Heemkundevereniging Gl - Sjakel mei 2001
 
 


De Sjakel
Mei 2001

Geulle in vroeger tijden.
32. De grote Sacramentsprocessie.

In eerste instantie werd deze processie in de Sint Martinusparochie op de vijfde zondag na Pasen gehouden. Eeuwen geleden is ze in verband met de Kruisdagen verplaatst naar de zesde zondag na Pasen. Dit valt af te leiden uit een aantekening voor in het oude huwelijksregister van de parochie. Op de zondag van de grote Sacramentsprocessie is het van oudsher altijd kermis. Volgens de oudste gegevens trok men vanuit de kerk naar de berg in Terhagen bij Elsloo en dan via Hussenberg, Snijdersberg en Hulsen terug naar de kerk. Ik wil nu proberen deze route wat preciezer te beschrijven. Bedenk wel dat indertijd het Julianakanaal en de spoorweg er nog niet waren. Vanuit de Sint Martinuskerk liep men in noordelijke richting via de Schaar (de Saint?) naar de berg in Terhagen, waar het eerste rustaltaar was. Hier werd het evangelie gezongen. Dan ging men via de Horst en de Eykskensweg naar de Scheer. Via Hussenberg kwam men bij de Cruijsboom waar onder een boom weer een rustaltaar was. Hier werd de preek gehouden. Via de Snijdersberg liep men omlaag naar Hulsen en langs de Geulstraat kwam men weer bij de kerk.

In vroeger eeuwen gingen sommige processies tot aan de grenzen van de parochie of de gemeente. Dat zou in dit geval betekenen dat Terhagen vroeger (deels) bij Geulle zou hebben gehoord.

Uit een schrijven van de graaf van Elsloo gedateerd de 14 juni 1699 aan de schutterij zou men kunnen afleiden dat het grondgebied van Elsloo tot dicht bij de Scheer in Hussenberg kwam. De schutterij moest zich namelijk in verband met de processie op het Keerbunder opstellen en wel recht tegenover een kuil, de Wijnkelder genaamd. Deze velden liggen circa 200 meter ten oosten van de Scheer.

Nadien is de processieroute vaker ingekort. Eerst ging men vanuit de kerk naar Broekhoven en via de Slingersberg naar Hussenberg en dan via de Cruisboom naar Snijdersberg. Voor het huis waar nu de familie Pieters woont en vroeger de kinderen Lowet was een rustaltaar waar de zegen werd gegeven. Dit rustaltaar stond bij een oude lindeboom, waarvan nu alleen nog de opengereten stam met dunne takken of lange twijgen over zijn (De heemkundevereniging Geulle heeft op 20 oktober 1999 hier een zogenaamde milleniumboom laten planten. Dit als herinnering aan deze oude processierustplaats.

Hiervan is nog een tv-uitzending geweest op de voormalige Limburgse zender TV8 ). Na de Snijdersberg liep men via Hulsen weer terug naar de kerk.

Nog later is de processieroute verder ingekort. Men bleef toen in Geulle beneden. Van de kerk liep men langs de pastorie en de latere Elsa-hoeve rechtstreeks naar Broekhoven waar bij het voormalige kapelletje het eerste rustaltaar was. Bij het vroegere kapelletje in Hulsen was het volgende rustpunt en bij het kapelletje aan de Gank werd weer halt gehouden. Het laatste rustpunt was bij het kapelletje aan het kerkplein, nu soms wel eens "het rode plein" genoemd. Het is opvallend dat bij ieder kapelletje minstens een caf lag. Ik heb me laten vertellen dat tijdens de rustpauzes van de processie die caf's zeer gezien waren bij sommige mannelijke processiegangers om de keel te smeren. Tenslotte krijgt men van dat vele bidden een droge keel. In ieder geval werden de dorstigen gelaafd of beter gezegd, de dorstigen laafden zichzelf!

Later toen het Julianakanaal er lag moest men over de brug naar Broekhoven. Ik kan me nog goed herinneren dat tot een jaar of vijf terug het verharde fietspad op de oostelijke kanaaldijk alleen tussen de brug en Broekhoven een stuk breder was. Dit is door het toenmalige kerkbestuur zo geregeld voordat het kanaal gegraven werd, opdat de processie toch een rondgang naar Broekhoven kon maken. Aan deze processieroute herinnert nu nog de Processieweg, dit is de weg die onder langs de spoordijk van Broekhoven naar Hulsen loopt.
Archie Varis.


Literatuur:
1. Uit Geul's verleden (1926)
2. Kent u Geulle? (1949)

Geulle 50 jaar geleden..
Mei 1951

 • Uit de raadsvergadering van mei:
  Besloten werd een krediet beschikbaar te stellen voor het onderzoek op T.B.C. door het Groene Kruis.
  Met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten werd een kaslening aangegaan tot een bedrag van fl. 75.000.
  In verband met een schrijven van Gedeputeerde Staten werd de boomtax voor kopbomen vastgesteld op het tweevoudige en voor de andere bomen op het drievoudige. Het protest van de heemkundevereniging heeft geen effect gehad.
  Een voorstel tot de bouw van zes woningwetwoningen werd aangenomen waarvoor een krediet van fl. 70.000 beschikbaar werd gesteld.
 • Een oproep aan de ouders door de geestelijkheid: "Ouders, u moet zorgen dat uw kind deelneemt aan de processie. Uw kind hoort thuis in de processie en niet langs de weg. Laat hen deelnemen aan de triomftocht van hun koning en zodoende eerherstel en dank brengen aan Jezus in het H.Sacrament. Dit zal over uw gezin en over Geulle rijke zegen en genade afroepen".
 • Gelukkig is het weer omgeslagen en men is druk bezig in de tuinen. April en het eerste gedeelte van Mei was koud en nat.
 • Fanfare St.Caecilia gaf op 3 mei haar lenteconcert in de boomgaard van de fam.Kengen te Hulsen. Het talrijk opgekomen publiek genoot enkele uren van de op zeer verdienstelijke wijze ten gehore gebrachte muziek. Op 14 mei werd door de fanfare een serenade gebracht bij Matthieu Wouters te Hulsen ten gevolge van zijn 25-jarig dienstjubileum bij de Staatsmijn Maurits.
 • Hein Peters.


