Heemkundevereniging Gäöl - Sjakel oktober 2001
 
 


De Sjakel
Oktober 2001

Geulle in vroeger tijden.
37. Heren van Geulle

Dit keer wil ik iets vertellen over de heren van Geulle, of beter gezegd wie in ons dorp achtereenvolgens de macht in bezit hadden.

Tot omstreeks het jaar 450 hadden de Romeinen het hier voor het zeggen. Daarna kwamen de Franken aan de macht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Karel de Grote. In die tijd was Geulle zeer waarschijnlijk keizerlijk eigendom.

De zoon en opvolger van Karel de Grote was Lodewijk de Vrome. Deze heeft Geulle geschonken aan de abdij van Cornelimünster; deze lag net ten zuidoosten van Aken. Deze schenking gebeurde in of omstreeks het jaar 840 toen Lodewijk deze abdij stichtte. Tot 1298 bleven de abten de bezitters van ons dorp. Want uit een akte die in het stadsarchief van Keulen bewaard wordt valt af te leiden dat ene Walram de Rosse van Valkenburg en Montjoie (=Monschau) op 25 juni 1298 Geulle-Uikhoven kocht van abt Reinhard. Hierbij moet men weten dat ons dorp en Uikhoven in die tijd slechts door het riviertje de Geul van elkaar gescheiden waren, want de Maas stroomde toen nog vlak langs het kasteel van Rekem.

De abten van Cornelimünster bleven na 1298 wel het patronaatsrecht houden waardoor zij de pastoors en andere kerkelijke ambtenaren mochten blijven benoemen. Dit duurde tot 1420 toen de hertogen van Brabant die ook heren van Valkenburg waren dit recht toegewezen kregen.

Nadat Geulle aan de heren van Valkenburg was verkocht is het vaker verpand geworden. In 1377 was ene Reinier van Berge - Trips pandheer van ons dorp. Nadien was Antonie van Brabant hier pandheer. Op 10 augustus 1413 stond deze Antonie Geulle af aan een andere Reinier van Berge voor de duur van diens leven. Deze Reinier stierf op 10 maart 1451 op kasteel Meerssenhoven. Daarna werd ons dorp een schepenbank van Valkenburg.

In 1554 verhief keizer Karel de 5e, die onder andere ook hertog van Brabant en heer van Valkenburg was, Geulle tot heerlijkheid of groot leen van Valkenburg. Enige jaren later zat zijn zoon Philips de 2e om geld verlegen. Daarom liet hij ons dorp verpachten aan diegene die daar het meeste voor wilde bieden. Dat bleek Koenraad van Gaveren, de toenmalige heer van Elsloo te zijn. Hij bood op 20 juni 1560 als laatste bij het uitgaan van de brandende kaars. Zo kocht hij de heerlijkheid Geulle voor 6200 Carolus guldens. Ons dorp bleef tot 15 april 1594 in zijn familie. Toen schonk zijn zoon, ook Koenraad geheten, het aan een neef, Wolter Hoen van Hoensbroek. Een nakomeling van deze Wolter was Koenraad Ulrich. Deze kocht in 1644 de eigendomsrechten (onsterfelijk erfleen) van Geulle die tot dan in het bezit waren van de Spaanse koningen. De adellijke familie Hoen ging zich toen Hoen van Hoensbroek tot Geulle noemen. Ons dorp bleef tot de Fransen in 1794 hier kwamen in het bezit van de familie Hoen of van aangetrouwde familieleden. Over deze familie die onder andere het kasteel liet bouwen en de Sint Martinuskerk in de 17e eeuw liet renoveren wil ik een andere keer iets meer vertellen.

In groter verband maakte Geulle o.a. tussen 1661 en 1794 deel van de .Rrepubliek der zeven verenigde Nederlanden. Van 1794 tot 1814 waren de Fransen ook hier aan de macht. Nadat Napoleon de veldslag van Waterloo had verloren werd Geulle een deel van het koninkrijk der Nederlanden, waar tot 1830 ook België en Luxemburg behoorden. Vanaf 1830 viel Geulle nog enkele jaren onder Belgisch bestuur.

Dit was in grote lijnen een overzicht van de machthebbers van Geulle door de eeuwen heen. Vaker is ons dorp in bezit geweest van een bezetter. De laatsten in deze rij waren de Duitsers van 1940-1944. Deze 'heren' bezetters heb ik in dit overzicht meestal buiten beschouwing gelaten.
Archie Varis.


