Heemkundevereniging Gäöl - Sjakel augustus 2000
 
 


De Sjakel
Augustus 2000

Geulle in vroeger tijden
23. Voor en na de vrede van Munster (1648)

Tijdens de tachtig-jarige oorlog, die van 1568 tot 1648 duurde, trokken er vaker legers door onze Maasstreek en dus ook door Geulle. Dat bracht steeds veel ellende met zich mee. Vooral de boeren, en dat waren toen de meeste Geullenaren, hadden daar veel onder te lijden. Veldvruchten en vee werden gestolen, ook werd er vaak brand gesticht. Na de veldtocht van Frederik Hendrik langs de Maas in 1632 brak er voor Geulle en omstreken een tijd van plunderingen en geloofsvervolging aan. Omdat de oorlog ten einde liep probeerden de Staatsen (van de Noordelijke Nederlanden) en de Spanjaarden hun posities te versterken.

Door de vrede van Munster werden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden van elkaar gescheiden. Voor de zogenaamde Generaliteitslanden waartoe onder meer Staats Limburg (met o.a. Geulle) behoorde, kwam er in feite geen vrede. Zij werden door de Noordelijke Nederlanden ruim twee eeuwen lang als wingewesten behandeld.

Maar nu terug naar de vrede van Munster. Iedere partij zou behouden wat hij in 1648 bezat. Lange en ingewikkelde onderhande-lingen waren noodzakelijk om tot een oplossing te komen. Dit leverde uiteindelijk in 1661 het "partage-tractaat" op. Het was een erg gecompliceerd verdrag, waarin voor ieder dorp apart was vastgelegd of het Staats of Spaans bezit werd (hieruit zijn de namen Spaans en Staats Neerbeek voortgekomen, die nu nog wel eens gebruikt worden).

De Staten-Generaal der Noordelijke Nederlanden kregen o.a. het grootste deel van het land van Valkenburg met onder meer Geulle in hun bezit. Na 1661 werd in die plaatsen waar de Staatsen definitief de baas werden, dus ook in Geulle, met alle middelen getracht om de bevolking tot het protestantse geloof te bekeren. De hervormde kerk moest het openbare leven gaan beheersen. Plakkaten volgden elkaar snel op. Ze waren allemaal gericht tegen de "paepen" (katholieken). Alleen protestanten mochten een openbaar ambt uitoefenen. In veel plaatsen waaronder Geulle werden hervormde predikanten aangesteld, ondanks dat daar maar enkele protestanten woonden. De Staatsen namen de kerkelijke goederen in beslag en de pastoors moesten vertrekken of onderduiken. Ook in Geulle moesten doop en huwelijk voor de predikant of ambtenaar gebeuren. De uitoefening van de katholieke godsdienst was in eerste instantie verboden, dus er mochten onder meer geen missen gehouden worden. Verder was het geven van katholiek onderwijs verboden, evenals het zingen van katholieke liederen en het huisvesten van katholieke geestelijken. Voor "recognities" (geld) konden de katholieken van de protestantse ambtenaren soms vrijstelling kopen om bijv. een jaar lang te mogen samenkomen in een schuilkerk.

Later zagen de Staten-Generaal der Noordelijke Nederlanden in dat het aantal hervormden in de Zuidelijke Nederlanden te gering bleef en dat het onmogelijk was om de katholieke godsdienst te blijven onderdrukken. Daarom mochten de katholieken vanaf 1680 hun godsdienst weer in hun eigen kerken uitoefenen, echter alleen als de predikant er geen plechtigheid hield. Dit zogenaamde "simultaneum" heeft in Zuid-Limburg veelal tot na 1800 geduurd. In de volgende aflevering wil ik iets vertellen over de gevolgen hiervan voor de toenmalige inwoners van Geulle.
Archie Varis
Literatuur.
 • Uit Geul's verleden. (1926)
 • 2. Waar de brede stroom der Maas. (1972)


De kraanzager

Al eeuwen lang bouwen mensen huizen. In het begin waren dat huizen van hout en leem met een dak van stro, de zogenaamde vakwerkhuizen. Deze hebben lange tijd stand gehouden. Zo ook in Limburg, maar vooral in Duitsland: daar bestaan er nog hele dorpen en steden van. Voor zover ik mij kan herinneren, stond in Geulle het laatste huis met een dak van stro in de Kermisstraat (thans Cruisboomstraat nr. 22). Rond 1937 werd dit van een pannen dak voorzien en later helemaal afgebroken voor nieuwbouw.

