Heemkundevereniging Gl - Sjakel oktober 2000
 
 


De Sjakel
Oktober 2000

Geulle in vroeger tijden.
25. Resum 1500 - 1800.

In deze 25e aflevering geef ik een samenvatting van de opkomst en de gevolgen van de reformatie, waarbij de nadruk ligt op de gevolgen voor de Geullenaren van toen. In feite hebben we het dan over de periode van circa 1500 - 1800.

Rond 1500 begon de reformatie. Hervormers zoals bijv. Luther en Calvijn vielen de wantoestanden in de katholieke kerk aan. Maar ze wilden ook de geloofsleer aantasten. Uiteindelijk leidde dit tot een definitieve breuk, waardoor het Christendom tot heden is verdeeld. Indertijd regeerden Spaanse koningen over onze landstreken. Ze bestreden het opkomende protestantisme fel, omdat zij dit als een bedreiging van de eenheid van hun rijk zagen. Een kerkelijke rechtbank -de inquisitie- trad op hun gezag zeer streng op en veel hervormers werden ter dood veroordeeld. Tot vond het nieuwe geloof steeds meer weerklank, vooral in het huidige Noord-Nederland. De Tachtigjarige oorlog duurde van 1568 tot 1648.

De belangrijkste strijdvoerders waren Spanje en de noordelijke Nederlanden. Deze oorlog kan men ook als een geloofsoorlog beschouwen. In Limburg kregen de hervormers - vaak ook Staatsen, Calvinisten of Protestanten genoemd - steeds meer invloed. In 1632 viel Maastricht in hun handen. Na 1648 kwam het hertogdom Limburg bij Spanje, maar verschillende delen waaronder Geulle kwamen bij de nieuw gevormde Republiek der Nederlanden. Na het vredesverdrag van 1661 werd in die plaatsen waar de Staatsen definitief de baas werden met alle middelen getracht om de bevolking tot protestantisme te bekeren. Hierdoor brak er voor de Geullenaren, die toen voor zover bekend allemaal katholiek waren, een moeilijke periode aan die tot 1820 zou duren. Er verschenen plakkaten die alle tegen de katholieken gericht waren.

Alleen Protestanten mochten een openbaar ambt uitoefenen. In Geulle werd in 1668 de eerste hervormde predikant aangesteld, ondanks dat er nauwelijks Protestanten woonden. De Staatsen namen de pastorie, kerk etc. in beslag en de pastoors moesten naar Spaans gebied vertrekken of anders onderduiken. Ook moesten toen in Geulle doop en huwelijk voor de protestantse ambtenaar en dominee geschieden. Maar daarna lieten de Geullenaren deze plechtigheden door de pastoor over doen. Dit gebeurde op Spaans gebied of stiekem op een onderduikadres. Ook het geven van katholiek onderwijs was verboden. Rond 1680 zagen de Staatsen in dat het aantal hervormden in de zuidelijke Nederlanden te gering bleef en dat het niet mogelijk was om de Katholieken te blijven onderdrukken. Daarna mochten de Katholieken hun plechtigheden weer in hun "eigen" kerk houden. Echter alleen wanneer de hervormde predikant er geen dienst leidde. Dit werd "simultaneum" genoemd en heeft in ons dorp tot 1820 geduurd.

Uiteindelijk is de protestantisering in praktisch geheel Zuid-Nederland mislukt. Dit kwam mede door de strenge opstelling van de Staatsen of Protestanten welke alleen maar verzet opriep bij de katholieke bevolking.

Tenslotte wil ik nog wat andere gebeurtenissen noemen die tussen 1500 en 1800 in of in de buurt van Geulle plaatsvonden:
1620 Begin bouw kasteel van Geulle.
1626 De kerk van Geulle wordt herbouwd.
1631 Kasteel van Elsloo door de Maas verwoest.
1640 Graaf van Arberg verbouwt het "panhuis" in Elsloo tot kasteel.
1651 Nieuwe Maasbedding ter hoogte van Meers.
1734 - 1763 Bokkerijders ? periode (waarover later meer).


Archie Varis.