  Auw gebruuke

  t tis feit dat hil get auw gebruuke ongemerk nao den achtergrond versjaove waere woi door die ongemerk verdwiene. Dao weurt neet euver gepraot umtat t neet inins gebrt.

  Soms hauwe die gebruuke hun bestaonsrech allang verlaore en wis me ouch de beteikenis devan neet mi in t moderne laeve te plaatse.

  Ich dnk noe aan de godselder of goudselder dae door de vikoupman gegaeve woor aan den eigenaer es te koup geslaote waor. Veur de boer waor dat bewies dat de koupman definitief de koo gegolle hauw. Dat klei geldstk waor dan inplaats van sjriftelik bewies of akte.

  Dae godselder moosj aan den errme gegaeve waere. Dao laog n deepere beteikenis achter.

  De luu die in ins n sm geld kreege moosjte den errme laote mtdeile. Dat waor hun kristelikke plich, eigelik n opdrach van Slivvenhir van God dus en daoveur ht dae ouch godselder.

  Ei anger auwt gebruuk waor t zeumere.
  De errm luu mochte nao t binnehaole van den ougs op t land van de boer de achtergebleeve aore opraape. In t auw testemnt gebrde dat ouch al. Dnk mr ins aan Nomi en Ruth die op t land van Booz mochte aore laeze um veur eige gebruuk aan te wende. Mh wae geit noe nog zeumere, de aore oetslaon en dao bitsje mael van maake? De tieje zin noe einmaol verangerd. De luu knne noe op n vl baeter meneer den errme helpe.

  De baedelaere zin ouch verdweene. Vreuger kaome ze gereigeld aan de deur aankloppe en ei gebedsje prevelend naome ze get geld of ein booterham in ontvangs. God lwoine t uch, zag hae of zie dan meistal es hae of zie euver t gelaeg aaftrk.

  t waor n sjan este zwoine errmen duuvel niks gaofs, ouch al wiste, tat hae dat geld jh hae t drrp oet waor, in eine kaffee hauw umgezat. t baedele is noe verbaoje. Dat pas neet in ein welvaartsstaot, ouch al littae vl errm luu in de kauw staon.

  Dao waore ouch gebruuke die verband heele mt fiste door t jaor.
  Mt nuujaor gingste de buure verasje en de kreegs dan mekans altied ein waffel. Mt vastenaovend ginge smmige zich verkleije. Dan woor hil get gedronke en ouch lekker gaete, want daonao kaom de vastentied. Dan maogste mh hil maotig aete. Mh eine volle maoltied op einen daag. Dae vastentied doerde virtig daag tot Paosjzaoterdig twellf oor. Dan loede de klokke en in de kke waor t "penneke vt"

  Veur de Paosje moosjte gaon beechte. De luu hauwen t dan "euver dnne kaetel sjoere".
  In de Paosjtied moosjte dan minstes eine kir waerdig en neugter te kemune gaon.
  Mt Paosje kaome de paosjklokke, die op witte donderdig onger de Gloria nao Rwoimme waore vertrokke, weer truk. Este Paosjklokke op zaoterdig begsjte te loewe dan ksjte op t gelaeg of in de moostem gekleurde paoseijer gaon zeuke.
  In de vaste en in den advent pasde t jong luu neet um te gaon vri-e. De jong kppelkes waore blie estie temtaasje veurbie waor.
  Mtte kroetwien woor de kroetwsj in de krrek gewied. Dae kroetwsj besting oet zeeve kruuje. Dae woor mt heives genomme. paar tekskes kaome in de stel van de biste te hange, de angere woore in hoes opgehange en esset lilik onwaerde woor get van dat kroet in de kachel verbrand. Dan woor ouch t Sint Jans evangelie gebaed en t hoes mt wiewater besprinkeld. De luu gluifde dan in de besjerming van Baove en dat naom hunne angs weg.

  Mt Paumzondig woore de paumetekskes mt nao de krrek genomme en gewied. In t hoes woor in eeder kamer ei paumtekske achter t kruuske gestaoke want in eeder kaemerke hing ei kruuske. Mt Sint Maerte woor t Semaetesvuur gestaok. t materiaal, hout, stru, bwoinnereng woor van de ganse straot zngentaere bie ei gesleip. Eeder gehuch hauw zie eige vuur. De leedsjes die dan gezonge woore ginge es volg:

  "Sint Maetes mt ziene kaale kop lgk stru en hout trop lgkt op t semaetesvuur".
  Este dan rges get kreegs dan woor gezonge:
  "Hie woont good wief, God verlint hr t heemelriek".
  Este dan niks kreegs dan woor gezonge:
  "Hie woont slech wief, God verlint hr de prattelesjiet".
  Kedoos kreegste allein mt Sinterklaos. Mt de Kaesms moosjte dks nao de krrek. Doe besting noch geine Kaesmaan um de knger te verwnne.

