Heemkundevereniging GšŲl - Sjakel september 2001
 
 


De Sjakel
September 2001

Geulle in vroeger tijden.
35. Het Sint Maartensvuur. Deel 2.

In de vorige aflevering vertelde ik hoe de schooljeugd vroeger allerlei brandbaar materiaal naar de stookplaats van hun Sint Maartensvuur bracht.

Dagenlang werd zo brandbaar spul met kruiwagens of "sjŲrkarre" aangevoerd. Want iedere buurt wilde natuurlijk het grootste vuur hebben. Ook probeerde elke groep zijn vuur als laatste te ontsteken. Al met al duurde het de jeugd veel te lang voor het zo ver was. Vooraf was er ook nog een fakkeloptocht door de eigen buurt. Vroeger droegen dan veel kinderen uitgeholde rode bieten op een stok of aan touwen. Hierin was een gezicht uitgesneden en er stond een brandend kaarsje in. Als de optocht bij de eigen brandstapel was gekomen werd deze dan eindelijk aangestoken. Daarna werd vaak hand in hand rond het vuur gesprongen. Al gauw durfden de grootste belhamels in en over het vuur te springen. Ook sloegen zij met brandende takken in het vuur of gooiden die weg. Dit "vunkelen" bezorgde hun de grootste pret, maar ook vaak een brandgat in hun broek. Als de mam dat ontdekte was de pret een stuk minder!

Pastoor Kengen schreef rond 1925 in "Uit Geul's verleden" dat deze feestavond van 10 november thuis werd besloten met een eenvoudig eten bestaande uit zoete melk met boekweitkoek of knuddelen.

In de 18e eeuw trachtte men o.a. in Echt, Roermond en Venlo om deze vuren en fakkeloptochten tijdelijk te verbieden. Maar de bewoners trokken zich daar niets van aan. Voor zo ver bekend is dat toen nooit in Geulle verboden geworden.

Door allerlei oorzaken is ongeveer 25 tot 40 jaar geleden langzamerhand een einde gekomen aan deze eeuwenoude traditie:

 1. Ook in Geulle waren er steeds minder (keuter)boeren en daardoor hadden steeds minder mensen brandbaar materiaal, zoals een "sjans" hout of wat stro.
 2. De komst van de tv en ander modern tijdverdrijf voor de jeugd.
 3. De grote mensen gingen zich meer en meer bemoeien met wat in feite een kinderfeest was. Zo trokken buurtverenigingen etc. de organisatie naar zich toe. Toen kregen de kinderen er minder zin in, want zo verdween het spontane van hun vrije aanpak.
 4. Nog belangrijker voor het verdwijnen van deze jaarlijkse traditie is het feit dat de gemeente allerlei "problemen" ging maken. Zo moest in een bepaald jaar, ineens een vergunning worden aangevraagd terwijl dit eeuwenlang niet nodig was geweest.
 5. De brandweer moest met blusmateriaal aanwezig zijn en de vuurplek moest aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Toen hoefde het voor de jeugd helemaal niet meer en kwam er een einde aan een eeuwenoude, mooie traditie.

Over het ontstaan van de Sint Maartensvuren bestaan verschillende meningen.
Oude heidense volkeren die hier vroeger hebben gewoond legden in de herfst reinigingsvuren aan en sprongen dan daar door heen. Na de overgang tot het katholieke geloof zou deze jaarlijkse traditie aan het feest van Sint Maarten zijn gekoppeld.

Volgens andere historici zou het te maken kunnen hebben met een gebeurtenis uit het leven van de heilige. Hierover zijn o.a. de volgende legenden bekend:

 1. Hij was eens aan het slapen toen er in die ruimte een felle brand uitbrak. Sint Martinus werd wakker en begon te bidden en het vuur doofde.
 2. Een andere keer voerde hij een twistgesprek met ongelovigen. Men stelde een godsoordeel voor en legde twee vuren aan. Op het ene kwamen de boeken van de heilige en op het andere die van de ketters. Door het gebed van Sint Maarten bleven zijn boeken ongedeerd terwijl de andere boeken tot as werden verteerd.
 3. Het kan ook een aandenken zijn aan de vurige geloofsijver van Sint Martinus. Hij trok overal rond en bekeerde vele ongelovigen. Hierna werden afgodentempels afgebroken en hun heilige bossen gerooid en op grote stapels verbrand.

Archie Varis.