Politie varia

 • Op maandag 12 juni omstreeks 23.20 uur vond er een aanrijding plaats op de Heirweg nabij de wegversmalling aldaar. Een personenauto en een bromfietser kwamen met elkaar in botsing. De bromfietser werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De bromfietser had alcohol genuttigd, doch later bleek het alcohol-percentage geen strafbaar percentage te zijn.
 • Op zondag 13 augustus werd bij de kantine van voetbalclub "de Geulsche Boys" aan de Andreas Sauerlaan een inbreker betrapt. Door omstanders werd de auto van deze persoon klem gezet. De dader vluchtte. Met behulp van een speurhond werd gezocht naar de dader, deze werd echter niet gevonden. Zijn auto werd veiliggesteld, daar deze in Belgi gestolen was. Later werd ontdekt, dat er ook was ingebroken in de gymzaal aan de Kleivelderweg en dat er een auto vanaf de parkeerplaats was ontvreemd. Omstreeks 2 september werden kleding en goederen van de dader gevonden in de bosjes rond het zwembad op de Andreas Sauerlaan, waarna deze kon worden aangehouden.
 • Tussen donderdag 24 en vrijdag 25 augustus werd op de parkeerplaats bij de bejaardenwoningen aan Past. Smeetsstraat een auto beschadigd. Op de motorkap werden een schoenafdruk en een deuk aangetroffen. Verder was er ook een deuk in het dak.
 • Op 5 september werd op de parkeerplaats aan de Andreas Sauerlaan een grote hoeveelheid afval aangetroffen. Het bleek hier te gaan om tuingrond met lege en kant en klare wietpotjes.
 • Tussen 3 en 4 september werden vernielingen gepleegd op het complex van tennisclub "De Pletschmeppers". Verder werd kenbaar gemaakt, dat regelmatig jeugd aldaar rond zou hangen die af en toe vernielingen zouden plegen. Wordt in de gaten gehouden.
 • Op donderdag 7 september vond er een aanrijding plaats op de Saintweg, waarbij een motorrijder ten val kwam. De motorrijder moest uitwijken voor een busje en belandde hierdoor in een stoppelveld. De bestuurder van het busje reed gewoon door.
 • In de nacht van 8 september werd op de parkeerplaats aan de Slingerberg een Duits voertuig met 4 inzittenden gecontroleerd, die enkele grammen hash bij zich hebben.
 • Tussen vrijdag 8 en zaterdag 9 september werden twee auto's op de Burg. Thijssenlaan en het Marktplein bekrast, beide aan de bestuurderszijde.
 • Tussen zondag 10 en maandag 11 september werd er op de Essendijk een auto ontvreemd. De auto werd op de hoek bij de Graaf Wolter Hoenstraat teruggevonden.
 • In de zelfde nacht werd ook een auto ontvreemd op de Hussenbergstraat. Deze auto werd niet teruggevonden.
 • Tussen maandag 4 en woensdag 6 september vond er een aanrijding plaats op de Heirweg. Hierbij werd een lantaarnpaal geraakt. De dader reed echter gewoon door.
 • Op vrijdagmorgen 15 september werd op de parkeerplaats van de camping De Boskant te Brommelen een Franse personenauto aangetroffen met daarin twee personen. Bij controle bleek dat deze personen in het bezit waren van enkele grammen softdrugs.
 • Op vrijdag 15 september vond er een aanrijding met doorrijding plaats op de hoek Hulserstraat ? Essendijk. Een vrachtauto zou bij het nemen van de bocht een geparkeerd staande auto hebben geraakt. Er waren enkele getuigen en het kenteken van dader werd genoteerd.
 • In de nacht van vrijdag 22 september werd een personenauto gecontroleerd op de Hulserstraat, waarbij bleek, dat de bestuurster te Bunde te veel gedronken had.
 • Op vrijdagmiddag 22 september vond er op de Saintweg een aanrijding met doorrijding plaats. Er werd wel een kenteken genoteerd, doch waarschijnlijk een verkeerd, daar de auto's niet overeenkwamen.
 • Verder werden diverse klachten ontvangen van bewoners van de Heirweg en de Cruisboomstraat dat de jeugd, die zich op de hoek aldaar ophoudt, geregeld voor overlast zorgt door het vernielen van verkeersborden, het afsteken van vuurwerk, het trappen en gooien met lege blikjes en het rondscheuren met auto's.