Het hout voor die vakwerkbouw werd met de hand gezaagd uit boomstammen: kromme of rechte, alles werd gebruikt. Dit is nog duidelijk te zien aan enkele vakwerkhuizen die in Geulle staan. De kraanzager had vier schragen (bokken). Deze werden bij de omgehakte boom (in het bos) geplaatst. Allereerst werd de stam in lengtes van drie of vier meter gezaagd, dan werden met een bijl twee platte kanten aan die stam gemaakt de stam werd vervolgens op de schragen gelegd. Vervolgens werden aan de onder- en bovenzijde en op de kopvlakken lijnen aangebracht met een smetkoord. Dat koord werd in een mengsel van schoorsteenzwart (roet) en water gedrenkt. Door het koord strak te trekken, in het midden even op te tillen en weer los te laten, verkreeg men een zwarte streep over de volle lengte. De stam werd op de juiste hoogte gelegd afhankelijk van de grootte van de onderzager.

De zaag die hiervoor gebruikt werd, was twee meter lang en de tanden noemde men papegaaietanden, genoemd naar de snavel van die vogel. Aan de bovenkant was de zaag voorzien van een vaste handgreep, aan de onderkant van een verstelbare handgreep. Dit houdt verband met de grootte van de onderzager en de dikte van de stam. Bij deze zaag is alleen de afgaande slag de werkende slag. Boven op de stam kon maar één persoon de zaag bedienen, maar beneden konden het er één of twee zijn. Elke houtsoort werd, volgens opdracht, in diverse lengtes en diktes gezaagd. De prijs werd niet per meter berekend, maar per "Luikse voet": dit is ongeveer 32 cm. Er werd betaald met marken (60 cent) of franks (5 cent) in die tijd.

Dit zagen kan ook boven/in een uitgegraven kuil gebeuren (men heeft dan geen schragen nodig). Deze kuil moet 3 m. lang, 1 m. breed en 1,80 m. diep zijn. De stam wordt boven de kuil gelegd en de onderzager staat in de kuil. In het Geulse bos of in de beemden waar veel gezaagd werd, was het vanwege waterbronnen niet mogelijk boven een kuil te zagen: de kuil stond al vol water voordat ze klaar was.

Zagen is zware lichamelijke arbeid. Deze werd alleen in de wintermaanden uitgevoerd. Honderd jaar geleden werd dit beroep door diverse families in Geulle uitgeoefend: het kwam voor dat men met vier koppels aan het zagen was in het bos of in de beemd. Er werden ook arbeiders ingehuurd. Dat waren meestal kleine keuterboertjes die een koe en een stel kippen hadden. Die waren er genoeg in die tijd, zeker omdat ze in de winter "de schuur uit hadden": de koe gaf geen melk (ze stond droog) en de kippen waren van de leg. Zij hadden dus weinig of geen inkomsten en waren genoodzaakt om met zagen iets te verdienen voor hun levensonderhoud. Hoorden zij in het voorjaar één kip kakelen, dan hielden zij het zagen voor gezien.

Toen later de machines in de zagerijen de zware arbeid overnamen, was het afgelopen met de kraanzagers. Ondergetekende heeft dit in zijn jeugdjaren nog even meegemaakt. Na zijn pensionering in 1981 heeft hij als hobby nieuwe schragen en toebehoren gemaakt. Met veel moeite heeft hij nog een zaag weten te kopen en het kraanzagersvak met een collega tien jaar lang op diverse plaatsen in Zuid-Limburg op jaarmarkten uitgeoefend. Daar werd hen vaker door mensen "verweten" dat ze naar een zagerij toe moesten gaan en zich niet zo moe moesten maken! Ze hadden nog gelijk ook!
J. Maassen


Brieven van Pieke j.r.

