gaan dure zakken inschakele voor de vuilnis in te doen en wij moeten het afval scheiden. In de school hadden we het met de meester in de Hollese les daar net over gehad van hoe of dat ze het kaf van het kore scheiden en toen ik vroeg of dat wat met de gemeente van doons had zei de Noonk dat als ze met die zakke zo door gaan, dan zal het afval ook wel van de raad gescheide worden bij de volgende verkiezingen, maar dat snapde ik ook weer niet helemaal, maar ja ik ben ook nog niet slim genoeg om in de raad te gaan zitte. En de Noonk zei: "Die andere ook niet maar jou kunnen ze wel om een commissie sture, terwijl ze ter daar een paar hebben die helemaal niet voor een commissie komen" en dat is toch wel wat vreemd zo: wel het geld strijken maar der niks voor terug doen. En daarom kom ik bij de volgende verkiezinge misschiens met een eige lijs alleen weet ik nog geen naam en daar moet ik die van de heemkunde maar eens voor vragen. Ik zie het al voor me: "Wilt u voor Geulle het bes, stem op Pieke jr. of op Hein van de Kes" (omdat het zo goed rijmp), of zoiets natuurlijk.

Ik moet jullie ook nog vertellen wie het was gegaan met het huisbezoek van de burger en zijn vethouders laatst. Ik ben maar niet meegegaan want het was toch voor de grote luu, maar ik heb me goed laten informeren door Huub van Stöbbes bij ons neve, want die was met de Noonk meegegaan. De Noonk heeft mij niks verteld, want hij was weer dweers omdat er helemaal geen drupkes waren, maar Huub zei dat de bejaarden goed voor koffie en koekjes hadde gezorreg in de Kleiaove en Huub vond het toch maar niks dat de tuin daar helemaal niet onderhauwe was, want dat kon hij door de vinster goed zien: de burger kan toch niet van de bejaarde verwachte dat die dat zelf doen, misschien kan die jonge vethouder zich eens in de han spije, want die zit er toch voor spek en eier bij, zeg de Noonk. En het was al goed begonnen want de burger had zich verrekskuseert, want hij kon ech niet kome, maar toen was er achterin de zaal ene, die zei tot de burger zich van de res van Meersse al zo kepot verschrokke was, dat hij niet meer naar Geul durfde te kome. Maar er waren wel een heleboel loco-burgers, van Aan de Maas, van Hulse en ook van de sjembuurt en van op de Berg, maar die ware te laat, en der was maar ene echte, en dat kon je wel zien, want die moest zich van de angs aan een dikke segaar vasthauwe. En der was ter ook ene van de pleissie, dat is ene waar het slecht kerse mee eten is want die doet zijn bes en schrijft zelvers ook processe uit en die gaat nu nog dekser een meschjien opstellen om de mense een bon in de maag te spitte, maar dat is niet erreg zeg hij, want het zijn toch altijd de zelfde klanten en die lere het toch nooit en die rijden toch soms zo ongesiveleseerd hel of ze moete wachte tot die hun cente op zijn, want dat loop flink in de papiere en der loopt toch niemand mee te koop, maar die van de pleissie snap ze zich wel al moet hij ure wachte. Iedereen heeft zich dik gemaak over het te hel vare en de durpele die ze gaan legge, want als je daarover moet, zeg Harie van Merie, dan klatsen je de vullinge uit de muil en ook hebbe ze veel gekald over het onderhoud van het groen in de spoordiek en aan de visvijver en die van de visvijver willen daar een huisje bouwe voor groot onderhoud en voor de grote commissies, en ze zijn zo slim dat ze het zelf wille betale, dan komt het er misschien ooit van zeg de Noonk, want als die vissers moete wachte tot die van de gemeente cente hebbe, dan worden de rutse nog groter dan een snook voordat het huisje er staat. Toen kwam der ook nog ene van de Maas die vroeg hoe het met de waterhaan stond en toe moes de loco zegge dat die geklauwd was van het lager van de gemeente en dat ze nu aan het prakkezere zijn over iets nieuws wat vaster op de paal kan staan en toen kwam er ene met het idee dat ze der een paar eieren op moesten leggen met een brokse hin en toen lachde iedereen behalve de vethouders, want die ware niet verzekerd of ze moeste lache of beuke. Die stonde toch mooi tot aan hunne navel in het water, volgens Huub van Stöbbes bij ons neeve. En ze gaan bij de gemeente ook werreke aan een wepzijd, maar dan zijn ze wel semmelik laat, want die van de Sjakel hebbe er al lang een, maar ja zo maken die zich ook sappel over de knoterbomen in de bos. En daar hebbe die van de gemeente nog gaaruit niet eens van gehoord, want die komen niet verder dan de overweg en die is geslote, omdat die van het spoor veel goeie klante en konnekties hebbe in Geul, tenminste dat zei een van de mense in de zaal. En der was ene die zei het heel rouw: er is een stuk in Geul waar niks gedaan wordt aan het onderhoud en dat is een Sjetsjeense lintworm in Geul en wat hij daar mee bedoelde snapde de Noonk ook niet helemaal en ik ook niet, want ze hadden het ook nog over beschermde linte bouwen langs het Kleibrook en dorpsgezichte langs de kerk, maar daar snap ik helemaal niks van want daar zie je toch nooit emes en zeker geen bekende dorpsgezichte, want die kome niet verder dan onder aan de brukweg of aan de peedjes maar ik krijg wel honger en Marie is net terug van de Chinees in Beek, want elke keer die eige boerekos gaat ook stikkem vervelen.Nou dan, adië van uw Pieke jr. uit de Piemelenhoek.