Gevonden : n.v.t.
Verloren : n.v.t.
Brig. GiesenGeulle 50 jaar geleden
Oktober 1950.....

 • Daar reeds herhaaldelijk de wens te kennen is gegeven om te komen tot de oprichting van een dames?handbalclub heeft het bestuur van de R.K.v.v."Geulse Boys" in haar bestuursvergadering van maandag 23 oktober hiertoe besloten. Tot dit doel werd een sportvereniging, waarvan het bestuur gevormd wordt door de heren G. Lowis, L. Janssen en G. Simonis opgericht. Als vorm van organisatie stelt men zich voor , dat voetbalclub en dames?handbalclub onderafdelingen zijn van de sportvereniging. Daar er nog verschillende takken van sport bestaan, kan in de toekomst het aantal onderafdelingen nog worden uitgebreid.
 • Het plan van de gemeente om een vergunning verplicht te stellen voor het stoken van het Sint Maartensvuur is van de baan. De vele bezwaren die het college bereikten waren voldoende om de vergunning niet verplicht te stellen. De jeugd zal wel de aanwijzingen van de politie moeten opvolgen.
 • De gemeentebegroting voor het jaar 1951 ligt voor iedereen ter inzage op de secretarie . Voor het eerst kan deze begroting zonder extra bijdrage niet sluitend worden gemaakt. Het tekort dat door het rijk als bijzondere uitkering wordt gedekt bedraagt fl. 12.042,-.
 • Het storten van vuil loopt de laatste tijd de spuigaten uit. Zo is het o.m. verboden op de voormalige stortplaats boven aan de Slingerberg, langs het voetpad naar beneden. Ook bovenaan de Snijdersberg nabij de woning van Fr. Kengen is geen stortplaats. Waar hebben we dit geluid nog meer gehoord?
Hein Peters


In de Heer zijn overleden:

 • Op 8 september 2000, op 75-jarige leeftijd Angeline Houben, weduwe van Willy Stijnen (voorheen Cruisboomstraat)
 • op 13 september 2000, op 46-jarige leeftijd Anke Rouschop e/v Martin Busch (voorheen Graaf Wolter Hoenstraat)


Foto van onbekende Geullenaren
(door Sjir Webers)

In het augustus-nummer van de Sjakel werd een foto geplaatst met het verzoek aan de secretaris van de Heemkundevereniging te laten weten welke mensen op de foto waren afgedrukt.
Er kwamen niet minder dan 19 reacties binnen. Na lezing van alle goede en foute antwoorden kwam de bijdrage van Leo Ghijsen van de Hussenbergstraat nr. 33 "als overwinnaar" uit de bus. Hij heeft de vlaai inmiddels thuis ontvangen. Het betreft een foto van de voornamelijk woning-boerderij van mijn ouders en van de inwonende grootmoeder Eliza Lemmens-Pijpers. De woning is gelegen in het Steegske, een zijstraat van de Hussenbergstraat/Slingerberg. De foto werd rond 1950 gemaakt door de heer Huub Leufkens uit Heerlen; zij is gemaakt in het kader van een film over Geulle.

Op de foto zijn vereeuwigd:
zittend:
links op de bank: met trekharmonica Sjef Ghijsen ("van joke", geboren op 8 juli 1917 en overleden op 13 december 1973; Sjef huwde Jet Janssen;
rechts op de bank: mijn moeder, Til Webers-Pijpers, geboren op 18 december 1900 en gestorven op 31 januari 1991;
in het midden op de bank: Elisabeth Lemmens-Pijpers, geboren op 2 december 1865 en gestorven op 16 augustus 1962;

staand:
Mia Kengen, Sjaak Dekkers, Mieke Kengen, Willy Claessens en Sjef Thijssen. De afgedrukte foto is wat dit betreft niet erg duidelijk; er is evenwel een andere foto met hetzelfde onderwerp, zij het dat op die foto de mensen die aangewandeld komen wel duidelijk zijn afgedrukt.