Hallo, beste mense van Geul, hier weer een brief van uw Pieke uit de Piemelenhoek.
Dat had ik nou eens helemaal niet in de gaaters, dat er met de kermis nog zonen hoop zeever was gewees over de opbouw dervan en sparen bij de koop en zo. Maar het is een geluk dat die van de Ondernemertsvereniging Geul zich ter nou eens met gaan bemoeien en die denken wie de jeug heef heef de toekomst en daar hebbe ze nog eens gelijk in ook, zeg Harie van Merie van ons. En de Noonk zeg dat ze dat de koekoek moete danken, maar dat snap ik helemaal niet: de koekoek is toch een gat voor de deur en wat heef dat met kermis te make. Maar de Noonk zeg dat de koekoek een vogel is en dat moet ik eens aan Huub van Stöbbes bij ons neven gaan vragen, die weet wel wat van veugel want die is van de doeveclub. Maar goed, die van de ondernemerts die hebben een brief in een ope envelope gestuurd naar de burger en zijn kernuiten dat die eens get moete doen aan de kermis en der een kermis-speciaal van moete maken en in september een echte papkermis. En nou maar hope dat ze met die van de gemeente in kontak komen en dat wij der nog wat van hore. Als ze bij de gemeente die brief maar leze, zeg de Noonk, maar ze leze wel de Sjakel, want Harie hoorde les bij de raasvergadering ene zeggen dat dat jungske uit de Piemelenhoek in Gäöl wel een goeie voor de politiek zou zijn als je zag wat die allemaal opschreef, maar daar is helemaal niks voor aan want ik schrijf alleen maar op wat ik de grote luu hoor zeggen en vooral wat de Noonk zeg en die is al veel te oud voor de raad zeg hij, en die van de raad doen ook niks anders als angere napraten, 't zijn net pagaaien en dat zijn ook weer vogels, maar daar weet die van Stöbbes niks van, zeg hij, die gaat alleen maar om de duive te zetten en te poele en zich ene te drinke voor de sport en zo. En dat is nog wat anders als voor de cente gaan en voor de eer en voor de gemeenschap.

En de verkansie zit er ook weer op en ik moet alweer naar de school. Dat is heel mooi gewees zo, eerst heeft het vijf weke geregend aan een stuk en als wij dan naar school moete wordt het pas echt goed. En de Noonk zit met dit weer met een drupke in de scheem onder de noteboom van Reube bij ons neven, maar der zitte veel zwarte note in de boom en hoe of dat dat komp weet de noonk ook niet, dus de note zulle wel duur worre, dit jaar, zeg hij, maar gelukkig valle ter bij ons genoeg van de boom van Reube, dus hoeve wij ter's geen te kope. En de pruime beginne ook te valle en het koore is ook al af, maar de mais niet dus wij moeten nog een tijdje wachte voordat je weer wat van Geul ziet als je gaat wandele en de Noonk die ergert zich daar wel eens aan, sjus wie aan de eerrapele van Harie, die allemaal snotsrot zijn en die van Kwoib Teigededraod bij ons in de straat, zijn weer van de fijnste en de dikste, maar die heef ook het kruit vijf keer gespote en de vliege valle nog uit de luch als ze boven dat stuk land van Kwoib komen, maar hij staat wel iedere keer tege Harie op de schuppe dat hij zoon mooie eerappele heeft. Onze bonen zijn toch veel mooier en Kwoib heef zich al zaatbonen aan Harie gevraag, maar ik denk niet dat hij ze krijg. En der zijn weer veel verkansiegangers in Geul, tenminste op doortoch met hun pelzierboote oppe kenaal en die luu op die boote hebbe niet zoveel plezier als je ze in hun snuits kijkt, want die kijke helegaar niet blij, maar dat is ook niet vreemp als je de hele dag alleen maar dijk ziet. En met de fiets ware laats zelfs een paar koppele Belsje in Geul en op het terras en die Belsje rije met de fiets van het ene knooppunt naar het andere knooppunt, dat zijn die zo gewend, maar die van Geul hebbe dat niet nodig, die vinde de kaffees zo ook wel maar ze zijn wel dekser het centrum kwijt. Daarom hadde-ters een paar een terras op op het kermisterrein gemaakt, maar dat heeft niet lang geduurd, want dat was ook te gevaarlijk voor de overstekende bedieners. En aan de Belsje kant kijke ze gaar niet op van die hope Hollanders, die met het veer overkome, daar staan zelfs files te wachte. Aan de Lei hebbe ze nog een paar bome gekap en Harie denk dat dat is voor de oprit naar een nieuwe brug over de Maas, sjus wie in Mestreech zodat de luu niet hoeve te wachte als ze naar Shell gaan tenke, maar de Noonk zeg dat het gewoon is om dat die bome krank zijn en hij hoop maar dat ze niet allemaal omgaan, want anders hebbe ters een hoop lang hout voor de ope haard van en wij kunnen weer oppenuuts beginne, zeg hij. En aan de Hessendijk heef ene het helemaal bruin gebakke, die heef daar een lager gemaakt langs de Brukweg, met walse en mechine en de Noonk zeg dat dat na de boevak wel allemaal weg zal zijn en dat hoop ik ook want het ziet er niet mooi uit, maar der is ook een stuk van de heg afgedaan, zodat de luu dat beter kunne zien, of zou dat zijn omtot de luu dan beter de autoos van de gerage daar kunnen besnautze?