Politie varia

 • Op woensdag 1 en maandag 27 augustus werd een bestuurder van een bromfiets bekeurd ter zake het rijden op een opgevoerde bromfiets op het Cruisboomveld.
 • Op zaterdag 4 en dinsdag 7 augustus werden op de parkeerplaats aan de Slingerberg weer twee Fransen gecontroleerd welke een kleine hoeveelheid softdrugs bij zich hadden. Drugs werden inbeslaggenomen.
 • Er komen weer geregeld klachten binnen dat de jeugd op de hoek Heirweg-Cruisboom-straat / Cruisboomveld voor overlast zorgt, door hard door de straat te rijden, zonder helm op de bromfiets te rijden en slipsporen te trekken op straat. Meldingen komen altijd achteraf, maar moeten liefst gedaan worden op het moment dat het gebeurt. Door de politie wordt geregeld ook op die hoek gecontroleerd, doch bij hun komst is het altijd rustig.
 • Op woensdag 15 augustus werd op de Vissersweg een grote hoeveelheid gestort afval aangetroffen, waaronder autobanden, kleding, een lamp en een platenspeler. Niet bekend van wie dit was. Rommel werd door de gemeente opgeruimd.
 • Op zaterdag 18 augustus werd er ingebroken in een auto op de parkeerplaats aan de Slingerberg. Ontvreemd werd een hoesje met CD's.
 • Op zaterdag 25 augustus melding dat er jongeren vanaf de brug over het Kanaal bij de Brugweg het Kanaal zouden inspringen. Wel jongeren aangetroffen, doch volgens hen hadden ze niet gesprongen. Ook bij de brug te Bunde stonden jongen, doch deze hadden ook niet gesprongen. De knapen op de gevaren gewezen. Op zondag 26 augustus werden enkele knapen voor dit feit verbaliseerd.


Gevonden: n.v.t.
Verloren: n.v.t.
Brig. Giesen


Geulle 50 jaar geleden..
September 1951

 • Op 6 september vond een belangrijke algemene ledenvergadering plaats van de fanfare "St.Caecilia". Om kwart voor acht opende de president, de heer L.Janssen, de vergadering. Na de gebruikelijke agenda-punten komt in behandeling een voorstel om de fanfare om te zetten in een harmonie. Alle aanwezigen zijn overtuigd van de ernst en belangrijkheid van dit voorstel. Lang en breed worden de consequenties ervan in een diepgaande, openhartige en in opbouwende geest gevoerde discussie, onder ogen gezien. De directeur, de heer G.Vossen, geeft hierbij een uitvoerige uiteenzetting van de technische en muzikale mogelijkheden en moeilijkheden. Uiteindelijk valt, met bijna algemene stemmen het besluit tot omzetting in een harmonie. De vaste wil van de leden, offers te brengen voor "St.Caecilia", is er borg voor, dat deze omzetting spoedig rijke vruchten zal afwerpen. De vice-president, de heer Lowis, spreekt nog een ernstig maar opwekkend woord tot de vergadering. De bloei van een vereniging hangt niet af van de kwantiteit maar van de kwaliteit van de leden. Het bestuur zal zich de komende tijd bezig houden met het werven van nieuwe leden, met name de jeugd zal hiervoor benaderd worden. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij: L.Vossen, Westbroek 8 en Jan Kerckhoffs, Moorveld 14.
 • Het kerkelijk zangkoor "St.Franciscus" van het rectoraat Waalsen nam zondag 16 september deel aan de korendag te Elsloo. Onder de leiding van de heer M.Urlings werden twee Gregoriaanse gezangen ten gehore gebracht. Er werden vanzelfsprekend geen prijzen toegekend, aangezien deze korendag geen concours was, maar wij kunnen alleen de beoordeling aanhalen die de jury, in de persoon van prof. Salamons, gaf. Deze zei "Ik mag hier bijzonder noemen de koren van Nieuwdorp en Waalsen, die in zo`n korte tijd van hun bestaan een zangkoor hebben gevormd, dat zich meten kan met de besten".

Hein Peters


Wortels in en uit het verleden III

In de vorige Sjakel deden wij u kond van de pogingen van de erfgenamen van Pastoor Smeets om diens achterstallig salaris alsnog uitbetaald te krijgen. In Inventarisnummer 8 van het Gemeentearchief Geulle vinden wij op bladzijde 33 (fotonummer HVG 8/1355) het volgende:

"Op heeden den negen en twintigste octobris achtien hondert twintig zijn vergadert den schout, scheepenen en den gemeenten raed in onze gewoone zittinge op het kasteel tot Geulle om te beraemen over een smeek schrift zonder datum en jaargetal opgerigt door den eersaemen Joannes Wijnandus Boots, inwoonder der gemeente Meerssen, bevolmagtigt zijnde der erfgenaemen van wijlen mijnheer Petrus Renerus Smeets in zijn leeven pastoor van de gemeente Geulle, strekkende om te verkrijgen eene betaelinge van 1107 gulden en vier stuijvers van onze gemeente fondsen de welke den petionnaris vermeent achterstand ter weezen van zijn traktement".