  Es eine errig krank waor woor eine noveen gehauwe. Nge daag lank woor dan gebaed veur dae kranke. Dat deeg mn dk ellein mh ouch mtte ganse buurt bei-ei in de krrek. Dao woore ouch de "nge deensdige"van Sint Antonius gehauwe, de "nge goonsdige" van Sint Jwoizzep en de "nge iste vriedige."

  Sint Clara kreeg ein woos geofferd esse veur good waer moosj zrrege bie ei bezunger fis in de aope loch. Es ein vrouw kinsje gekreege hauw en wol dan weer nao de krrek gaon moosje is in de krrek hre "oetgank doon", veur ze weer gewoon aan t gewone laeve ksj deilnumme. Dat gebrde achter in de krrek. Dat waor ein herinnering aan de opdrach van Jezus in den tempel. t waor gebruukelik dat ei keind zwoi gauw mgelik in de krrek geduip woor. De Paat droog t keind nao de krrek en de Paetere takteerde nao aafloup in eine kaffee woi ze langs kaome. De ganse zwik ging mt nao binne, ouch den duipeling. Esse dan truk kaome stinge de besjuute mt moezekeutelkes klaor op grwoite sjotele. t waor gebruukelik ,tat t keind of de naam van de Paetere kreeg, of de naam van de Paat. Mh de grwoitauwers hauwe dk veurrang, zeker bie t iste keind. Umdat de auwers good katteliek waore hoofde de Paat en de Paetere zich weinig zrrig te maake euver de Kristelikke opvoeding van den duipeling. Daodoor haet t Paat en Paetere zin in de loup van den tied minder inhoud gekreege. Mh in dezen tied zouw hun hllep hil vl beteikenis knne hbbe.

  De protestante wille de auw beteikenis weer volop tot hun rech laote komme. In de hoeshauwes woor veur en nao t aete saame hel-op gebaed veur Slivvenhir te bedanke veur alles wat op taofel kaom of gewaes waor. Saoves woor saame de rwoizekrans gebaed mt t gebed van Sint Jwoizzep en de littenie van Slevrouw. Smrges moosj t mrregegebed eederei zellef mh veur zich doon este opstings. Klein knger kreege van de auwers kruuske op t veurkpke veur ze in hun bdsje neergelag woore. In de sjwoil woor ouch eederen daag gebaed veur de lsse en este sjwoil oetging. Dan kaome ouch de aktes van Geloof, Houp en Leefde aan de beurt.

  In de oktwoibermaond woor onger de ms, nao de konsekraasje, de rwoizekrans gebaed. Op anger plaatse ginge de knger nao de sjwoil nao de krrek. t is neet te verwondere, dat de knger dan protesteerde esse saoves nog ins alles moosjte euver doon. Mesjien lik t daoaan, dat in vl hoeshauwes de rwoizekrans neet mi oette tesj gehaold weurt. In t woonvertrk hauw grwoit kruus altied ein ireplaats. Opte sjouw stinge dk beeldsjes van heilige. In de slaopkamers hing wiewaterbekske um zich ei kruuske te make. Dat wiewater woor op Paoszaoterdig in de krrek gewied en oetgedeild. In de loup van t jaor woor t noe en dan ins aangelenk. De kosj eine aaflaot verdeene veur de errem zile. Dat kosjte ouch met Persjonkele (in augustus) en mt Allerheilige en Allerzile en nao de kemuune este de veurgesjreeve gebaeje deegs. Euver de aaflaote hauw Luther al ziene nek gebraoke in 1519. Noe zinze in ongebruuk geraak.
  Mar/B.


  Buurtbezoek B&W Meerssen

  In een met ruim 125 bezoekers afgeladen gemeenschapshuis 'de Kleiaove' werd op 17 april door B&W van Meerssen een avond georganiseerd waarop enerzijds de gemeente zelf een aantal punten aan de orde stelde, maar waar ook door de inwoners van Geulle vragen konden worden gesteld. Het panel van de gemeente Meerssen werd gevormd door burgemeester Kockelkorn, de wethouders Volders (milieu), Ummels (ruimtelijke ordening) en Dejong (verkeer). Tevens waren de heren Cortenraad (gemeentesecretaris) en Bemelmans aanwezig. Een delegatie van de politie was aanwezig om een toelichting te kunnen geven op verkeerszaken. Door de gemeente werd een toelichting gegeven op een viertal punten:
  • Ontwikkeling Marktplein / terrein Schols
  • 30km zone Geulle-west (Hulserveld)
  • Ontgrinding Maas
  • Ingezonden brieven

  Ontwikkeling Marktplein / terrein Schols
  Er liggen gevorderde plannen om op het voormalige terrein Schols appartementen en seniorenwoningen te bouwen. Hiertoe heeft de gemeente reeds diverse onderzoeken laten uitvoeren. Uit het bodemonderzoek is o.a. naar voren gekomen dat er op het terrein sprake is van ongeveer 25m3 licht verontreinigde grond. Een onderzoek naar de beschikbaarheid van winkels in de kern van Geulle leverde als resultaat op dat het aantal winkels iets onder de maat is. Er bevinden zich momenteel 13 winkels (food/non food) in Geulle, terwijl dit er, bij een inwonertal van ongeveer 3000, 18 zouden kunnen zijn. Vooral op het gebied van levensmiddelen is er nog ruimte. Uit een onderzoek naar de behoefte aan woningen kwam naar voren dat er in het centrum van Geulle behoefte is aan seniorenwoningen in de duurdere klasse. Behalve deze seniorenwoningen zijn er ook appartementen gepland, zowel huur als koop. De woningen en appartementen komen zowel aan de marktzijde als aan de Burgemeester Thijssenlaan te liggen. In de loop van 2001 volgt er nog een inspraakronde waarin de inwoners van Geulle hun visie op deze bouwplannen kunnen geven. Een van de punten die hierbij aan de orde zullen komen is de status van het monumentale pand aan de Hulserstraat 72 bij deze bouwplannen. Het ligt in de planning dat vervolgens in 2002 met de bouw kan worden begonnen.