Zo en nou hou ik op, want ik ga me wat ete en Merie die heef kouw schotel gemaak omdat het zo warm is, met veel soppevlees en augurreke en gevulde eier en zo en dat zal bes smake en tot de volgende keer, adië , met de groete van Pieke jr. oet de Piemelenhoek.


In Memoriam Sjang Frissen

Sjang was lid van harmonie St. Caecilia sinds 1932.
Als bijna 12 jarige begon hij bij - wat toen nog fanfare St. Caecilia was - met het bespelen van de cor, de voorloper van de hoorn. Hij bespeelde dit instrument met veel inzet en volle overgave. Tijdens zijn muzikale loopbaan was ontbreken tijdens repetities een woord dat niet in zijn woordenlijst voorkwam.

De grote betrokkenheid bij zijn Caecilia bleek ook uit het gedurende zijn gehele lidmaatschap geven van zijn mening en ideeën. Aldus fungeerde hij tijdens zijn actieve loopbaan als spreekbuis van de leden. Zijn inzet voor Caecilia heeft zich niet alleen beperkt tot het bespelen van de cor. Hij was altijd bereid om op allerlei gebied de helpende hand te bieden. Een voorbeeld hiervan is het gedurende vele jaren repareren van de muzieklessenaars, waarbij zijn beroepsmatige accuratesse en handigheid goed van pas kwamen.

Tijdens zijn 68 jarig lidmaatschap maakte hij veel hoogte- en dieptepunten mee. Hij was de laatste van een harmoniegeneratie die in de jaren `30 de grote successen van de vereniging mocht meebeleven. Toen hij de tijd gekomen achtte om zijn muzikale loopbaan te beëindigen, was het vanzelfsprekend dat Sjang erebestuurslid werd van Caecilia. In deze hoedanigheid bleef hij nauw betrokken bij het wel en wee van Caecilia. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in het regelmatig bezoeken van repetities en uitvoeringen hetwelk hij tot het laatst bleef doen. Uit dit alles blijkt zijn speciale verknochtheid met onze vereniging.

Op 3 mei van dit jaar mochten wij hem feliciteren met zijn 80ste verjaardag. Een leeftijd waarop zijn belangstelling niet eenzijdig was maar een leeftijd waarop hij nog interesse toonde in en probeerde grip te krijgen op de hedendaagse ontwikkelingen van onze moderne maatschappij.

Het plotselinge overlijden van Sjang heeft ons diep getroffen. Het is een gevoelig verlies voor echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Onze deelneming gaat uit naar hen. Woorden van troost en sterkte zijn het enige dat wij kunnen aanbieden. Sjang bedankt..........

Harmonie St.Caecilia


In Memoriam Piet van Kan

Op korte termijn moesten wij opnieuw afscheid nemen van een lid van onze vereniging. Het heeft ons getroffen het overlijden van Piet te moeten vernemen. Een gevoelig verlies.

Woorden, de juiste woorden, vinden om uitdrukking te geven aan onze gevoelens is moeilijk. Sinds wij als vereniging op de hoogte waren van Piet's situatie staat het huis van St. Caecilia een beetje scheef. Wij misten een stuk van de fundering.

Piet was sinds 1967 bestuurslid van harmonie St. Caecilia en heeft de functie van penningmeester - als opvolger van zijn schoonvader - zo'n 30 jaar vervuld. Handmatig werd de boekhouding gevoerd op zijn manier, met maar een doel voor ogen "De Harmonie".