De raad heeft hierover gedelibereerd en komt tot de conclusie dat een dergelijke uitgavepost nooit door de gemeente in haar begroting is opgenomen en de aanspraak daarop daarom ook niet erkend kan worden. Bovendien is er volgens de raad geen besluit voorhanden, waaruit afgeleid kan worden dat aan de pastoor een jaarlijks tractement van 240 gulden is toegekend.

De raad merkt op bovendien verbaasd te zijn over het feit dat de overleden pastoor, toen hij nog leefde zich nooit beroepen heeft op het contract waarvan in het smeekschrift sprake was. Bovendien is het volgens de raad onwaar dat de pastoor zich ooit tot het gemeentebestuur gewend zou hebben om zijn achterstallig traktement te krijgen.

De raad geeft bovendien aan niet op de hoogte te zijn van een verzoek aan Gedeputeerde Staten over dit onderwerp en bovendien: "Het was te wenschen geweest dat zulk stuk vergeselt was met het smeekschrift tot overtuiging het welk de overtuiging der erfgenaemen doen gelden.". Men zal dan ook niet op het verzoekschrift ingaan. Deze overwegingen zullen aan G.S. gestuurd worden.

De tekst sluit met: "Tot Geulle den dag, jaer en maend als boven en hebben alle leeden tegenwoordig naar voor leezinge geteekent ter uijtneeminge van Adam Raemaekers als erfgenaem zijnde, niet heeft geteekent " en is ondertekend door de raadsleden J. Moebers, P. Janssen, L. Pijpers, H. Alberigs, L. Vossen en M. Maessen, Burgemeester M. Dehoen en secretaris J.F. Lebens.

Afgelopen ?? Nee, want op 15 december 1820 is deze kwestie weer onderwerp van gesprek in de vergadering van de raad. Daar komen wij een volgende keer op terug. En hoe zit het met de verwantschap tussen de pastoor en Adam Raemaekers ?
(LvK)


Brieven van Pieke Junior uit de Piemelenhoek.

En nou schreef ik de vorige keer dat die van Geul veel in de gezet en de Maaspost en zo stonge en dat blijf maar duren en eerst die van de fotoclup en toen Huibke van Muutjes van de voetbalklup en nou zie je ook nog dat het weer op het stemmen aangaat want die van de politiek zijn weer wakker geworden en ze steken de kop ook weer op en die van het CDA komen met een jonge lijstrekker, maar die heeft wel al een paar keer met gedaan en die staat nu voor de eerste keer voorop en misschien hadde ze wel geen betere, zeg de Noonk, en bij ons proberen ter weer een paar van die ouwe gediende de aandacht op zich te trekken, wie Jo van Tien en Pier Boers, die zijn het niet eens met de onroerende belastingen en dat is niet zo erreg, maar wat moete die twee nou weer in de gezet daarmee, die komp zo ook wel vol, zeg de Noonk. Harie van onze Merie denk dat die twee wel oppennu met een eige lijs zulle komen maar de Noonk zeg dat die twee toch oud en wijs genoeg zoude moete zijn om beter te weten en wij zullen het wel zien. En de Noonk is toch benieuwd of ter zich nog meer van Geul opdoen ter meerdere eer en gloria van zich zelf en van de gemeente, maar er worden, zeg hij, toch wel veel durpele opgeworpen, sjus wie in Hulse en daar is ťťn durpel niet genoeg, want dan kwak je alleen het ondergebit uit de muil en dus legge ze der nog maar een durpel bij, die eier, dan klatse je tenminste de laatste tan ook nog deruit in plaats van tat ze die suffe Geele, die te hel varen der een draan zette. Maar het zal wel zijn omtat die van onder uit Geul sjeloes ware op die van bove, want daar hadde ze al langer zo een apaarate. En ze zijn ook mooi op tijd met die durpele onger, de kinder uit die buurt zijn bekans allemaal groot, dus dat kan geen kwaad meer, en nou gaan ze durpele legge voor de bejaarden te beschermen zeker, dat die niet van de weg afgevare worden. Goed zo gemeente, twintig jaar te laat en dat moet de Noonk ins perbere als hij zijn belastingen eens een week te laat betaald, maar ja van ander luui hun sente is het goed durpele legge. En de Noonk zeg dat hij wel weer wat meer naar de kaffees zal gaan, voor stembier en stemeels, als ter tenminste dan nog kaffees ope zijn. En dat van het onkruit heef ook niet ech geholpe, want de gutte staan weer vol en misschien kunne ze die durpelleggers omscholen tot guttekeerders, dan hebbe we der nog wat aan.