Brieve van Pieke junior uit de Piemelehoek.

Eigenlijk heb ik niet zoveel zin om jullie nou een brief te schrijven met dat gedoons wat er allemaal in de wereld los is en de Noonk ook niet, want die zit maar de hele tijd voor de televisie te kijken hoe het verder gaat en nou komp hem zijn engels van in den oorlog ook nog goed van pas, zeg hij, met CNN en BBC, maar voor de rest komp hij nog helemaal niet meer buiten en ook de moostem leidt eronder en hij drink zich alleen nog maar thuis een drupke.

Maar het leven gaat wijer en nou hebben die van de Boys nieuw tesse gekregen van die van Het Heemelke voor hun was en hun schoenen in te doen, want dan slingeren die niet zo door de kantien na de wedstrijd en het was schijns semmelijk wennen, want de eerste keer dat ze ze bij zich hadden kregen ze der vier in hun tes van die van Itterren en toen stonden ze schoon te kijken en der was ook nog een foto van ze in de Geulbode, maar je kent niemand terop, dan zijn de fotoos in de Sjakel toch een stuk beter, want daar ken je iedereen op, ook op oude fotoos van mensen die der al niet meer zijn en der was eene die had geen voetbalkleeren en geen tes want die stond met de hande in zijn tesse en als je in diens bent gewees, zeg de Noonk, weet je wat daarvan kan komen, maar nu zijn de tesse al ingelopen en nou hebben ze van die van Meersse-west gewonnen met 5 tegen nul en misschien worden ze wel kampioen en dan komt toch nog alles wel goed, hoop ik.

En met die banken is mij ook get, want de Noonk, die heef veel cente, zeg Harie van onze Merie tenminste en die gaat dus eene keer in de maand erges naar een bank wijt weg en toen was der iemand, die had zeker niks festoenslijks te doen en die moes de mensen vragen wat of ze kwamen doen, cente hale of cente brengen en de Noonk kwam natuurlijk cente brengen en wie die dat zei tegen die man, dag de Noonk dat hij meteen een wösj graffioate zou krijgen, want mensen die wat of geld komen brengen, hebben ze toch zeker geere bij de banken, maar die man vroeg de Noonk of dat nou wel nodig was en oftat dat niet anders kon en dat dat veels te duur was en toe heef de Noonk hem gezeg, maak mij de zeever niet louw, het zijn toch mijn cente en anders kom ik hier al gaar niet meer en dan vraag ik de AOW of hij mij de cente weer in een tuutje komp brengen, sjus wie vroeger. En as nou de post ook nog toe gaat, waar moet ik dan mijn postzegele hale, toch zeker niet bij de bank, kan ik ieder keer weer met de fiets rond kretsen om mijn brieven bij jullie te krijgen want ik ga toch niet naar Beek of Bung voor mij een postzegel te kopen, misschiens krijg ik wel ie-meel van die van de Sjakel, en ik vind het ook jammer voor die van Lewet, die hebben toch altijd heel hard gewerk voor de pos en daar kon ik iedere keer mijn spaarpot brengen maar dat blijf ik nou ook doen, want de bank blijf toch gewoon open. Posbank, gewoon gemakkelijk, aan mijn huila, zeg de Noonk, de pos zal eerder moeten opstaan om zich die van Geul te vangen.

En bij die van de gemeente rammelt het ook, want ze gaan het gemeentehuis meer cachot geven, door het te verven en ze weten nog niet welke kleur en ik denk dat ze het beste wit met zwarte strepen kunnen doen, dan kun je al van ver zien dat het een cachot is, maar der is een vethouder, die zeg dat het lichtgrijs moet worden omdat dernaast rode appartementen geschildert worden en die worden na de loop van de tijd grijs en daardoor kunnen de mensen de gemeente niet genoeg meer zien en wie het nou nog snap, mag Joost heten, want zo lijk het wel een toverbal, en die kosten weer centen en van wie, juist ja...
Met de groeten van Pieke Junior en van de Noonk uit de Piemelehoek.


Wortels in en uit het verleden IV.

In onze vorige Wortels deden wij u verslag van de bevindingen van de gemeenteraad rond het smeekschrift van de erfgenamen van Pastoor P.R. Smeets. Op bladzijde 33 (HVG 8/1355) van inventarisnummer 8 van het Gemeente-archief van Geulle lezen we onder nummer 19 dat op "den vieftijden decembris achtien hondert en twintig s'naermiddags ten drie uuren zijn vergaedert den schout, scheepenen en gemeente raed in onze gewoone zittinge op het kasteel tot Geulle ten eijnde om over te gaen tot een tweede deliberatie noopens het rekwest opgedraegen door de erfgenaeme van den afgestorven Pastoor Smeets ener (?) en achtervolgens eenen brief van den Heer Commissaris van het arrondissement van Maestricht onder no 274 Reg. 4."

