Heemkundevereniging Gl - Sjakel juli 2003
 
 


De Sjakel
Juli 2003


Geulle in vroeger tijden.

58. De staakmadonna. (1)

De Sacramentsprocessie van Geulle-boven die op 22 juni plaatsvond, heeft mij het onderwerp geleverd voor dit verhaal. In deze processie werd door leden van vrouwenbond Sint Apollonia de staakmadonna meegedragen. Dit is een Mariabeeld van het weinig voorkomend staakmodel. Het bestaat uit een geraamte van lattenwerk met daarboven op de hoofden van Maria en het kindje Jezus. Dit staakmodel wordt aangekleed met een kleed en een mantel. Dit beeld heeft eeuwenlang in de Sint Martinus kerk gestaan. De eerste vermelding stamt uit het jaar 1723. Men droeg dit Mariabeeld vroeger mee tijdens de grote bronkprocessie. Maria en ook het kindje Jezus dat zij op haar arm droeg, werd regelmatig in een andere kleur mantel gehuld. De kleur van de mantel veranderde naar gelang de kleuren die het kerkelijk jaar voorschreef, zoals bijvoorbeeld paars in de advent- en vastentijd en rood met Pinksteren. Deze mantels waren vaak schenkingen van vrome inwoners. Maar soms moesten vroeger meisjes uit ons dorp een nieuwe mantel aan de madonna schenken
( hierover later meer.) Iedere keer als het Mariabeeld een nieuwe mantel aanhad, zeiden de Geullenaren: “Maria is weer eens klook!” (= deftig) .
In de loop der tijd is de staakmadonna uit het zicht verdwenen, totdat zij in de zomer van 1999 door het kerkbestuur van de Sint Martinuskerk in een erg slechte staat werd terug gevonden. Het houten raamwerk en de hoofdjes van Maria en Jezus moesten gerestaureerd worden. De oorspronkelijke kleding was bijna helemaal verdwenen en het kleed en de mantel die het Mariabeeld aanhad waren gedeeltelijk vergaan. Daarom werd er een verzoek aan de vrouwenbond Sint Apollonia gedaan om de staakmadonna opnieuw te kleden. De dames van de vrouwenbond Sint Apollonia reageerden positief. Met veel enthousiasme is onderzoek gedaan naar andere geklede beelden van Maria. Hierna is een nieuwe mantel en kleed ontworpen en gemaakt. Op zondag 6 februari 2000 werd de dienst ter ere van de feestdag van Sint Apollonia ( 8 februari ) gehouden. Zo keerde de madonna van Geulle in haar oude luister terug in de Sint Martinus kerk. Na de hoogmis werd zij aan de leden van de Sint Martinusparochie aangeboden. Daarna adopteerden de leden van vrouwenbond Sint Apollonia het beeld. Deze vrouwen zien het als een eer en als hun taak om de zorg van de staakmadonna op zich te nemen. Zij willen deze madonna ieder jaar in de Sacramentsprocessies van Geulle beneden en boven mee dragen.
Nu zoals beloofd wat meer over het feit dat vroeger meisjes uit ons dorp soms een nieuwe mantel aan dit madonnabeeld moesten schenken. Dit had te maken met een eeuwenoud gebruik. Indertijd keken de Geulse schonen lang de kat uit de boom voordat zij zich door een jongeman aan de haak lieten slaan.
Verschenen zij met hun uitverkorene gearmd in het openbaar, dan gingen onze dorpsbewoners er indertijd van uit dat het paartje voorgoed bijeen zou blijven.
Men verwachtte dat zeker als een meisje tijdens de kermis of met Sint Apollonia zich liet “intrekken” op de “zwik” ( als zij zich door een jongen op de houten dansvloer liet trekken ). Het werd toen dan ook als een schande beschouwd als een meisje haar vrijer de bons gaf. De “schande” kon alleen ongedaan worden gemaakt als het meisje de staakmadonna een nieuwe mantel schonk. Dit gold indertijd als een ijzeren stelregel waar niet aan te tornen viel. Daarbij was er ook nog een soort stok achter de deur. Generatie op generatie werd vroeger in ons dorp verteld dat Maria wraak zou nemen als een meisje na een verbroken liefdesrelatie niet met een nieuwe mantel voor het haar beeld naar de kerk ging. Hierover in de volgende aflevering meer.