  30km zone Geulle-west (Hulserveld)
  Reeds dit jaar (na de zomer) wil de gemeente starten met het maken van een 30km zone in het gebied tussen de spoordijk en de Hulserstraat. Dit houdt in, dat er zowel borden als wegmarkeringen zullen worden aangebracht op de toegangswegen tot het Hulserveld (Hulserveldstraat, Markt en Burg. Thijssenlaan). Daarnaast zullen op de splitsingen in de buurt verkeersremmende maatregelen worden genomen. Deze splitsingen bevinden zich op de kruisingen van de Burgemeester Thijssenlaan met de Past. Swelsenstraat, de Past. Kengenstraat en de Past. Stassenstraat. De huidige drempels zullen worden verwijderd. Op deze punten worden zgn. plateaus aangelegd.

  Ontgrinding Maas
  De gemeente erkent dat de doelstellingen van de Maaswerken de laatste tijd behoorlijk zijn aangepast. Stonden oorspronkelijk de veiligheid en de natuurontwikkeling voorop, de laatste tijd lijkt het alsof de grindwinning het belangrijkste is. De gemeente geeft toe hier allerminst gelukkig mee te zijn en hierover ook diverse brieven aan de Maaswerken te hebben gestuurd. Deze brieven kunt u nalezen op de gemeentelijke internetsite. De Maaswerken heeft enkele nieuwe gebieden aangewezen ten behoeve van de grindwinning, waaronder het Geulderveld. Ter hoogte van het Voulwames staat een verwerkingseenheid gepland. Zowel bij de nadelige gevolgen voor de natuur als voor de jarenlange overlast voor de bewoners worden hier grote vraagtekens geplaatst. De heer Tonino van de stichting "Leefbaar Geulle aan de Maas" wijst nogmaals op de nadelige gevolgen voor o.a. Geulle. Tevens vraagt de heer Tonino alle aanwezigen om op 27 april om 14.00 uur aanwezig te zijn bij het Voulwames, omdat deze lokatie dan door een kamercommissie zal worden bezocht.

  Ingezonden brieven
  Een aantal inwoners/verenigingen heeft reeds voorafgaand aan deze avond een aantal schriftelijke vragen aan de gemeente gesteld. Een groot aantal van deze vragen heeft betrekking op de verkeersveiligheid. Vooral de aanleg van verkeersremmende maatregelen heeft bij veel inwoners toch hoge prioriteit. Verschillende buurtverenigingen hebben moeite met de tijd die verstrijkt tot het moment dat verkeersremmende maatregelen kunnen worden genomen (Moorveldsberg, In de Peel, aan de Maas). Wethouder Dejong geeft aan dat dit voornamelijk een budgettair probleem is. Aanleg van alle maatregelen nu in alle kernen zou een kostenpost van miljoenen opleveren. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde aanpak. Geulle-west (Hulserveld) zal dit jaar reeds de verkeersremmende maatregelen krijgen. Uiterlijk in 2005 zullen alle maatregelen in heel Geulle worden uitgevoerd.

  De heer Kruissen vraagt namens buurtvereniging In de Peel om budget ter beschikking te stellen om ter ere van het 25-jarig jubileumfeest een kiosk te kunnen plaatsen op de, straks vernieuwde, markt. Wethouder Volders vindt dit wel een goed idee, maar kan geen toezegging doen over een budget. De kosten bedragen volgens deze tussen de fl. 60.000 en fl. 100.000. Wethouder Volders merkt op dat, een investering in de ene kern van Meerssen dan ook tot eenzelfde investering in de andere kernen moet leiden. De heer Kruissen merkt vervolgens op dat, gezien de investeringen van de laatste jaren in de kern van Meerssen, Geulle dan wel een erg grote achterstand heeft opgelopen. Een lachsalvo van alle aanwezigen doet wethouder Volders erkennen dat hij hier geen goed antwoord op heeft.

  Vragen
  Na een pauze (de drank tijdens de pauze is op rekening van de gemeente), worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Hoewel hier zeer gretig gebruik van wordt gemaakt (om 21.45 moet het vragenstellen zelfs worden afgekapt), kunnen de meeste vragen toch in twee groepen worden verdeeld:
  • Veiligheid / verkeer
  • Afval / onderhoud / milieu

  Vrijwel iedere buurt wil graag op korte termijn verkeersremmende maatregelen in haar straten hebben. Veel inwoners klagen over de snelheden waarmee automobilisten vaak door de straten racen. Zowel de gemeente als de politie voegen hier aan toe dat het vaak de inwoners van de buurten zelf zijn die te hard rijden, dus: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

  De gemeente haalt nogmaals aan dat het voornamelijk een budget probleem is dat niet alle maatregelen nu meteen kunnen worden ingevoerd. Hoewel de meeste vragenstellers hiervoor wel begrip kunnen opbrengen, hadden ze toch graag een andere oplossing gezien. Het is, volgens de gemeente, niet mogelijk om dan maar op alle toeganswegen van Meerssen de snelheid al te beperken tot 30km.