De gemeenteraad overweegt het volgende:
"Aangezien in voormeld rekwest aangehaelt word dat den overleedenen zoude ontfangen hebben op het jaar 1797 tot 1804 180 guldens, en dat zeedert dien tijdstip de gemeente zoude opgehouden hebben met de betaelinge alhoewel hij niet zoude opgehouden hebben van te volbrengen stiptelijk zijne pligte.

Hierover delibererende hebben wij goedgevonden en van onze geheiligste pligt gehad van op te geeven aan de hoog eedele en achtbare Heeren Staaten deezer provincie deeze naervolgende beweegreedens, te weeten in voormeld rekwest word vermelt dat zeedert het jaar 1797 de gemeente geene betaelinge gedaen heeft, hetwelk nogtans geschied is op zijne achterstelligheid van dien tijdstip te weeten in het jaar 1807, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 en 1817 in het geheel hem uuijtgereijkt is geworden de somma van 633.15.

Pipers, lidmaat deezer raed heeft zelfs eenen ommegang gedaen gelijk hij op heeden verklaert en dat hij vergeselt met den ouden Dekkers (men vermeijnt in het jaar 1809) overgetelt heeft honderd fransche kronen of te 490 guldens, dus de somma gevraegt door de rekwestraten bedraegende 1107 - 4 - 0 door de somma der betaelinge meer zouden genooten hebben als hem zoude toekomen 16 - 11 - 0.

Kragtens dit voorwerp vermeijnen wij volbragt te hebben ende gekweeten te hebben onze verplichtinge.

Te Geulle den dag, jaer en maend als boven en hebben alle geteekent naar voorlezinge van dit tegenwoordig.

(w.g.) J. Moebers, P. Jansen, L. Poulisen, H. Alberigs, L. Pijpers, L. Vossen, M. Dehoen, Lebens, secretaris."

De raad heeft dus een collecte gehouden onder de burgers van gemeente en de Pastoor nog meer geld gegeven, dan waarop hij recht zou hebben gehad en wel 16 gulden, 11 stuivers, 0 cent. Waarom dan eerder zo krampachtig geprobeerd de argumenten van de erfgenamen te ontkrachten ? Wat daarvan ook zij, hiermee was, althans voor het ogenblik, de aangelegenheid voor de schout, schepenen en gemeenteraad afgehandeld. En hoe zat het nou met Adam Ramakers, die nu blijkbaar de vergadering niet bijwoonde, maar die de vorige keer niet kon of mocht ondertekenen omdat hij erfgenaam was ? Daarover een volgende keer.
(LvK)


Geulle 50 jaar geleden...
Oktober 1951

 • Brand in Moorveld. Op donderdagavond brak omstreeks half zeven brand uit in een schuur van de heer L.Custers, welke schuur gelegen was naast het woonhuis aldaar bewoond door zijn schoonzoon. Het vuur greep snel om zich heen en vond gretig voedsel in de hoeveelheid stro en hooi. De brand liet zich aanvankelijk ernstig aanzien doch na de komst van de brandweer, die met twee stralen het blussingswerk begon, kon een en ander beperkt blijven tot de schuur. Het woonhuis kon geheel gespaard worden.
 • Uit de raadsvergadering: Als laatste agendapunt was aan de orde de verbetering van de Cruisboomstraat vanaf cafè "Lombok" tot aan de Kermisstraat. De gehele berg zal worden verhard met steenslag en aanvulling met paklaag, gewalst en later geasfalteerd. De talud van de berg zal nader worden afgegraven en een keermuur van gewapend beton worden aangebracht. Vanaf de woning "Beeldenhof" komt een riolering naar de Waalze en langs de gehele weg een goot. De kosten van de verbetering worden geraamd op fl. 16.000. Op advies van het Staatsbosbeheer zal het afgegraven terrein der voormalige kiezelgroeve worden aangeplant met lariksen met een tussenplanting van inlandse eik, els en haagbeuk.
 • De heer Leo Tovenati is enkele maanden geleden naar Canada vertrokken (provincie Ontario). Binnenkort hoopt ook de heer Math Nijsten te emigreren naar Canada (provincie Alberta). De heer M. Nijsten zal op een landbouwbedrijf aldaar worden geplaatst. Zijn broer Alphons denkt hem binnen niet al te lange tijd te volgen. Zoals wellicht bekend is een andere zoon van het gezin Nijsten, Moorveld 16, in dit voorjaar als politieman naar Curacao vertrokken.
 • Handbal: Onze Geulse Girls leverden een pracht prestatie in de eerste competitie-wedstrijd door Spaubeek in eigen home te kloppen. Tegen "Maurits" echter konden zij het niet bolwerken en verloren dan ook met royale cijfers.
Hein Peters