Een taak die in de loop der jaren niet gemakkelijker werd vanwege het stijgen en stijgen van de inkomsten en uitgaven en alle regels waarop gelet moest worden. Desondanks heeft er nooit één gulden gemankeerd en klopte de gevoerde boekhouding letterlijk en figuurlijk tot op de laatste cent.

Dit alles weerhield Piet er niet van om tijdens zijn gehele lidmaatschap zich te blijven inzetten om door middel van allerlei acties de verenigingsfinanciën te verbeteren - onder andere was hij eveneens penningmeester van het actiecomité van de harmonie vanaf de oprichting in 1972.

Waardering voor het vervullen op deze manier van de taak van penningmeester konden wij uitdrukken in de koninklijke onderscheiding die Piet mocht ontvangen tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van harmonie St. Caecilia in 1994. Een waardering die wij nogmaals kunnen uitdrukken wanneer wij de zeswekendienst van Piet muzikaal mogen opluisteren met een volledig corps, een mogelijkheid die ons nu jammer genoeg ontbreekt vanwege de vakantieperiode.

De harmonie had voor jaren prioriteit op vele momenten maar kwam op de tweede plaats als het Gerda, de kinderen en kleinkinderen betrof. In kleine kring informeerde Piet je met trots over zijn gezin. De realiteit is hard. Wij staan met lege handen. In herinnering zal Piet blijven. Er zullen talrijke momenten komen waarop wij zullen verzuchten : "Hoe deed hij dat ook alweer? ".

Woorden van troost en sterkte voor echtgenote, kinderen en kleinkinderen is het enige wat wij kunnen aanbieden. Wij hopen dat jullie jullie verdriet en pijn kunnen verwerken in de herinnering aan Piet, de Pap, Opa. Piet bedankt .............
Harmonie St.Caecilia


In de heer zijn overleden:

 • op 14 juli 2000: Jan Lambert (Sjang) Frissen, echtgenoot van Marieke Kerckhoffs, 80 jaar, Hulserstraat 14
 • op 14 juli 2000 te Roermond: Eugène Janssen, echtgenoot van Carolien Mulders, 41 jaar, wonend te Heel, voorheen Schonensteynweg, zoon van Sjeng en Jeanette Janssen-Waelen
 • op 20 juli 2000: Wiel Bollen, echtgenoot van José Webers, 58 jaar, Koekoekstraat 18
 • op 24 juli 2000 te Geleen: May Ummels, weduwe van Sjeng Roumans, 81 jaar, voorheen Cruysboomstraat.
 • op 26 juli 2000: Piet van Kan, echtgenoot van Gerda Frissen, 67 jaar, Hulserstraat 15
 • op 27 juli 2000: Sjeng Westhovens, echtgenoot van Maria Dolmans, 84 jaar, huize Avé Maria, voorheen Oostbroek
 • op 29 juli 2000: Bèrke Smeets, echtgenoot van Gerda In de Braekt, 68 jaar, Pastoor Smeetsstraat 40


Geulle 50 jaar geleden.........
Augustus 1950

 • De zusters zijn in september 25 jaar in Geulle. Er heeft zich een comité gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van het kerk- en gemeentebestuur en het Groene Kruis.
 • Ook deze maand weer een aantal geslaagden:
  • M. Kengen, Snijdersberg 6, slaagde te Utrecht voor het examen 'schilders-gezel'.
   Op het te Maastricht gehouden lingerie- en costumière-examen slaagden:
  • Voor lingerie: Tilla Ghijssen, Roos Lahoye en Mia Zeegers.
  • Voor costumière: Ria Pluis en Mariette Wintraecken.
  Alle dames genoten hun opleiding bij zuster Anna, St. Joseph-klooster alhier.
 • Op zondag 20 augustus had in de Beekerberg een ernstig ongeluk plaats, waarbij de echtgenote van P.H. Jonkhout, Hussenberg 30, om het leven kwam. Omstreeks 19.00 uur kwam de heer Jonkhout vanuit de richting Beek met zijn motor gereden, toen hij plotseling van achteren werd aangereden door een auto, bestuurd door dr. Gielen uit Elsloo. De echtgenote die op de duo zat, liep hierbij zo'n ernstige verwondingen op, dat zij 20 minuten later ter plaatse overleed.
 • Op woensdag 16 augustus had de aanbesteding plaats van de bouw van twee woningwetwoningen te Oostbroek, met het volgende resultaat:
  • J. H. Bollen, Broekhoven fl. 23.700,-
  • H. W. Kurvers, Oostbroek fl. 21.800,-
  Andere inschrijvingen waren niet binnengekomen. Men wacht nu op ministeriële goedkeuring.
 • Van de Minister van Marine ontving de heer M. Kengen de onderscheiding voor Orde en Vrede.
Hein Peters