  Een andere veel gehoorde klacht is het onderhoud aan het groen in Geulle. Er wordt gevraagd of de inwoners niet kunnen beschikken over de planning van het groenonderhoud, om zodoende zelf enige controle te kunnen uitvoeren. Het vermoeden bestaat bij velen dat het onderhoud, uitgevoerd door de MTB, niet altijd wordt gedaan wanneer dit zou moeten.

  Veel inwoners storen zich er aan dat ze wel worden aangemoedigd om hun afval te scheiden, maar dit vervolgens niet of nauwelijks kwijt kunnen. Wethouder Volders geeft aan dat er per kern 1 lokatie is waar diverse gescheiden afvalstoffen kunnen worden ingeleverd en dat het niet mogelijk is om in iedere buurt zo'n lokatie te maken, daar dit fors hogere kosten met zich mee zou brengen. Enkele vragenstellers nemen geen genoegen met dit antwoord en uiten dan ook in forse bewoordingen hun woede over dit punt.

  Sluiting
  Het aantal vragen is zo groot dat om 21.45 uur het stellen van vragen moet worden afgebroken. Hoewel sommigen met een ontevreden gevoel de zaal verlaten, zijn anderen toch blij met de voorlichting door de gemeente en de mogelijkheid om op deze manier rechtstreeks met B&W in contact te treden. Ondanks alles heeft deze avond toch zeker zijn nut. Het is nu aan de gemeente om iets te doen met de informatie die de inwoners van Geulle haar hebben verstrekt.
  A. Sassen


  Politie varia

  • Op zondag 1 april werd op de Heirweg een zilverkleurige aanhangwagen aangetroffen zonder kentekenplaten. Zou enkele weken aldaar gestaan hebben. Aanhangwagen overgebracht naar het politiebureau te Meersen.
  • In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 april werd van een auto, welke stond op de Graaf Wolter Hoenstraat een oranje zwaailicht vernield. De daders hadden op de motorkap van de auto gestaan en het zwaailicht eraf geschopt.
  • In dezelfde nacht werd ook een auto aan de Cruisboomstraat vernield. De auto stond ter hoogte van huisnummer 50.
  • Op donderdag 12 april vond er op de Heirweg een aanrijding plaats tussen twee personenauto's, welke elkaar raakten met de spiegels.
  • Op zaterdag 14 april werd op de weg van Bunde naar Geulle ongeveer 6 kub afval aangetroffen, o.a. kleding, hout, potgrond, karton, plastic en een lege gasfles. Was door onbekend gedeeltelijk op de openbare weg gestort. Werd opgeruimd door gemeente.
  • Op vrijdagavond 20 april werd op de Heirweg een Franse personenauto gecontroleerd met twee inzittenden. Deze konden geen slaapplaats vinden. Verder hadden ze een geringe hoeveelheid softdrugs bij zich.
  • Tussen donderdag 26 en zaterdag 28 april werd ingebroken in een tuinhuisje achter een woning aan de Heirweg. Het tuinhuisje werd benaderd via het achter de woning liggend veld. Uit de schuur werd een motormaaier ontvreemd. De omheining werd doorgeknipt en het slot van het tuinhuisje werd geforceerd middels een schroevendraaier.
  • Op zaterdag 28 april werd op de parkeerplaats aan de Slingerberg een Franse personenauto aangetroffen, waarin een tweetal personen lag te slapen. Zij hadden ook een kleine hoeveelheid softdrugs bij zich.
  • Op zaterdag 28 april tussen 13.15 uur en 15.00 uur werd er ingebroken in een personenauto, welke stond geparkeerd op de Snijdersberg.
  Gevonden: n.v.t.
  Verloren: een GSM, merk Nokia 3310, kleur grijs
  Brig. Giesen


  Over knotten en uitzichtpunten

  In 2000 hebben Paul Notten (Moorveld) en Sjaak Ummels (Geulle) binnen de heemkundevereniging een werkgroep gevormd. Doelstelling: met Staatsbosbeheer overleg plegen over het in stand houden van knotbomen en uitzichtpunten. Beide onderwerpen zijn onlosmakelijk verbonden met de Geulse bossen. Knotbomen zijn overal te vinden, langs de wandelpaden, verspreid in het bos als enkeling maar vaak ook in een groep zoals op 'de bosch' of in het dennenbos.

  Knotbomen zijn ontstaan door het regelmatig kappen van de houtgroei op de kop van de boom (doorgaans om de zeven jaar of wat langer). Het gekapte hout werd voor allerlei doeleinden gebruikt zoals (weide)palen, bonenstaken of rijstehout. Na wereldoorlog II (1940-1945) is de betekenis van de knotboom als leverancier van geriefhout verloren gegaan. De houtopslag op de meeste knotten is inmiddels zo krachtig uitgegroeid dat bomen uit elkaar breken of helemaal omwaaien. De zware houtgroei op de knotbomen is het eerste onderwerp dat met Staatsbosbeheer besproken is. Het andere, de uitzichtpunten, spreekt in feite voor zich zelf.

  Vanaf de heuvelruggen had men vroeger een mooi uitzicht op het Maasdal. Bekende uitzichtpunten van welweer zijn: de Snijdersberg (vanaf verschillende plekken), de Pendersjansknub en vanuit het Armenbos in Kasen. De laatste decennia zijn struiken en bomen van het hellingsbos zo krachtig uitgegroeid dat doorkijk op het Maasdal in welke richting dan ook niet meer mogelijk is.