In de Heer zijn overleden:

 • Op 14 augustus 2001 op 56-jarige leeftijd, Jo Ringens, echtgenoot van Enny Wouters van de Heerenstraat;
 • Op 5 september 2001 op 95-jarige leeftijd, Maria Ida Zeegers-Notten, weduwe van Guilliaume Zeegers;
 • Op 17 september 2001 op 60-jarige leeftijd, Frans Marx, echtgenoot van Ellie Bocken;
 • Op 2 oktober 2001 op 92-jarige leeftijd, Frans Simonis, weduwnaar van An Kurvers in huize Ave Maria;
 • Op 7 oktober 2001 op 86-jarige leeftijd Maria Helena Martens, weduwe van Léon Clément (slager) Vossen in huize Ave Maria.Jubilarissen bij St. Franciscus Waalsen

Op zondag 30 september huldigde Pastoor Dohmen na afloop van de Hl. Mis van half tien de navolgende leden van het St. Franciscus Kerkkoor van Waalsen:

 • Frans Severeijns 85 jaar; als "kräölke" begonnen in de St. Servaaskerk in Maastricht
 • Sjang Ummels 65 jaar kerkzanger;
 • Wiel Claessens 65 jaar kerkzanger;
 • Alfred Weigl 25 jaar kerkzanger;
 • Willy Janssen 25 jaar kerkzanger;
 • Gerrit Janssen 12 1/2 jaar kerkzanger;
 • Marjo Heuts 12 1/2 jaar kerkzanger;

Na afloop van de Hl. Mis trok men naar het gemeenschapshuis "De Kollekamp" alwaar een drukbezochte receptie plaatsvond.


Steunpilaren ontvallen aan harmonie en fanfare

Kort na elkaar zijn onze Geulse muziekkorpsen een tweetal coryfeeën ontvallen te weten Frans Marx, vanaf 1965 tot heden lid van Harmonie St. Caecilia en de grote stimulator van het aktiecomite dat zich vanaf 1972 inzet voor het vergaren van de nodige gelden om de harmonie draaiende te houden (inclusief uniformen en muziekinstrumenten), en Leon Thijssen, vanaf de oprichting van de Fanfare St. Martinus in 1928 (tot 1982) lid van dit muziekgezelschap en een werker van het eerste uur, die zich vooral dienstbaar maakte tijdens de grote tentfeesten van de fanfare in de jaren 60 en 70. Geulle zal hen niet snel vergeten. Zij rusten in vrede!
(Red.)


Succes van het Geuls Mannenkoor in Elsloo

Op zondag 7 oktober jl. luisterde het Geuls Mannenkoor onder leiding van Jo Steijns en met aan de piano de vaste begeleider Jef Humblet in het Maaslandcentrum in Elsloo het jubileumconcert op van het zilveren "Vriendenkoor Elsloo". Gebracht werden onder meer werken van Händel, Mozart, Dostal en Verdi. Het concert, waaraan naast het Geuls Mannenkoor ook nog deelnamen de zanggroep "E-Motion" en het jubilerende koor zelf, werd besloten met een gezamenlijk optreden van de drie deelnemende koren, waarbij het Slavenkoor uit de opera Nabucco van G. Verdi tot tweemaal toe werd uitgevoerd. Het langdurige applaus van het dankbare publiek maakte duidelijk dat men genoten had van het optreden van het Geuls Mannenkoor. De Geulse "ambassadeurs" hadden hun werk weer eens op sublieme wijze gedaan.
(Red.)