Aflossing van de wacht in Waalsen

Als u dit leest is Pastoor Kusters reeds met Emeritaat en heeft zijn opvolger, Pastoor Dohmen van Bunde en Geulle-Beneden thans ook in Geulle-Boven reeds zijn eerste Hl. Mis gelezen. Bij deze wisseling van de wacht past een woord van dank aan de scheidende pastoor, Pastoor Kusters, en een gelukwens aan de nieuwkomer in Waalsen, pastoor Dohmen. Pastoor Kusters kwam zo'n 12 jaar geleden naar Waalsen, ofschoon hij toen reeds enkele jaren gepensioneerd was.

Hij had destijds niet de bedoeling om zo lang hier in Waalsen te blijven. Nu 12 jaar later en inmiddels bijna 81 jaar oud kijkt hij met vreugde terug op de voorbije periode in Waalsen. De parochianen van Waalsen zien met dankbaarheid terug op deze periode. Het was voor beiden een mooie tijd.

Pastoor Kusters wist door zijn houding en wijze van optreden al snel de harten van de parochianen voor zich te winnen. Vele parochianen vond hij in de loop der tijd bereid om deel te nemen aan allerlei "werkgroepen", waardoor zijn taak aanzienlijk verlicht werd en hij tot op hoge leeftijd kon blijven voorgaan in de Hl. Mis.

Samen met zijn kerkbestuur maakte hij er het beste van. Zijn opvolger, Pastoor Dohmen komt wat dit betreft dus in "een gespreid bedje". In de loop der jaren ondervond pastoor Kusters ook veel hulp en steun van de in Geulle-Boven wonende en intussen overleden Pastoor Out en van de in Geleen woonachtige Emeritus-Pastoor v.d. Eng, die tegelijk met Pastoor Kusters afscheid nam van Waalsen en die voor het laatst voorging in de avondmis van zaterdag 14 oktober jl. Beide pastores traden op als zijn vaste vervangers. Problemen met zijn ogen maakten het de laatste jaren noodzakelijk dat Pastoor Kusters nauwelijks nog zelf auto reed. Hij vond evenwel enkele parochianen bereid om hem overal naar toe te rijden. Met het ouder worden werd zijn gezondheid er niet beter op. En dat was ook de voornaamste reden voor Pastoor Kusters om de Bisschop te vragen hem per 15 oktober 2000 ontslag te verlenen. De redactie van de Sjakel hoopt dat God hem nog enkele mooie jaren mag geven, temidden van zijn geliefd Waalsen.

Het meest zal het iedereen bijblijven de manier waarop Pastoor Kusters met mensen omging. Hij had voor iedereen, jongere of oudere, rijk of arm een open oor en oog. Jonge paren lieten zich graag door hem "trouwen"; zij kwamen daarvoor zelfs van buiten de parochie. Velen - zelfs volwassenen - lieten zich door hem dopen. Velen heeft hij mogen begeleiden op hun laatste weg. Niet een begrafenis was het zelfde. Telkens wist hij vele mooie dingen over de gestorvene te zeggen tegen de nabestaanden. Hij had zich daarbij bijna altijd goed in de hand. Nimmer hebben wij hem zo bewogen gezien als tijdens de begrafenis van zr. Anne-Helene.

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was door zijn toedoen een hoogtepunt in het leven van velen in Waalsen en een uiting van aanhankelijkheid van de mensen van Waalsen. Pastoor Kusters, het gaat u nog vele jaren goed en bedankt voor alles wat u in de voorbije 12 jaar voor Waalsen hebt gedaan en betekend.

De nieuwkomer, Pastoor Dohmen wensen wij geluk met zijn benoeming in Waalsen. Wij hopen voor hem dat hij in Waalsen even goed kan aarden als zijn voorganger. Pastoor Dohmen is al lang geen onbekende meer in Geulle. De ervaringen met hem in de St. Martinius parochie doen wat dit betreft het beste hopen. Pastoor Dohmen, ook vanaf deze plaats veel succes in de nieuwe parochie.
De redactie (S.W.)