  In een brief aan Staatsbosbeheer is medio 2000 gevraagd om overleg dat eind vorig jaar heeft plaats gehad. De heer Jussen van Staatsbosbeheer is naar Geulle gekomen en heeft met de leden van de werkgroep een verkennende wandeling door de bossen gemaakt. In volgorde zijn besproken:
  • a. Een knotproject in het dennenbos nabij de Bloemberg: daar staan in een soort elips een tiental stevige knotlindes, heel mooi en nog volop groeikrachtig. Misschien wel te veel groeivermogen want op de knotten staan takken die zelf weer uitgegroeid zijn tot heuse bomen. Hoogste tijd om er iets aan te doen.
  • b. Een rij haagbeuken in de Breuk boven aan de rand van het bosgedeelte dat 'de bosch' genoemd wordt.
  • c. De Pendersjansknub als uitzichtpunt.
  Het gesprek met de heer Jussen is in een sfeer van begrip over en weer verlopen. De heer Jussen, boswachter, kon zich goed inleven in de wensen van de werkgroepleden en van de Geulse gemeenschap (waar de oefening per slot van rekening voor bedoeld is). Maar, waarschuwt de heer Jussen, we zouden van het bos toch geen museum moeten maken hetgeen overigens ook niet onze bedoeling is. Wel het conserveren van enkele voor de streek karakteristieke knotbestanden.

  Inmiddels hebben we in februari jongstleden antwoord gekregen. Staatsbosbeheer stemt in met het knotten van de lindebomen nabij de Bloemberg in Moorveld en het regelmatig vrijkappen van de Pendersjansknub waardoor deze plek als uitzichtpunt weer in ere wordt hersteld. Voor de uitvoering van de projecten zullen met Staatsbosbeheer werkafspraken worden gemaakt.

  De nu gemaakte afspraken vormen een eerste aanzet. De resultaten en de wederzijdse ervaringen met de inzet van vrijwilligers bij knotprojecten zullen in het komend jaar -mede aan de hand van de dan opgedane ervaringen - besproken worden. Dan ook zal beoordeeld worden of nog meer knotbomen/knotbestanden in aanmerking komen.

  Vanwege het naderend voorjaar is het te laat in het jaar om een omvangrijk project als het knotten van de lindes nabij de Bloemberg nu nog aan te pakken. De sapstromen zijn inmiddels op gang gekomen en de grote bomen lopen te veel risico indien nu nog geknot. Bij de lage begroeiing op de Penderjansknub is dat niet het geval. Een werkgroep van de buurt Hussenberg heeft begin april de opschonende werkzaamheden onder regie van Willie Ramakers verricht. Het oudste lid van de vrijwillige knotploeg, Sjeng Maassen, weet te melden dat op helling voor de knub eigenlijk alleen maar acacia groeit, stevig en taai en daardoor duurzaam hardhout. Die (hout)eigenschappen waren vroeger ook bekend bij Lambert Curvers en Jeu van Thieske die dan ook om de zoveel jaren de houtkap verzorgden. De werkers van toen zijn nu vervangen door de 'knotfathers' van de buurt en de werkers van de buurt Hussenberg mogen deze titel met ere voeren.

  We beschouwen het kappen van de Pendersjansknub als het begin van een vruchtbare samenwerking met Staatsbosbeheer. Een vervolgproject (de knotlindes in de dennenbos) kan al uitgevoerd worden zodra het in het najaar weer 'kaptijd' is. En daarna komen we vanzelf weer in overleg met Staatsbosbeheer. We houden U op de hoogte.
  Paul Notten


  Tennisclub "De Pletschmeppers"

  Het begin van het tennisseizoen is voor belangstellenden een mooie gelegenheid om lid te worden van de tennisclub "De Pletschmeppers". Een heel tennisseizoen voor de boeg met de mogelijkheid om vanaf eind april tennislessen te volgen. Heeft U belangstelling of wilt U de tennisvelden eens zien aan de Kleivelderweg in Geulle, kom dan eens langs (in de avonduren zijn de banen normaliter in gebruik) of neem contact op met de secretaris Fried van de Eerenbeemt, Mevr. Van der Meystraat 11 (. tel. 043 - 364 1927) of Michel Olivers, Rector Thijssenstraat 7 (tel. 043- 364 5126). Het tennispark van de "De Pletschmeppers" is te bereiken vanaf de Andreas Sauerlaan, bij het zwembad rechtsaf aan het eind van de Kleivelderweg. De vereniging beschikt sedert dit jaar naast de gravel over twee kunststofbanen waarop ook 's winters getennist kan worden. Meer dan 12 maanden in het jaar kunnen we U niet aanbieden!
  Bestuur van de tennisclub.


  Brieve van Pieke Jr.

  Dag beste mensen van Geul, hier weer een briefje van jullie Pieke jr. uit de Piemelenhoek.

  Ik heb net weer even staan kijken naar die van de snuffeldienst, want die komen iedere keer als bij ons de groene bak op de vaart staat, kijken wat ter inzit. En goed ruiken doen die mannen niet, want de Noonk zeg dat ters toch een hoop in Geul de rotzooi netjes onderin leggen en bovendrop schoon kruid uit de moestem en zo, dat valt zeker niet zo op, want die krijgen geen geel kaarte en iemand die toevallig een stukje steen of plastiek de binnen heeft, die heeft het voor zijne priester. En goed ruiken of niet, stinken doen ze wel met hun brommertjes; over miljeuvriendelijk gesproken...... Nee, dan vroeger, wie ze den drekbak nog met peerd en kar ophaalden.