Abonnementsgelden Sjakel 2000

Uit de administratie van de penningmeester is gebleken dat een aantal leden hun abonnement op de Sjakel van dit jaar nog niet heeft voldaan. Om te voorkomen dat de heemkundevereniging extra kosten moet maken voor het versturen van aanmaningen, verzoeken wij deze leden om alsnog het abonnementsgeld te voldoen.
(red)


Sacramentsprocessie

Hoogtepunt van de viering van het Jubeljaar in Geulle was de sacramentsprocessie op zondag 2 juli. Afwijkend van andere jaren, wanneer telkens een van de vier buurtverenigingen voor de organisatie van de processie zorgt, werd dit jaar de processie georganiseerd door de vier buurtverenigingen gezamenlijk.

Ook werd het hele verenigingsleven gevraagd zoveel mogelijk aan de processie deel te nemen en er medewerking aan te verlenen. De reactie op dit verzoek was bijzonder groot en hartverwarmend. Zo zorgden de leden van de Carnavals-vereniging De Bokkerieërs voor het opstellen en begeleiden van de processie en droegen de explorers van Scouting Geulle de beeltenis van de H. Edith Stein.

Uiteraard begeleidden bestuur en dames van Vrouwenbond Sint Apollonia de door hen geadopteerde beeltenis van de 'Madonna van Gäöl'. De muzikale opluistering werd verzorgd door Harmonie en Drumband Sint Caecilia, Fanfare en Drumband Sint Martinus, het Parochiëel Dameskoor en het Gäöls Mannenkoor.

Nadat de processie door de mooi versierde en zonbeschenen straten van de kom van het dorp was getrokken ging emeritus-bisschop van Palembang Mgr. J. Soudant, in concelebratie met vicaris F. van Hees van het bisdom Breda, pastoor G. Dohmen en kapelaan R. Schols voor in een pontificale hoogmis op de gemeente-kiosk, die stond opgesteld nabij de Markt (kermis) op de parkeerplaats van café 't Centrum. Na de predikatie werden de beide beeltenissen van de 'Madonna van Gäöl' en de H. Edith Stein door de bisschop gezegend en werd de parochiegemeenschap door de bisschop aan Maria en in het bijzonder aan de 'Madonna van Gäöl' toegewijd.
W. De Rouw


Agenda Heemkundevereniging

 • Dinsdag 19 september 2000: bijeenkomst sectie Genealogie, 19.30 uur in verenigings-lokaal "De Gruffeldwois".
 • Woensdag 20 september 2000: 14.00 tot 17.00 uur: werkmiddag in verenigingslokaal "De Gruffeldwois".


Computer Club Geulle

Ook voor de Computer Club Geulle is de zomer weer voorbij. Na een paar maanden zonder clubdag (hoewel het deze zomer prima weer was om achter de computer te kruipen), gaan we op zaterdag 2 september weer gewoon verder waar we gebleven waren. Vanaf 10.00 uur zijn alle leden en niet-leden weer van harte welkom in zaal "de Kollekamp".


Foto van de onbekende Geullenaren

De foto die in de Sjakel van juni stond afgedrukt, blijkt toch veel moeilijker dan gedacht. Er kwamen bij de redactie welgeteld.... 0 reacties binnen. En omdat de redactie de vlaai reeds had besteld was er maar één ding dat zij kon doen. En het was erg lekker. Zo lekker, dat de redactie min of meer hoopt dat er ook deze maand geen goede antwoorden worden ingeleverd.

Maar wij geven het niet zo snel op. En daarom plaatsen we deze maand een nieuwe foto. Ditmaal willen we graag weten waar de onderstaande foto is genomen. Degene die het beste en meest complete antwoord weten maken wederom kans op een lekkere vlaai. Stuur uw antwoord voor 15 september naar de secretaris van de heemkundevereniging, Pastoor Smeetsstraat 10, 6243 CS Geulle.

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.