Archie Varis.

Literatuur:
1. Maas- en Geleenbode, 13-5-1987.
2. De Geulbode, 2-2-2000
3. Kontakt, 28-4-1989


Buurtvereniging “In de Peel” 25 Jaar.

Wat een feest!!!
Het bestuur is erg blij dat zoveel buurtgenoten aanwezig waren in de H. Mis, waar het Gäöls Mannenkoor de dienst opluisterde.
Daarna volgde het feestelijke “Boeren Peelbuffet”, waar iedereen genoot van een lekker drankje en een heerlijk buffet. Bij deze gelegenheid werden drie zilveren jubilarissen gehuldigd: secretaris de heer Bob Heimsoth, penningmeester de heer Huub Vossen en ziekenbezoekster mevrouw Leny Kruijsen.
Daarna ontving uit handen van Burgemeester Drs. G.M.K. Kockelkorn, de heer Theo Kruijsen een Koninklijke onderscheiding voor al het vrijwilligerswerk dat hij verricht.
De buurtkinderen hebben ballonnen opgelaten en werden geschminkt. Daarna volgde nog een gezellig jubileumfeest met een DJ en live muziek.

Als voorzitter van de buurtvereniging wil ik het feestcomité en alle vrijwilligers, die zoveel werk verzet hebben, hartelijk danken voor hun geweldige inzet. Fanfare St. Martinus wil ik nogmaals feliciteren met hun 75-jarig jubileum en de Burchwache kapel danken voor hun onderhoudende muziek en de prettige samenwerking met de vereniging.
Ook een woord van dank aan carnavalsvereniging De Bokkerieërs, die ons met hand- en spandiensten geholpen heeft en voor de bijdrage aan de gezellige muziek via de DJ van de vereniging.
Alle sponsoren bedankt voor jullie bijdragen, een gedeelte van dit geld is besteed aan de straatversiering. De bedoeling is dat deze versiering ook bij andere gelegenheden gebruikt gaat worden.
Tot slot wil ik, ook namens Leny, iedereen bedanken voor de felicitaties, bloemen, cadeaus en de serenade gebracht door het Gäöls Mannenkoor ter gelegenheid van mijn onderscheiding. Het was overweldigend, bedankt!!!
Voorzitter Buurtvereniging “In de Peel”

Theo Kruijsen.


Geulle 50 jaar geleden
Juli 1953……

- uit de raadsvergadering van juli 1953. Als voornaamste punt kwam in behandeling een voorstel van B. en W. tot beschikbaarstelling van een bedrag van fl. 300.000,00 voor de bouw van een Tehuis voor bejaarden in het gehucht Hussenberg. De verstrekking van dit benodigde kapitaal achtten B. en W. verantwoord nu op grond van het bepaalde in de woningwet, de mogelijkheid geschapen wordt een Rijksbijdrage te verkrijgen op dezelfde voet als voor de bouw van arbeiderswoningen. Door deze bijdrage immers wordt het de Eerwaarde Zusters mogelijk gemaakt tot een sluitende exploitatie-opzet te komen. Bovendien wordt hierdoor het bezwaar ondervangen dat de Eerwaarde Zusters zelf voor de aantrekking van het kapitaal hebben te zorgen. Anderzijds wordt het risico op de gemeente overgeheveld, welke zich dient te dekken door een jaarlijkse reservering tot een percentage van 7% der jaarhuur. Het voorstel kwam tot een levendige discussie. Algemeen was het raadsgevoelen, dat een dergelijk gebouw voor Geulle een aanwinst zou zijn. Ofschoon de exploitatie van het Bejaardenhuis voorshands rendabel geacht werd, was men het toch niet geheel en al eens met het te dragen risico. Bovendien ging men niet graag in zee met een landelijke bouwvereniging en enkele leden drongen aan op een plaatselijke bouwvereniging met eigen ingezetenen. Ook wenste men te zien vastgelegd, dat de ouden van dagen in Geulle zelf steeds voorrang zouden moeten hebben. De stichtingskosten waren als volgt geraamd:

gebouw fl. 195.500,00
kapel ,, 35.000,00
installaties ,, 40.600,00
architectenkosten ,, 10.000,00
diverse uitgaven ,, 18.900,00
totaal ,, 300.000,00

inventariskosten fl. 18.500,00

Het Tehuis zou kunnen opnemen:
50 bejaarden waarvan 10 echtparen, 15 mannen en vrouwen. De hoofdbezetting is geschat op 9 personen t.w.: 1 hoofdzuster, 7 zusters, 1 knecht.
Ieder jaar zal aan rente en aflossing (annuïteit) 50 jaar lang moeten worden terugbetaald bijna fl. 15.000,00. De totale uitgaven belopen jaarlijks rond fl. 68.000,00. Hiertegenover staan aan inkomsten:
Jaarlijkse bijdrage van het Rijk fl. 4.300,00
Huuropbrengst van 50 bewoners fl.66.000,00
Totale inkomsten fl.70.000,00 per jaar.
Behoudens enkele reeds genoemde voorbehouden ging de raad akkoord met het voorstel van B.en W.

- Met ingang van 16 augustus a.s. is tot burgemeester benoemd in de gemeente Hulsberg de Heer J.J.Kengen, geboren Geullenaar en oud-ingezetene dezer gemeente.
De Heer Jules Joseph Kengen werd alhier geboren op 20 januari 1910. Hij doorliep het gymnasium te Sittard en studeerde te Rolduc en verwierf later de diploma’s gemeente-administratie en Staatsinrichting M.O.
Hij was vervolgens werkzaam als volontair te Itteren en Gulpen en als ambtenaar ter secretarie te Ulestraten. In 1939 werd hij benoemd tot ambtenaar secretarie te Heer. In 1953 werd hij dus benoemd tot burgemeester der gemeente Hulsberg.