Nieuwe aanvangstijden van de kerkdiensten in Bunde en Geulle

In de Geulbode van 27 september 2000 en in Kontakt van 29 september 2000 wordt ingegaan op de gewijzigde Mis-tijden ten gevolge van het samengaan van de Parochies van Bunde, Geulle-Boven de Berg en Geulle-Beneden de Berg. In Bunde was de zaterdagavondmis tot nog toe om 18.00 uur. In de nieuwe opzet wordt dat 19.00 uur, terwijl de zondagmis in Bunde van 11.30 uur naar 11.00 uur gaat. In Geulle - beneden gaat de zaterdagavond mis van 19.30 uur naar 18.00 uur, terwijl de Mis op zondag op 10.00 uur blijft staan. In Geulle - boven tenslotte gaat de Mis op zaterdagavond van 19.00 uur naar 19.15 uur, terwijl de Mis op zondag wordt verplaatst van 10.30 uur naar 08.30 uur. De wijzigingen die ingaan in het weekend van 28/29 oktober 2000, worden gemotiveerd met de opmerking dat "we hiermee over het geheel van de drie parochies een voldoende gespreid aanbod krijgen".

Als inwoner van Waalsen en als vaste kerkganger op zondagochtend moet mij een ding van het hart. Dat het "lezen" van drie Hl. Missen op zondagochtend door twee "heren-geestelijken" niet beter gepland had kunnen worden dan nu gedaan is komt mij op zijn minst bevreemdend voor. Wie zit er "in Godsnaam" op zondagochtend reeds om 08.30 uur in de kerk, in de zomer en in de winter? Toch geen sterveling zeker! De zondag is en blijft de rustdag. De mensen gebruiken zo'n dag om uit te slapen. De tijd zal het uitwijzen.
S.W.


Ontvangen voor het "museum" van de heemkundevereniging:

van Jan Houben (Aan de Maas) een bascule (weegschaal). De bascule wordt in dank aanvaard.

Brieve van Pieke Jr.

Dag mense van Geul, hier weer een brief van jullie Pieke uit de Piemelenhoek. De Noonk was weer eens op inspeksie uitgewees en hij heef gezien dat Wiel van Klaasse zijn taksushek om het geleeg weer superdeluuks in orde heef en die van het Nutje heef ook de muur rond zijn huis vaardig en gevoeg en Sjir de Weber heef de omwalling van zijn kasteel ook bijna klaar, daar valt voorlopig niets meer om. Maar met de bome is het niet veel soeps meer, want bove op de Slingersberg gaat alweer iemand een hoop bome omhauwe naast die wat ters omgehauwe had die der al lang niet meer stonge en die ook nog niet terug zijn en als het zo doorgaat hebbe ze op de Slingersberg straks helemaal geen boom meer staan en nu beginnen ze halverwege de Slingersberg ook nog en nou kan tenminste iedereen zien dat ter iemand is die van Connie houd en daar zal Connie wel blij mee zijn, dat iedereen dat nu kan lezen en de toeriste uit Frankrijk moete zich nu een andere plek zoeke om hun uit Maastrich meegenomen lunchpakette op te eten, want nu staan ze helemaal in het lich als ter iemand de berg afkomp en de Noonk had zich nog tamelijk gesjangeneerd, want er kwamen een paar reisbusse langs hem en toen was het helemaal blau, ook van de rook en de Noonk heef zich op de vangreel moete zette en het was nog een geluk dat hij naar onder liep in plaats van naar boven, want nu kon hij zich tenminste bij 't Heemelke eens uitspanne. En bij Sjan van Graat zaliger zijn ook een paar bome gesneuveld en nog op een paar andere plaatse wordt jong hout gekap en dat brengk wel geleutig veel geld op, als je de gezet moet gelove tenminste. En de Noonk vindt dat de vethouders zich ook wat meer moete bezig houden met het hout, maar die hebben nou wel wat anders te doen want ze zitte zich ondereen in de stevele, en der is een echte vregeleer bij, die tege een andere vethouder zeg dat die gaaruits niet kan lezen en daarom geen verstand van bibliteeke heef, maar dat zal wel niet waar zijn, want ze hebbe allebei weinig hare en waar hare groeie kunnen geen hersene zitte zeg de Noonk en die kan het weete want die is zellevers al hondert jaar zo kaal wie een biljartbal en hij loop de hele dag met een pielepetske en zondags met een hoed.. En tege die andere vethouder, die wel hare heef, zeg die vregel-vethouder dat hij geen verstand heef van verkeer en van planne en dat kan kloppe, want die vethouder van verkeerd planne heef de Noonk gezien in zoon gezet van de gemeente op een foto op een tendem, want alleen kan hij zeker niet fietse, der moete hem angere aan de hand hauwe, maar dat is een vethouder van een groot Geulse Partij, daar zitte der veel van bij ons in, en die van Teunnisse is der nou ingekomen en dat is ter eigenlijk ook een van bij ons, maar die is allang weg uit Geul en wij zulle eens zien, zeg de Noonk, of dat hij zich Geul nog kan herrinnere.