De wege hebbe ze ook opgelap, maar dat was me toch een kepotte musj, der zijn maar op een paar plaatse stukke derin gezet en met zo een gestukkerde broek zou de Noonk zich nerges durve late zien, zeg hij, maar die van de gemeente wel, want die komen toch niet deks in Geul, behalve als het tijd stemmes is. En nou weet de Noonk helemaal niet meer wat hij moet als hij eens krank is, moet hij zich dan bij de hulppos in Zitterd melle of in Maastricht en met de pelisie is het al niet veel beter, want komp er nou een Bok uit Vallekeberg of een Sjeng uit Mestreech of een blauwe uit een wereldstad als je ze nodig heb, maar dat zal wel de vooruitgang zijn zeg hij, maar hij heef er niet zo een hoge patsj van op, want straks moet hij voor zijne pas ook naar Zitterd of Mestereech of Vallekeberg of Heelder en dan weet hij helemaal niet meer wat erger is. Hij vindt dat die hooge luui maar eens wat dekser op retrait moeste gaan, dan kwame ze wat op rus en hadde ze misschien beter ideeŽn, want dit is toch allemaal sjus der neeve, zeg hij, maar voor de res gaat het wel goed in Geul zeg hij, want al die huize die verkoch worden zijn landhuize terwijl ze toch gewoon in de straat neveneen liggen en maar een geleeg hebbe zo groot wie een snuifplak, maar het levert die wat ze verkoopen wel een boel geld op en dan kan de Noonk weer meer belasting betalen en dan is de krink weer vierkantig. En nou hoor ik sjus dat de post ook toe gaat, en daar heb ik het laatste woord nog niet over gezeg, maar dat komp de volgende keer want ander wordt deze brief veels te lang. Met de groete van jullie Pieke junior enne ......... adiŤ, hŤ !!


Rust roest ???

Nee hoor, de Heemkundevereniging heeft even vakantie gehad, maar nou gaan we er weer fris tegen aan. De agenda ziet er als volgt uit:

 • 11 oktober 2001, 19. 30 uur tot ca. 21.30 uur: werkavond in het Verenigingslokaal De Gruffeldwois (Basisschool "In 't Riet"). Deze avond vindt plaats naar analogie van de gebruikelijke maandelijkse werkmiddag (zie hierna). De bedoeling is om ook mensen, die overdag niet kunnen, eens in de gelegenheid te stellen te komen kijken of er bij de werkzaamheden van de Heemkundevereniging iets van hun gading is (foto, dialect, genealogie, monumenten, museum, knipseldienst etc). Tijdens deze avond kunnen ook heemkundige thema's aan de orde komen (bijvoorbeeld : wie weet nog wie, wat en hoe, wie kent de mensen op deze foto etc.). Op 11 oktober 2001 laten we ook zien hoe de activiteiten rond het bewerken van de gemeentearchieven vorderen. We zijn er van overtuigd dat zo'n avond best gezellig kan zijn en een vaste plek in ons programma kan krijgen. Voor koffie en een koekje is zowel op deze avond als tijdens de andere bijeenkomsten steeds gezorgd.
 • 17 oktober 2001: 14.00 tot ca. 16.30 uur: werkmiddag in het Verenigingslokaal De Gruffeldwois. De activiteiten zijn hierboven omschreven.
 • 18 oktober 2001: 19.30 uur: bijeenkomst sectie Dialect in het Verenigingslokaal De Gruffeldwois: werken aan een opvolger van het Geuls-Nederlands woordenboek, jawel: een Nederlands - Geulse editie.
 • 23 oktober 2001: 19.30 uur: bijeenkomst sectie Genealogie in het Verenigingslokaal De Gruffeldwois.Wat hebben de leden van de sectie de afgelopen maanden aan nieuwe informatie gevonden en in hoeverre kan het project "Wortels in en uit het Verleden" voor deze sectie van belang zijn ?