Hein Peters


Koninklijke Onderscheiding voor Theo Kruijsen

Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van buurtvereniging "In de Peel" op 15 juni jl. reikte burgemeester Kockelkorn in de feesttent op het marktplein te Geulle een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer T. L. W. M. Kruijsen.
Het Brabantse gezin Kruijsen woont sinds mei 1972 in Geulle. Theo Kruijsen is getrouwd met Leny en heeft 4 dochters. Theo volgde de opleiding voor banketbakker in Oudenbosch en na bij diverse banket-bakkerijen en chocolaterieën gewerkt te hebben, trad hij als patissier in dienst bij de KLM. Tijdens die periode volgde hij tevens de opleiding voor leraar banketbakken te Amsterdam. In 1969 werd hij benoemd als leraar Consumptieve Technieken in Maastricht. In 1996 verliet hij het onderwijs en ging met de VUT. Theo heeft het onderwijs niet helemaal losgelaten, want hij is nog bestuurslid van de onderwijsbond CNV, Afdeling Postactieven rayon Heuvelland.
De belangstelling voor het sociale leven in Geulle hoort bij Theo. In 1975 was hij medeoprichter van het jongerenkoor in Geulle, dat na een aantal bloeiende jaren echter weer werd opgeheven.
In 1978 was Theo betrokken bij het oprichten van de buurtvereniging "In de Peel". Na diverse bestuurstaken verricht te hebben nam hij in 1991 de voorzittershamer over van de heer P. Ummels. Het bestuur heeft het druk met de jaarlijkse activiteiten, maar mag zich verheugen op veel hulp en steun van de buurtbewoners.
In 1995 besloten de besturen van de buurtverenigingen om samen een buurt-netwerk te vormen. Theo speelde hier een actieve rol in. In dit netwerk laat hij nog steeds zijn stem horen vooral als het onderhandelen met de gemeente betreft. Hier ontstond ook het plan om een jeugddisco op te richten. Theo vond een aantal gemotiveerde ouders bereid gevonden om zich hiervoor in te zetten.
Het zwembad van Geulle werd in 1991 geprivatiseerd. Theo heeft meegeholpen om het geheel op te knappen.
Na zijn pré-pensionering in 1996 kreeg hij nog meer tijd voor de gemeenschap. Hij werd coördinator onderhoud en technische zaken van het zwembad; in het zwemseizoen bijna een fulltime job, maar wel op vrijwilligers-basis.
In 1998 droeg Theo dit werk aan jongeren over. In dat jaar werd hij benoemd tot kerkmeester van de St. Martinusparochie te Geulle. Hier houdt hij zich bezig met bouwzaken en onderhoud. Hij stuurt de klussengroep aan, die zich met groot enthousiasme bezig houdt met het onderhoud van de kerk en het kerkhof.
Begin dit jaar is Theo herbenoemd voor 4 jaar om dit werk voort te zetten.
Theo is ook een zeer actief lid van het Gäöls Mannenkoor. Sinds een aantal jaren is hij muziekarchivaris bij dit koor.
Theo's slogan is: V.U.T. betekent "Vele Uren Tekort”.
Theo, de redactie van de Sjakel wenst jou en jouw familie veel geluk toe met je onderscheiding. Ga zo door!

(red)


Politie varia

In de maand juni verleende de politie 43 assistenties op verzoek van de bewoners van Geulle en/of startte de politie zelf een onderzoek op. Hieronder volgt een greep uit de assistenties:

 • In de Kuiperstraat werd een gestolen personenauto met Belgisch kenteken aan-getroffen. Het voertuig werd afgesleept en gaat retour eigenaar.
 • Er werd tweemaal melding gemaakt van schennis der eerbaarheid.
 • Vanaf de Hussenbergstraat werd een personenauto, merk Opel Vectra, kleur grijs, gestolen. De eigenaar deed aangifte van deze diefstal.
 • Van een perceel aan de Vliegveldweg werden 2 melkbussen weggenomen.
 • Totaal werd drie keer melding gemaakt van overlast door jeugd. De plaatsen waren de Heirweg en Moorveldsberg.
 • De basisschool In het Riet kreeg ongewenst bezoek, enkele goederen werden ontvreemd.
 • Vanuit de fietsenstalling bij het zwembad Geulle werd een fiets weggenomen.
 • Op de Processieweg vond een aanrijding plaats tussen de bestuurders van een personenauto merk Mazda en Toyota. Alleen materiële schade was het gevolg.
 • Een winkel aan het Marktplein was het slachtoffer van een inbraak. De onbekende daders gingen er met de buit ervan door.
 • Op 14 juni werd een alcoholcontrole uitgevoerd in Brommelen. In totaal werden 121 bestuurders onderworpen aan een blaastest. 5 bestuurders hadden te veel gedronken. Één bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren. Verder werd op verzoek van buurtbewoners een radarsnelheidscontrole uitgevoerd in de 30 km-zone Cruisboomstraat. Totaal passeerden 60 auto's de radar. Hiervan reden 11 te hard, de hoogste snelheid bedroeg 55 km p/u.
  De overtreders krijgen binnenkort een acceptgirokaart in de bus.
 • Op 30 juni reed de bestuurder van een personenauto, merk Volkswagen Golf, kleur bruin, kenteken onbekend, zeer verkeers-gevaarlijk door Geulle.
  Opvallend aan deze auto was dat blauwe lampjes aan de achterzijde van de auto waren bevestigd. Verder had de auto een voor- en achterspoiler. Indien U meer informatie heeft over deze auto, neem dan contact met mij op. De bestuurder zal uitgenodigd worden voor een gesprek aan het politiebureau.
Hub Schoenmakers
wijkagent Geulle/Rothem/Ulestraten

Opgravingen in Geulle.