Heemkundevereniging en secties.

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering werd mededeling gedaan van het streven van het bestuur om de diverse secties van de vereniging weer wat te activeren, nieuw leven in te blazen. Die secties zijn: Sjakel, foto's, dialect, genealogie, museum, boeken / bibliotheek / archief, Oos Heim en geschiedenis. Vertegenwoordigers van de diverse secties hebben werkplannen/plannen van aanpak opgezet. Die plannen werden tijdens de jaarvergadering aan de aanwezigen uitgereikt.

Hebt u de plannen niet ontvangen, omdat u als lid van de Heemkunde-vereniging niet aanwezig kon zijn bij de vergadering, dan kunt u ze opvragen bij de secretaris, mevrouw Truia Huntjens-Bollen. Voor niet-leden, die wel belangstelling hebben voor hun heem en voor heemkunde, misschien meteen een aanleiding om zich eens te bezinnen op een lidmaatschap: voor de kosten hoeft u het niet te laten: f 15,00 per jaar. Wij kunnen intussen uw steun en medewerking goed gebruiken: er is veel te doen!!

Aan de hand van de werkplannen wordt een aantal bijeenkomsten belegd om per sectie te bekijken of er belangstelling voor het werken in zo'n sectie bestaat en of op die manier een of meer actieve secties kunnen ontstaan. Het voortrouw wordt genomen door de sectie Dialect, die nog voor de vakantie bijeenkomt en wel op dinsdag 20 juni 2000 om 19.30 uur in het verenigingslokaal De Gruffeldwois (basisschool In 't Riet) en de sectie Genealogie, die eveneens voor de vakantie bijeenkomt en wel op (datum volgt) 2000 om 19.30 uur.

Wij zouden het op prijs stellen u te mogen ontvangen en .............. de koffie staat klaar.


Agenda van de Heemkundevereniging

 • 20 juni om 19.30 uur: sectie dialect in "de Gruffeldwois"
 • juni om 19.30 uur: sectie 'Genealogie' in "de Gruffeldwois"
 • 21 juni om 19.30 uur: sectie werkmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur in "de Gruffeldwois".
 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.