U bent van harte welkom, wij verheugen ons op uw komst.
P.S. Op onze eerdere oproep om ondersteuning in het project " Wortels....." mochten wij nog gťťn positieve reactie ontvangen. Wij gaan door (043-3646690 / 046-4377156 / 043-3640372), maar wie durft mee te doen ?
(red / LvK)


Presentatie plannen Marktplein Geulle / terrein Schols

Op maandag 10 september jl. werd er in gemeenschapshuis "de Klei-oave" een presentatie verzorgd door de gemeente Meerssen omtrent de nieuwbouw plannen op het terrein Schols en de herinrichting van de Markt. De avond werd gepresenteerd door een panel waarin zitting hadden:

Coen Eggen, adviseur monumentenbeleid / monumentenhuis Limburg;
Maarten Wilbers, Stedebouwkundige / Arcadis / SAM;
Wethouder Ummels, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
Giel Cuypers, projectleider;
Pascalle Vaessen, verslaglegging.

De opkomst was met ruim 80 aanwezigen bijzonder groot. Naast veel omwonenden van het projectterrein waren ook afgevaardigden van diverse Geulse verenigingen aanwezig. Namens de gemeente Meerssen was tevens wethouder Dejong (verkeer) in de zaal aanwezig.

De bijeenkomst, die begon om 19.30 uur, was in twee blokken verdeeld. Voor de pauze werden de plannen door het panel verder uitgelegd en na de pauze was er voor de aanwezigen ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijdens de inleiding gaf wethouder Ummels aan wat de doelstellingen van de avond zouden zijn en wat de aanwezigen wel en niet konden verwachten. Wat zij zeker niet konden verwachten waren toezeggingen van het panel, daar alle opmerkingen en wensen eerst aan de raad dienden te worden voorgelegd. Tevens zou het zwaartepunt van de avond liggen rond de bouwplannen op het voormalige terrein Schols, daar de herinrichting van de Markt in een tweede fase zal worden uitgevoerd.

Aansluitend schetste Ummels in het kort de historie van het projectplan. Reeds begin jaren '80, dus voor de gemeentelijke herindeling, waren er plannen om het gebied rond het Marktplein opnieuw in te richten. In 1995 werd een eerste fase uitgevoerd met de bouw van 4 appartementen en een huisartsenpraktijk aan het Marktplein. Vanaf 1999 werd er overleg gevoerd met de voormalige eigenaren van het terrein Schols, wat uiteindelijk resulteerde in de aankoop van het terrein in december 2000. Ondertussen was er reeds een subsidie-aanvraag gedaan bij de provincie en dit heeft geresulteerd in een subsidie van 1,4 miljoen.

Na deze inleiding door wethouder Ummels werd er een cultuur-historisch overzicht geschetst door Coen Eggen van Monumentenhuis Limburg. Na een uitgebreide schets van de ligging van Geulle en de belangrijkste weg-, water- en spoorverbindingen, gezien vanuit historisch perspectief, werd er vervolgens gekeken naar de ligging van het terrein Schols en het Marktplein.

Aan de hand van veel foto's werden alle belangrijke objecten en wegen rond het Marktplein en het terrein Schols belicht. Hierbij werd door de heer Coenen aangegeven wat vanuit cultuur-historisch oogpunt wel en wat niet paste bij een eventuele toekomstige herinrichting. Hierbij werd extra aandacht geschonken aan de diverse kunstwerken op het Marktplein en het pand Hulserstraat 72 (pand Notten). De conclusie van het door Monumentenhuis Limburg uitgevoerde onderzoek was dat het pand weinig tot geen historische waarden kan worden toegekend. En hoewel het ene kunstwerk (kunstwerk ter ere 100 jaar St. Caecilia) goed past binnen de huidige inrichting van het marktplein, past een andere kunstwerk (kunstwerk ter ere 3x11 en 4x11 carnavalsvereniging "de BokkerieŽrs") niet binnen deze inrichting.

Hierna ging Maarten Wilbers van Arcadis/SAM verder in op de bouwkundige aspecten van het plan. In het traject tot nu toe zijn reeds diverse onderzoeken uitgevoerd:

 • Bodemonderzoek
 • Parkeeronderzoek
 • Distributie-Planologisch Onderzoek (DPO)
 • Woningbehoefte onderzoek.


Het bodemonderzoek en een hierop volgend aanvullend bodemonderzoek hebben slechts in zeer lichte mate bodemverontreiniging getoond. De resultaten van dit onderzoek waren voor de gemeente aanleiding om tot koop van het terrein Schols over te gaan.

Het parkeeronderzoek heeft aangetoond dat er 59 parkeerplaatsen beschikbaar zijn en dat de gemiddelde bezettingsgraad van het Marktplein tussen de 31% en de 44% ligt, met een piekbezetting van 54%.