Project De Maaswerken.
Midden jaren negentig van de vorige eeuw is Limburg tweemaal getroffen door een grote overstroming van de Maas. De recordwaterstand van 1926 werd ruimschoots gebroken. Huizen binnen het stroomgebied van de Maas werden eenmaal, sommige zelfs bij herhaling getroffen door de hoge watergolf. De herhaalde ramp veroorzaakte veel commotie en versnelde het proces van politieke en bestuurlijke besluitvorming. Het antwoord was: verbreden en verdiepen van de Maas met als doelstelling: het voorkomen van overstromingen, het verbeteren van de vaarroute, grindwinning en in één moeite door de ontwikkeling van grote stukken natuur. Verschillende projecten aan de Maas zijn in 1997 gebundeld onder de naam De Maaswerken. Deelnemers daaraan zijn Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer. Binnen de organisatie van De Maaswerken zijn er twee grote deelprojecten: De Grensmaas in het stroomgebied tot Roosteren en de Zandmaas tussen Roermond en Den Bosch. Na deze algemene inleiding afkomstig uit een artikel van de provinciaal archeoloog Stoepker, richten we nu onze aandacht op de opgraving welke in de loop van de maanden juli/augustus in Geulle voorzien is.

Archeologie als wakend oog.
Sinds enkele decennia is het gebruikelijk dat bij grote projecten archeologie als wakend oog wordt ingeschakeld. Archeologen maken deel uit van de staf van deskundigen die verantwoordelijk is voor de herinrichting van de het stroomgebied van de Maas. Voor het onderdeel archeologie bij De Maaswerken is dat mevrouw Brigitte Quadflieg. Zij licht toe op welke wijze het archeologische element verweven wordt in het totale plan.

Inventariserend onderzoek.
Lang voordat een groot werk als de verbreding en verdieping van de Maas begint, wordt er een inventariserend onderzoek ingesteld om een idee te krijgen hoe de archeologische bodemkaart van het betreffende gebied er uitziet en of die voldoende interessant is om daar gespecialiseerd en meer uitgebreid archeologisch onderzoek op los te laten. In geval van onze Grensmaas heeft men ter hoogte van de Saint tussen Geulle en Elsoo onder meer het volgende gedaan:
- het land is zoals dat heet ‘belopen’ door deskundigen en zo heeft men een beeld gekregen van de in het terrein aanwezige artefacten die weer een duiding kunnen zijn voor wat er in de ondergrond mogelijkerwijs nog meer aanwezig is.
- op enkele plaatsen heeft men sleuven gegraven om ook de eerste meters onder het maaiveld nauwgezet te onderzoeken.
- ook heeft men gebruik gemaakt van de databank (gegevens uit eerdere onderzoeken) bij de Rijksdienst Oudheidskundig Bodemonderzoek (ROB) van de vondsten die gedaan zijn tijdens het graven van het Julianakanaal rond 1930. Bekend is evenwel dat in die tijd gevonden voorwerpen nog niet zo systematisch en nauwkeurig vastgelegd werden.
- geo-/archeologische boringen. Ook is er in 1999 door middel van 117 handboringen een karterend onderzoek gedaan (karteren=in kaart brengen). Deze handboringen gaan enkele meters diep (hooguit tot op de pleistocene grindlaag). Uit de ‘inhoud’ van al die boringen krijgt men een prima beeld van de ondergrond.
De gegevens uit al die vooronderzoeken zijn samengebracht en hebben de basis geleverd voor twee gebieden die men meer gedetailleerd wil onderzoeken. Beide plekken liggen in de Saint; de eerste halverwege de Saintweg vlak nabij het Julianakanaal, de ander nog verder door richting Elsloo ongeveer op het punt waar de Saintweg ter hoogte van de oude maasarm bij de kanaaldijk komt.