En Harie van onze Merie zeg dat het maar wat goed is dat die vethouders zich in Meerssen-City de kop inhauwe en dat ze dat niet in Geul doen, dan kunnen wij ons tenminste de zake zelf regele. En dat ze allemaal tendem vaare is ook goed voor Leo van de gezettejong, want dan kunne ze tenminste hunne fiets kope bij de man die ook reparere kan, maar de Noonk denk dat Leike liever twee fietse verkoop als ene tendem, want dan kunnen vier ban kepot gaan en vier raaier een slaag krijge enzo, zeg hij en dan verdient Leike zich ook nog get aan de gemeente. En het heef toch gehollepe dat die kasteleins eens over de brug gaan, want met de vollegende kermis heef die van de Meulesteen een orkes gerangeerd en dat wordt groot fees in het durp en de Noonk spits zich al allereigel drop. Zo en nu ga ik ete, want Merie heef bloodwors met appeleschijve gebakke, uit de wei van tant Trinet aan de Maas, en dat laat ik me niet langs de naas gaan en ik hoop dat er nog wat te soppe valt. All, adi, tot de volgende keer en u moet de groete hebben van Uw Pieke uit de Piemelenhoek.

CV De Bokkerrieers

Beste mensen,
Het is weer zo ver, zondag 12 November op het Marktplein om 14.11 uur. Wie wordt de opvolger van Prins Peter en Prinses Marie-Jose???? Kom om dit spektakel mee te maken, allemaal naar het hart van ons mooie dorp. Dus tot zondag 12 november.

Op 18 November zal in Zaal `t Centrum het openingsbal "De jetste Bokkesprungk" plaatsvinden. De aanvang is om 20.11 uur.

Toneelvereiniging Gl '62 presenteert:
"Wat votlaok"

Auch dit jaor zeen weer toneeloetveuringe in Gl. De regie is in han van Wiel Heijnen. In 't kort gt wa 't euver geit:
Wat knt in minsjelaeve allemaol gebore? Dao is altied waal gt. En lang neet altied raekenen veer op alles. Trouwes, dao zin zake die dich gewoon in de sjwat gegwajt waere. Es dien dochter vriet mt eemes dae zeker neet dien jste ks is, dan knt dat probleme oplevere. En es dien vrouw eine grwatte pries wint, hoof dat auch nog neet altied good te valle. M knste enne pries auch weigere? Of weggaeve misjien? Waveur zowste zwagt doon? Dan moste toch ein hjl gooi raeje hbbe. De geufs toch neet zwa mr enne pries weg. Waveur zowste geine pries wille? Bste misjien rges bang veur? Of bste principieel taege 't kriege van eine pries?

Wie knste dien umgaeving dit allemaol oetlgke? Dat weurt nog lstiger este meins daste gt hbs op te hauwte. Enne zekere stand of zwagt. Dat maak de luuj om dich heen allein mr nuusjriger en terech, of neet soms; wae hwjrt neet ins gaer gt?