Het DPO heeft tenslotte laten zien dat er binnen Geulle, gezien het aantal inwoners van ruim 3000, nog ruimte was voor uitbreiding voor commerciŽle activiteiten, met name in de food-sector. Uit het woningbehoefte-onderzoek is naar voren gekomen dat er veelal behoefte is aan seniorenwoningen, zowel in de huur- als in de koopsector en in de midden (+/- fl. 350.000,-) en hogere (+/- fl. 500.000) marktsector.

De plannen voor de ontwikkeling van het terrein Schols gaan momenteel uit van ongeveer 41 woningen / appartementen, waarbij aan de volgende indelingen wordt gedacht:

 • eengezinswoningen (+/- 6)
 • seniorenwoningen (+/- 10)
 • huurappartementen
 • koopappartementen


Verder is er ruimte voor +/- 280m2 commerciŽle ruimte. Een gedeelte van de appartementen, gelegen aan de marktzijde, zal worden uitgevoerd in 3 woonlagen, waarbij de begane grond dan eventueel kan worden gebruikt voor commerciŽle doeleinden.

Het bovenstaande moet gezien worden als een mogelijke indeling. Er zijn diverse varianten op dit model mogelijk en deze zullen verder worden uitgewerkt, waarna meerdere architecten zich vervolgens mogen buigen over de nadere invulling.

Tevens werd er nog aandacht geschonken aan de aan het Marktplein grenzende straten (Hulserstraat / Markt). De mogelijkheid bestaat om deze straten meer te betrekken bij een nieuwe inrichting van het Marktplein om zo te komen tot ťťn geheel.

Tot slot van de presentatie gaf projectleider Giel Cuypers nog een toelichting op de verdere procedure. Hij gaf aan dat de mogelijkheid tot inspraak nog bestaat tot 24 september. De aanvang van de bouw zal waarschijnlijk media 2003 plaatsvinden, maar dit kan door onvoorziene omstandigheden ook nog vertraagd worden. Verder is het nog van belang dat de diverse randvoorwaarden voor het project door de gemeenteraad worden ingevuld.

Na deze presentatie was er 15 minuten pauze, waarin de bezoekers de ontvangen informatie onderling konden evalueren onder het genot van een, door de gemeente Meerssen aangeboden, drankje.

Vervolgens kregen de bezoekers de mogelijkheid om hun vragen op het panel af te vuren.
Opvallend was het verzoek van vertegenwoordigers van diverse verenigingen om aandacht te schenken aan 'hun' monumenten bij de toekomstige inrichting van het marktplein. Leden van harmonie St. Caecilia en de buurt "in de Peel" informeerden naar de mogelijkheid om bij de toekomstige inrichting een muziek-kiosk te plaatsen op het Marktplein.

Enkele vragen en opmerkingen hadden betrekking op de specifieke doelgroep van senioren waarvoor de appartementen worden gebouwd. Het panel werd gevraagd of er bijvoorbeeld werd gedacht aan het gebruik van liften in de hoogbouw en parkeerplaatsen onder de bebouwing. Op de vraag of senioren uit Geulle voorkeur kregen bij de verdeling van de appartementen kon wethouder Ummels positief antwoorden.

Een ander kernpunt was de eventuele wijziging van de verkeerssituatie rondom het Marktplein en de burgemeester Thijssenlaan. Sommige aanwezigen vreesden meer verkeersoverlast in andere straten in Geulle als op de Hulserstraat verkeersremmende maatregelen worden genomen. Wethouder Ummels merkte hierover op dat het in dit stadium nog te vroeg is om hier al dieper op in te gaan.

Dat verplaatsen van overlast speelde voor sommige aanwezigen ook mee bij een eventuele beperking van de parkeer-mogelijkheden op de Markt. Sommige gedeelten van de Hulserstraat, Hulserveld-straat en Burgemeester Thijssenlaan kampen nu reeds met parkeeroverlast op bepaalde dagen en de vrees bestaat dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Ook worden er vraagtekens geplaatst bij de resultaten van het parkeeronderzoek waaruit zou blijken dat de piekbelasting van het parkeren op het Marktplein slechts 54% bedraagt. Tijdens evenementen, feesten of repetities van muziekverenigingen bedraagt de belasting nagenoeg 100% en is het plein vaak zelfs te klein. Ook het gebruik van het plein door (fiets-)toeristen wordt aangegeven als zijnde een hogere belasting dan de 54% uit het onderzoek.

Op vragen van de ondernemersvereniging omtrent het risico van leegstand van nieuwe commerciŽle ruimte merkt heer Wilbers op dat er bij de inrichting voor gezorgd zal worden dat eventueel leegstaande commerciŽle ruimte ook kan worden ingericht als woonruimte.