Locatie kanaaldijk.
De eerste locatie ligt midden in de Saint, daar waar de Saintweg een in flauwe knik richting Elsloo buigt. De plek van de opgraving ligt 100 meter oostelijk van de Saintweg, vlak tegen het talud van de kanaaldijk, Daar bevindt zich in de ondergrond een opgevulde sleuf waarvan men vermoedt (of hoopt!) dat het de bedding is van een vroegere rivierbedding. Deze ligt op het niveau van het zogenaamde Geistingen terras, een laat pleistocene, vroeg holocene afzetting. In de tijd is dat ongeveer 11.000 voor Christus. De gevonden ondergrondse bedding zou de vroegere Geul geweest kunnen zijn in de tijd dat de Maas nog westelijk van Uikhoven liep. Bij een grote overstroming in de 14de tot de 15de eeuw is de Maas in de huidige bedding terecht gekomen. Men hoopt nu met paleo-/botanisch onderzoek de grond in de ondergrondse sleuf te determineren en te vergelijken met de ondergrond van de rivier de Geul uit die tijd. Indien verwantschap aangetoond kan worden tussen de oude ondergrondse geul in de Saint en de rivier die nu bij Voulwammes in de Maas stroomt, zou de legpuzzel van veel veronderstellingen uit het verleden opgelost zijn. En weten we gelijk waar de naam van ons dorp vanaf komt.

Locatie bedekte bewoning of akkerland.
Verderop in de Saint ter hoogte van de Oude Maas (waar de Saintweg tegen de kanaaldijk aanloopt) ligt de tweede locatie waar opgegraven wordt. Men vermoedt hier de restanten van een veldbrandoven, al of niet met bewoning. In de ondergrond aanwezige jonge rivierklei zou als grondstof gebruikt zijn. Resten van veldbrand zo die gevonden worden, zullen vergeleken worden met de stenen die gebruikt zijn bij oudere gebouwen zoals de kastelen van Elsloo en Geulle. Het zou leuk zijn om na 4 eeuwen te achterhalen dat een brikkeoven in de Saint gediend heeft als ‘fa. Budé’ voor het kasteel van kasteel Geulle. Bij de eerste opgraving (aan de kanaaldijk) zullen twee sleuven parallel aan elkaar gegraven worden tot een diepte van 2 1/2 meter; bij de tweede opgraving worden dat 2 kleinere sleuven, kruiselings op elkaar.

Wanneer.
De opgravingen beginnen eind juli na afloop van het broedseizoen en duren ongeveer 3 weken lang. De afdeling Communicatie van de Maaswerken zal de opgraving publicitair begeleiden en informatiepanelen plaatsen. Ook komt er een open middag voor geïnteresseerden. Mededelingen hierover via de krant of via Kontakt. Mevrouw Quadflieg hierover: de Maaswerken wil tijdige en volledige informatie geven aan de bevolking. Bij een opgraving geeft de communicatie wel een ‘dubbel’ gevoel; illegale schervenzoekers veroorzaken menigmaal een verstoring van het ‘archeologisch archief’. En daar zit niemand op te wachten. Als heemkundevereniging zijn we benieuw naar de opgravingresultaten. We hopen er meer van te vernemen zodra alle onderzoeken afgerond zijn.

Paul Notten, Moorveld.


Buurtvereniging Brommelen 50 jaar

De Buurtvereniging van Brommelen bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar. Hiermee is zij de oudste Buurtvereniging van Geulle.