Este d'n eige neet bs, kriegste 't altied lstiger. Dan moste dich altied in mj bochte wringe veur droet te komme. Knt geer 't nog allemaol volge?

Nei., dan komt uch dit mr ins bekieke wie de speelsters en spelers van Gl '62 zich drin en droet kalle. Veer winsje uch dan auch, es geer kompt kieke, dao vl plezeer mt.

De oetveuringe zeen op: 28 en 29 oktwabber en op 4, 5, 11, 12, 18 en 19 november in hermeniezaal 't Heukske in Gl. De aanvangk is 20.00 oor en de entree is fl. 7,50 p.p. Kaarte te bestlle op maondig, goonsdig en vriedigaovend tssje 18.00 en 20.00 oor op tillefoonnummer 043 - 3646698

Wijnfeest Harmonie St. Caecilia

Na het jarenlang organiseren van het overbekende Oogstfeest, achtte harmonie St. Caecilia de tijd rijp om het eens over een andere boeg te gooien. Het eveneens vernieuwde Oogstcomit koos voor een nieuwe opzet van dit festijn: een wijnfeest.

Dit eerste wijnfeest was iets kleinschaliger van opzet dan de laatste oogstfeesten.

Alle activiteiten in het kader van het wijnfeest vonden plaats in en rond het vernieuwde cultureel centrum harmoniezaal St. Caecilia. De festiviteiten begonnen op vrijdagavond 29 september met het 5e Harrie Neven kwajong-concours. Langs deze weg willen we nogmaals de familie Neven van harte bedanken voor de geweldige steun tijdens de oogstfeesten. Zaterdagavond 30 september startte om 20.00 uur de "Wijnfeestavond", met gezellige live muziek van het orkest "de Revellers". In de harmoniezaal was voor deze gelegenheid een Wijnfeest-ambiance gecreerd. In de zaal stonden een aantal wijnkraampjes, waar genoten kon worden van diverse soorten wijn. Voor de bierliefhebbers was er tevens gezorgd voor een speciaal biertje uit de tap. Uiteraard werd ook de innerlijke mens niet vergeten. Er kon worden genoten van een drankje, een royaal gevuld kaasplankje met brood en natuurlijk ontbrak ook de, van het oogstfeest bekende, barbecue niet. Zondag 1 oktober startten de festiviteiten al vroeg. Om 11.00 uur werd een wijnfeestconcert uitgevoerd door de drumband en het harmonie-orkest van St. Caecilia. Na dit concert kon iedereen, onder het genot van een drankje en een hapje, zijn zangtalent testen in karaoke sessies. 's Middags waren er optredens van diverse artiesten, waaronder zangeres Angelique. Om 15.00 uur werd de prijsuitreiking van de loterij verricht door de president van St. Caecilia, de heer Jean Gerards.

Agenda van de Heemkundevereniging

Op 16 november 2000 houdt de sectie dialect in het clublokaal van de vereniging een bijeenkomst. Onderwerp deze avond is het Gls dialect. De aanvang is om 19.30 uur

Op woensdag 15 november 2000 vindt weer de maandelijkse werkmiddag plaats in het clublokaal. De aanvang hiervan is om 14.00 uur.

Lezing over Marie Koenen

Op maandag 11 december houdt de heer Jean Coenen in de aula van Zorgcentrum Vroenhof, putweg 1 te Houthem, een lezing over het leven en het nagelaten werk van de Limburgse schrijfster Marie Koenen. Marie Koenen woonde jarenlang in Geulle en vanaf 1950 in Huize Vroenhof in Houthem. Zij overleed in 1959 op 80-jarige leeftijd in St. Annadal te Maastricht. Marie Koenen was in de eerste helft van de vorige eeuw zeer bekend en geliefd en haar romans zeer gewild.

De heer J. Coenen is leraar geschiedenis in Eindhoven en heeft een eigen bureau voor genealogisch onderzoek. Hij is woonachtig in Maasbracht.

De aula is open vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.