Om 22.00 uur sluit wethouder Ummels de bijeenkomst af met de opmerking dat hij blij is met de grote opkomst en de aandacht die de inwoners van Geulle aan dit project schenken.
Arthur Sassen


Sinterklaas ook dit jaar weer naar Geulle

Traditiegetrouw zal St. Nicolaas ook dit jaar weer per boot in Geulle arriveren. Het Comitť Aankomst St. Nicolaas heeft er ook dit jaar weer voor kunnen zorgen dat Sinterklaas met een prachtig jacht over het Julianakanaal naar Geulle zal komen. Het comitť wordt daarbij gesteund door een grote groep vrijwilligers en door diverse instanties en zakenlieden die deze activiteit welwillend ondersteunen.

Na uitvoerig overleg met Sinterklaas en diens hoofdpiet is afgesproken dat de Sint op zondag 25 november 2001 omstreeks 14.00 uur voet aan wal zal zetten in Geulle. De steiger voor de aankomst wordt ongeveer 100 meter ten noorden van de brug over het kanaal ingericht.

Kinderen, die met hun ouders, de Sint willen verwelkomen kunnen het beste plaatsnemen op het westelijke fietspad. De aankomstplaats zal versierd zijn met vlaggen en is dus gemakkelijk herkenbaar. De geluidsversterking bij de steiger zal, zoals altijd, verzorgd worden door de bekende disc-jockey Dion Voss. Onder leiding van ceremoniemeester Jan Boom vindt de officiŽle verwelkoming plaats door een van de bekende Geulse gemeenteraadsleden. De verdere muzikale verwelkoming vindt plaats door Harmonie St. Caecilia. Dit muziekkorps zal de Sint ook begeleiden op zij tocht door het dorp.

Ouders die hun kinderen, in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, willen aanmelden voor een persoonlijke ontmoeting met de Goedheiligman kunnen dat doen door middel van aanmeldingsbriefjes, die op Basisschool "St. Jozef" en Basisschool "In Het Riet" en Peuterspeelzaal "Pinokkio" worden uitgereikt. Aanmeldingsbriefjes zijn ook verkrijgbaar bij mw. Marlies Vincken, Pastoor Smeetsstraat 54 en bij mw. Monique van Dongen, Oostbroek 11. De aanmeldingsformuliertjes zijn vanaf 18 oktober 2001 verkrijgbaar en dienen uiterlijk op zondag 28 oktober te zijn ingeleverd. De kosten voor aanmelding bedragen slechts f 6,-, waarvoor de kinderen ook nog een passend cadeautje krijgen.

Een diamanten paar in brommelen.

Afgelopen 14 augustus was het 60 jaar geleden dat er groot feest was in Brommelen. Toen traden namelijk Lei Vossen en Marieke Speetjens in het huwelijksbootje.

Lei werd 29 maart 1916 geboren. Lei komt uit een gezin van 5 kinderen. Marieke werd op 8 februari 1918 geboren. Marieke is het enige kind uit het gezin Speetjens.

Lei begon te werken als 15 jarig jongetje bij schildersbedrijf Maassen in Beek. Hier begon hij te werken voor fl,2.50 per week. In 1939 ging hij, zoals zo velen hier in de omgeving, werken op de Koel in Geleen. Hij ging hier als schilder aan de slag. Toen Lei echter ook zondagen moest gaan werken hield hij het in 1943 voor gezien op de Koel en ging hij werken bij het schildersbedrijf Westerhof in Geleen. Hier werkte Lei 3 jaar waarna Lei een eigen schildersbedrijf begon. Hier hebben nog vele Geulse jongens het vak geleerd. In 1979 is Lei gestopt met zijn bedrijf en geniet hij van zijn wel verdiende rust.

In de winter van 1938 hebben Lei en Marieke elkaar beter leren kennen. Er was brand geweest bij Huub van Louwet en zoals het in die tijd heel normaal was hielp de hele buurt bij het herstellen van de schade. Toen er een tijdje later ook nog brand uitbrak bij Drikske Rogiers, sloeg de vlam ook over bij Lei en Marieke.

In 1941 trouwde ze en zijn ze gaan inwonen bij het gezin Speetjens. In 1951 betrok ze hun eigen stulpje op de Essendijk . Hier woonde het gezin tot 1977 waarna het terug ging naar hun wortels namelijk in Brommelen. Het gezin Vossen kreeg 5 kinderen. Helaas mocht hun zoon Jos maar 17 maanden leven en is hun dochter Bernadette ook veel te jong overleden.

De harmonie, waar Lei 28 jaar solo bugel heeft gespeeld en bestuurslid is geweest, was de grootste hobby van Lei. Op familie bezoek gaan in Brussel en het verzorgen van de kinderen waren de grootste hobby's van Marieke.