  En de Noonk was met Harie van onze Merie bij het huisbezoek van de burger en zijn vethouders geweest en het was hartstikke druk in de Kleiove en der ware nu eens genoeg vethouders maar te weinig stoelen en de burger dacht dat het zo druk was om tot hij met zijn vethouders zo populeer waren in Geul, maar dan vergist hij zich toch stevig, zegt de Noonk, wie geerd wil worden moet het zich eers verdienen en dat zit er toch nog niet in, maar misschien dattat er nog van komp als hij die van Geul, van Hulse en van op de berreg en van aan de Maas eens wat meer hun zin geef. En de burger begon al goed, want hij zei dat toen hij de eerste keer in Geul was, dat hij dach dat hier de tijd hondert of tweehondert jaar stil had gestaan en dan vergist hij zich toch semmelijk, dan gaat hij alleregel over de schreum en zo moet hij maar wijer gaan dan loopt hij zich nog eens erreges tegenop, zeg de Noonk. Maar de burger hat alles al snel in de gaaters en zei toen dat de muziek hier in Geul op hoog niveau staat en dat klop zeg de Noonk want dat hebbe we de Koninginnedag weer eens kunne hore in de herriemeniezaal en nou wille die van de Peel nog een kiosk op het kermisterrein en als die niet in gebruik is voor de muziek, dan kunnen dan de kinderen daarop spelen, nou dat zal me dan toch wel een leeve worden, hel en vals tot en met, zeg Harie. En der is een vethouder die praat al echt goed Holles, zo van M'nh duh voosjittuh en zo, die denk zeker dat alle lui in Geul zo goed Holles praten als die wat zich tijdens het huisbezoek op de notabeele gericht hebben, maar dat ware ters die nog niet zolang in Geul wonen en die kunnen nog geen goed Geuls, maar dat komp wel, zeg de Noonk, en dan moet die vethouder die andere vethouders nog maar eens wat bijles geven, want aan die hoor je toch nog verrekde goed waar ze vandaan kome, zeg Harie, maar de Noonk zeg dat het gaaruits niet kan schele dat de luui horen waar je van komt, want toen hij vroeger in diens was, boven in Holland, had hij zich daar ook nooit voor geschaamp en toen daar iemand eens tegen hem gezegd had dat de Noonk maar een boerke uit Limburg was hat de Noonk hem een flinke muil verpeerd. Maar die ene vethouder leest wel de Sjakel, want daar had ik de vorige keer in geschreven over de autoos bij de school onder en die vethouder zei nu dat de luui op de berg als ze de kinderen met de auto naar de school brengen, ze het liefst tot in de school binnen vare en dat is nog eens wat anders dan onder in Hulse, zeg de Noonk. En die vethouder zei ook dat de luui van Geul hem konden houwe aan het vaardig maken van een paar dingen in 2005 en toe zei iemand in de zaal dat die vethouder wel een optimist was, want dan zijn de verkiezingen al weer geweest en dan zullen we toch wel weer andere vethouders krijgen. En dan kan die vethouder het wel voor zichzelf voor mereen hebbe, maar daar hebben de luui toch niks aan en ook voor een vethouder geldt: werk hebben is niks, maar werk houwe........ en als die vethouder die sigaren, die hij rookt waar hij helemaal niet mag roken, blijft roken, dan krijg hij nog eens een pijp van eigen deeg, der hangt in de Kleiove toch duidelijk een bord op met verboden te roken, zo eentje met een rode streep door een sigaret. Maar dat heb je met die vethouders allewijl, wel stukken kunnen lezen, maar plaatjes kijken, ho maar. Het zal wel zijn om rookgordijnen te leggen, zodat niemand ziet wat er echt gebeurt, zegt de Noonk. En dat het op de verkiezingen aan gaat kun je wel zien, want nu die van de gemeente Meersse zelf helemaal verreneweerd hebben, beginnen ze aan Geul en in de gezet staat dat ze de zeskantige stenen op het Kermisterrein gaan vervangen door vierkantige en dat is nou net wat de luui van Geul nodig hebbe, dat is de Noonk geroerd met die van de gemeente eens. Die vierkantige stenen zijn der voor dat ze dan parkeervakken kunnen maken, zegge die van de gemeente en nou zeg de Noonk, nou vraag ik dich, geef mij een pot verf en een kwas en ik doe het voor de helft van het geld ........

  Nou, ik ga me maar weer eens wat eten, unnesaus met een hering en lekker friete de bij. Nou, lek vinger, lek doem, zou ik zo zegge en jullie moeten ook nog de groente van Harie hebben, zeg hij, en het weer is nog niks en het scheidt maar niet uit met regenen, maar de eerrappele zijn tenminste geplant. Adi, h van jullie Pieke junior uit den Hook.

  Kennisgeving
  In de heer zijn overleden:

  • Op 22 april 2001, op 83-jarige leeftijd, Mina Bovens, weduwe van Sjo Pluis;
  • Op 4 mei 2001, op 49-jarige leeftijd, Jean Vossen, echtgenoot van Marlies Lambrichts.


  Ontvangen

  De Heemkundevereniging heeft van mevrouw. Ramakers-Jacobs een groot aantal kranten-knipsels van jaren geleden ontvangen. De collectie bestaat met name uit overlijdensadvertenties en gebeurtenissen in Geulle. Voorts zijn er ook bidprentjes bij. Ria, hartelijk dank.

  Heemkundevereniging Geulle bezoekt Limburgs Museum

  Op 12 Mei vertrokken 30 personen met de bus vanaf het marktplein te Geulle in de richting van het Limburgs Museum te Venlo.

  Hoewel het aantal deelnemers aan de excursie tegenviel, heerstte er wel een zeer goede sfeer aan boord. Het goede weer droeg hier zeker aan bij.