In 1953 werd door de toenmalige “Jonkheid” besloten om een buurtvereniging op te richten. Voor zover bekend werd het bestuur toen geformeerd door Sjo Smeets, Hein Kösters, Pierre Rogiers, Leo Thijssen, Jac Smeets, Frans Lemmens en de dames Jean van de Akker en Til Janssen. Til is ook bekend als Tilke van de Bruggelkes en woont thans in het Zorgcentrum Ave Maria te Geulle en is nog de enige overlevende van de voormalige oprichters.

Deze mensen hebben er voor gezorgd dat er in 1958 een Banneux kapel werd gebouwd onder eigen beheer met medewerking van de buurtleden. Deze kapel werd in 1959 feestelijk ingezegend. De financiële middelen werden op creatieve wijze bij elkaar gesprokkeld bij Maastrichtse en Geulse bedrijven.

Deze kapel wordt tot op heden verzorgd en onderhouden door leden van de buurtvereniging. Verder heeft de vereniging jaarlijks een rijk activiteitenprogramma. Het ledenaantal bedraagt momenteel rond 130, waarvan zeven bestuursleden: Harry Bindels, Hub Castro, Eugène Dautzenberg, Sandra Huijnen, Hub Kerkhoffs, Tiny Joosten en Marian Pluis.

Het vijftigste kroonjaar werd op 13 juli jl. in besloten kring gevierd met ondermeer een Heilige Mis in de St Martinuskerk, een koffietafel en een heerlijke barbecue. Activiteiten die zorgen voor het passende gouden randje aan het jubileum van de Buurtvereniging Brommelen.


Zonnebloem Geulle

De vrijwilligers van Zonnebloem Geulle hebben de afgelopen maand 1270 loten van de Nationale Zonnebloem loterij in Geulle kunnen verkopen. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken en wij hopen dat er veel prijzen in Geulle mogen vallen.
Deze financiële ondersteuning heeft de vereniging hard nodig om alle activiteiten van de Zonnebloem te kunnen blijven doen,vooral nu de minister de subsidiekraan dreigt dicht te
draaien. Van ieder verkocht lot krijgt onze afdeling 60 eurocent, dit is dus een aardig bedrag , waar we mee kunnen gaan werken.
Zo wordt er op dinsdag 9 september een gezellige middag georganiseerd in huize Avé Maria, waar de groep Trio zal optreden en u getrakteerd wordt op koffie met vlaai.
Zondag 14 september is de Nationale Ziekendag. De H. Mis in de St. Martinuskerk wordt opgeluisterd door het Gaöls Mannenkoor. U bent hiervoor allen uitgenodigd.
Vrijdag 26 september is de jaarlijkse dagboottocht, we vertrekken vanuit Stein en maken met de Geulvallei een mooie tocht naar België. Dinsdag 25 november is de koopochtend in de Makado te Beek.
Voor al deze activiteiten wordt u benaderd door onze vrijwilligers , mocht dit niet zo zijn dan kunt u zich opgeven bij Leny Kruijsen Tel. 043 - 3645176.


Bejaarden Geulle in opstand!?

De Bejaarden in Geulle, wonende aan de Pastoor Smeetsstraat zijn het zat. Eerder al was het gebrek aan voldoende "plenk"-banken op het pleintje in voor de bejaarden aanleiding om zelf een zeer creatieve oplossing te vinden: men heeft een gemeente-bank, men neme een privé tweede, plaatse hem stevig met de poten in de grond en ziedaar, eenieder heeft een zitplaats.

Nu storen de bejaarden zich aan (het gebrek aan) groenonderhoud ter plekke.
Verslaggever "schakelaar" ging zelf voor "Groeten uit Geulle" de zaak in ogenschouw nemen en constateerde met de bejaarden dat hier toch ingrijpen van de gemeente gewenst is. Het blijkt dat er zelfs aan de balie van het gemeentehuis al menig verbaal robbertje is uitgevochten. Maar, er zijn toezeggingen gedaan en wij zijn benieuwd wat er van komt.

Wij houden u op de hoogte. Geulse raadsleden, wat let u?

Schakelaar

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.