Op 18 augustus jongstleden vierde zij samen met hun kinderen, kleinkinderen en vele familie vrienden en bekenden een mooi feest.

Wij van de Sjakel en van de Heemkundevereniging wensen de familie Vossen nog vele gelukkige jaren samen.
W.Ramakers / M.Wouters


Jubileumfeest Seniorenvereniging Waalsen
Pro Ecclesia et Pontifice en lid in de orde van Oranje voor Wiel Claessens

Op 6 en 8 september werd het feit herdacht dat 25 jaar geleden de Seniorenvereniging Waalsen werd opgericht. Onder leiding van enkele prominente mensen van boven waaronder Pastor Haenen en Meester Urlings werd deze vereniging in 1976 geboren onder de naam "Bejaardenvereniging Waalsen '76". Later werd deze naam gewijzigd in "Seniorenvereniging Waalsen". Donderdag 6 september werd het feest geopend met een leuke middag voor alle leden. Twee dames uit Zonhoven waren te gast voor de vrolijke noot, zij brachten met hun sappige sketches de lachspieren van de aanwezige leden flink op hol. Het optreden van deze twee dames is bij de leden dan ook zeer in de smaak gevallen. De middag werd afgesloten met een goed verzorgd diner.

Op zaterdag 8 september was er om 18.00 uur een H. Mis voor alle levenden en overleden leden van Waalsen 76. Deze H.Mis werd mede opgedragen door Pastor Haenen (enige nog levende oprichter van Waalsen 76). Na afloop van de mis vroeg Pastor Dohmen aan de aanwezigen om nog even te wachten alvorens de de kerk te verlaten.

Tot ieders verbazing werd de voorzitter, de heer Wiel Claessens, samen met zijn echtgenote naar voren gehaald en kreeg hij uit handen van Pastor Dohmen de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt, dit voor alles wat Wiel Claessens voor de gemeenschap Waalsen heeft betekend. Zo stond hij in 1946 aan de wieg van het huidige zangkoor St. Franciscus. Ook is Wiel jarenlang kerkmeester geweest en is hij lid van de Seniorenvereniging sinds 1981. Toen in 1985 de vereniging zonder secretaris kwam te zitten was het Wiel Claessens die het bestuur uit de nood hielp. Hij heeft deze functie tot 1989 bekleed.

Toen in dat jaar ook nog de penningmeester ziek werd nam hij dat ook maar op zich. Tot overmaat van ramp ging in 1991 de toenmalige voorzitter mevrouw Bartholemeus weg uit Geulle. Niemand uit het bestuur wilde die functie overnemen en zo kon het gebeuren dat Wiel Claessens voorzitter, penning-meester en secretaris was van de "Seniorenvereniging Waalsen 76".

Lang heeft deze situatie niet geduurd want het was Zr. Imelda (die net in Geulle was teruggekeerd) die in 1991 het secretariaat op zich nam, en die dit werk met veel succes nog steeds doet. us sinds 1991 is Wiel de voorzitter penningmeester van de Senioren-ereniging Waalsen 76 die op dit moment 131 leden telt.

Na die H.Mis werd het feest voortgezet met een druk bezochte receptie in gemeenschaps-huis "de Kollekamp".

Tijdens die receptie kreeg onze Burgemeester de microfoon aangereikt om op een leuke manier aan te kondigen dat Hare Majesteit de Koningin had besloten om de heer Claessens een koninklijke onderscheiding toe te kennen.

Dit houdt in dat de heer Claessens is opgenomen als lid in de orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding kreeg hij voor alles wat hij in het verleden gedaan heeft voor Geulle en zijn inwoners. Zo is Wiel acht jaar gemeenteraadslid geweest waarvan vier jaar wethouder en loco-burgemeester.

Hij heeft meegewerkt om de Sjakel om te zetten van Thuisfront naar Heemkundeblad, hij was in het bestuur Credo Pugno, K.A.B. later Unie BLHP, medeoprichter VVV, bestuur Groene Kruis, regisseur van de toneelvereniging, lid van Harmonie St. Ceacilia, kortom te veel om op te noemen. x Zijn vrouw vertelde mij in vertrouwen dat hij meer avonden van huis was als dagen in de week.

Alles samengevat is deze voorzitter het meer dan waard om twee onderscheidingen op een dag te mogen ontvangen. Wiel, zeker namens alle leden van de Seniorenvereniging van harte bedankt, in de hoop dat je samen met Sjan nog vele jaren mag terug zien op deze mooie dag.
W. Ramakers


 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.