  Omstreeks 11.15 uur kwam de bus in Venlo aan. Binnen werden de bezoekers in twee groepen gedeeld, die ieder met een eigen gids een rondleiding kregen door het museum. De eerste groep begon met de (pre)historie van Limburg, terwijl de andere groep juist begon met de afgelopen eeuw. In een werkelijk prachtige opzet worden de bezoekers in woord, beeld en geluid meegenomen door de tijd. Van de eerste bewoners die hun eigen gereedschappen van vuurstenen maakten tot en met de moderne, carnavalvierende Limburger.

  Een museum saai en alleen voor volwassenen? Absoluut niet! Het museum is volledig interactief.
  Er zijn speciale speurtochten voor kinderen, waarbij deze zelfs door verborgen gangen en oude mijnen moeten kruipen. Overal staan computers opgesteld waar meer informatie kan worden opgevraagd in woord, beeld en geluid. Op gezette tijden zijn er speciale multimediale voorstellingen, o.a. over een uitgebreide collectie van heiligenbeelden.

  Na de rondleiding kon iedereen op eigen gelegenheid verder het museum onderzoeken (bekijken is bij dit museum wellicht een verkeerd woord). Tot slot kon men in het restaurant nog terecht voor een hapje en een drankje. En dat de bestelling wat lang op zich liet wachten? Och, het is een mooi museum en de zon scheen....

  Conclusie: Het Limburgs Museum is voor iedereen, jong en oud, een echte aanrader!
  A. Sassen


  Groot succes tijdens sportvis-examen: Iedereen geslaagd!

  Op 19 mei 2001 was het voor 13 jonge cursisten een belangrijke dag. Na een uitgebreide vis-cursus, moest er deze dag examen worden afgelegd. Tijdens een vijftal lesdagen werd de jonge sportvissers niet alleen verteld hoe ze een vis uit het water moeten halen, maar belangrijker nog: Er werd hun verteld hoe ze met respect voor de natuur kunnen genieten van een leuke hobby.

  Naast het leren maken van een vistuigje, het inwerpen van een hengel en het binnenhalen en weer terug zetten van de gevangen vissen, werd hun ook geleerd om voorzichtig met de natuur om te gaan en om respect te tonen voor alle dieren en planten die in, op of rond het water leven.

  Voordat het examen, bestaande uit een praktijk- en een theorie gedeelte, begon, was er eerst een kleine excursie naar hoveniersbedrijf "de Ginkgo". Hier konden de cursisten kennis maken met diverse soorten vogels zoals die op en rond het water voorkomen.

  Bij terugkomt bij de vijver kregen alle cursisten 45 minuten de tijd om aan het water te laten zien dat ze geleerd hadden hoe ze met een hengel konden omgaan. Vistuigje vastmaken, diepte peilen, vistuigje afstellen en inwerpen: de cursisten kenden het allemaal. Natuurlijk ging er door de zenuwen wel eens iets niet helemaal perfect, maar een helpende hand was altijd wel in de buurt.

  Dat de cursisten wel degelijk iets geleerd hadden, bleek tijdens het examen heel goed. Met een schreeuw van verwondering sloeg n van de cursisten zijn eerste vis aan de haak. Dat het visje zich vlak voor de kant bedacht en toch weer de vijver in vluchtten kon de pret niet meer drukken. Toen na 45 minuten het sein werd gegeven om te stoppen bleek eens te meer hoe goed de cursusleiding haar taken had volbracht. Nauwkeurig werden de spullen schoongemaakt en ingepakt en toen iedereen terug liep naar het clubhuis bleef er geen papiertje achter op de visplek.

  Teruggekomen bij het clubhuis moesten de cursisten allemaal even wachten op een speciale gast. Toen deze gast aankwam bleek dit niemand minder te zijn dan de burgemeester van Meerssen, de heer Kockelkorn. Deze feliciteerde niet alleen de cursisten, maar gaf de Hengelsportvereniging en de cursusleiders een grote pluim voor het geleverde werk. Alle cursisten kregen tevens uit handen van de burgemeester een mooie button. Vervolgens vertrokken de cursisten en alle toeschouwers naar caf 'Auwt Gl', om hier het theorie examen af te leggen. Vol concentratie vulden de cursisten een vragenlijst in. Hierna diende op een groot tekenvel de vijver te worden nagetekend, met alle voorwerpen en dieren die de cursisten waren tegengekomen. En vervolgens begon het spannende wachten op de uitslag.....

  Toen was het wachten eindelijk voorbij. Een voor een werden de namen genoemd en het aantal fouten dat gemaakt was. En wat bleek: Alle cursisten waren geslaagd! De gespannen gezichten verdwenen en 13 nieuwe Geulse sportvissertjes mochten hun diploma in ontvangst nemen.

  De Hengelsportvereniging Geulle verdient een zeer groot compliment met de wijze waarop zij zes weken lang de jeugd van Geulle heeft geleerd met de natuur om te gaan. Hiervoor worden door de vereniging kosten noch moeite gespaard. De hele opzet van de cursus is werkelijk tot in de puntjes verzorgd. Bravo!
  A. Sassen


  Enquete: Geen doorgang ontgrinding

  Van begin april tot en met begin mei konden bezoekers van de internetsite van de heemkundevereniging (www.geulle.com) hun mening geven over het al dan niet moeten doorgaan van het Grensmaasproject.

  In totaal gaven 37 bezoekers hun mening. De meeste bezoekers (57%) vonden dat het Grensmaasproject geen doorgang moet vinden indien de overlast van het project groter is dan de overlast die van de Maas mag worden verwacht.

  Slechts 8% van de stemmers vond dat het project ondanks alles toch moet doorgaan.

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.