Politie varia

 • Op zaterdag 1 september werd op de parkeerplaats van de Slingerberg een auto met Fransen gecontroleerd, welke softdrugs bij zich hadden.
 • Tussen 31 augustus en 6 september diverse melding van Aan de Maas gehad van overlast van een kersenkanon. Tijdens de nacht diverse controles, doch kanon niet kunnen vinden.
 • Op maandagmorgen 10 september stond een bedrijfsauto op de Schoutstraat in brand. Onderzoek werd ingesteld of er sprake was van brandstichting.
 • Op dinsdag 11 september werd ontdekt, dat er op het kerkhof bij de kerk te Geulle een vaasje was vernield.
 • Op zondag 23 september werd door een getuige gehoord, dat er een ruitje van de kantine van de Tennisclub aan de Kleivelderweg werd vernield. Door de getuige een tweetal personen gezien bij de ingang. Hierna heeft hij de politie gebeld. Bij terugkomst waren de personen verdwenen.
 • Op dinsdag 25 september vond er een aanrijding plaatst op de Essendijk. Toedracht erg onduidelijk. Bij het wegrijden raakten beide auto's elkaar.
 • Op donderdag 27 september vond er een aanrijding plaats op Broekhoven. Er werd tegen een geparkeerd staande auto gereden.

Brig. Giesen


Een weiland, vijftig jaar geleden.

Enkele Sjakels terug las ik in de rubriek "vijftig jaar geleden" het besluit van de gemeenteraad om het weiland van de familie Kengen aan te kopen. Een simpel bericht met verstrekkende gevolgen. Want het weiland Kengen heeft namelijk de ruimte verschaft waarop het huidige centrum van Geulle met Markt en omliggende straten en woningen is gebouwd. Het bericht over de aankoop van het weiland is een mooie gelegenheid even terug in de tijd te gaan.

De lokale situatie.
Tot begin jaren vijftig van de vorige eeuw (zo moeten we nu zeggen) is het hele gebied vanaf de Poortweg tot en met pand Hulserstraat 72, het pand van de familie Notten (gelegen tegenover café harmoniezaal 't Heukske), nog vrijwel helemaal groen gebied. Aan de straatzijde voornamelijk weilanden met hoogstam, achterdoor richting spoordijk ook gras- en akkerland. Via de oude (boog)tunnel komt men op de Poortweg. De andere meer vierkante tunnel waardoor men nu 'naar boven' gaat, was er toendertijd nog niet. Direct rechts van de boogtunnel richting Hulserstraat ligt het pand van de familie Janssen.

Het hele gebied oostelijk van de Poortweg en de Hulserstraat tot en met westzijde huidige Markt, is helemaal groen behoudens een tweetal daarin gelegen woningen. Dat zijn:
 • het pand Van Kleef, op de hoek Poortweg/Hulserstraat. Het pand Van Kleef was een oud huis dat nog geheel of deels in vakwerk gebouwd was en dat zo gebruikt kon worden voor een Anton Pieck-tekening; het is bij aanleg van het centrum in de jaren vijftig afgebroken.
 • het pand Louis Thijssen (lokaal beter bekend als Louis van de Burger), ter plaatse exploitant van een klompenmakerij. In deze woning is sedert eind jaren vijftig café de Meulestein gevestigd. De vroegere klompenmakerij is inmiddels verbouwd tot woning, links achterdoor ten opzichte van het café.


Het groengebied.
Aan de oostzijde van de Poortweg ligt een weiland, omgeven door een hoog opgeschoten meidoornen haag (meidoornen hagen liet men eertijds vaak véle meters doorgroeien; reden: geen onderhoud). In het weiland wat oude appelbomen. De inkijk in zo'n weiland is beperkt als gevolg van de fors en hoog opgegroeide 'deurnen' haag. Voor zover men er al kan inkijken, oogt het weiland duister, ondoordringbaar en daardoor een beetje mysterieus. Dergelijke weilanden waren er vroeger meer in Geulle. Direct links vanuit de tunnel op een twintigtal meters ter hoogte van het huidige pand Louwet ligt een 'putje', een kleine moerassige uitholling met waterbron. Het putje is niet diep. Het ligt helemaal weggedrukt onder de hoge haag. Tussen de 'donkere' wei en het pand van Kleef, hoek Poortweg / Hulserstraat, loopt een grazige veldweg richting weilanden en velden. Op pakweg 20 meter vanaf de toen veel smallere Poortweg staat links op het grazig veldweggetje een houten kruis, een crucifix onder een schuins toegespitste oversteek.

Op een van de door de Geulse VVV in de jaren vijftig gemaakte ansichtkaarten staat dit kruis met op de achtergrond een boom of wat struikgewas. Bij de herinrichting van het gebied in de jaren vijftig is het kruis met crucifix bevestigd op de blinde gevel van de woning van Pierre Notten, Hulserstraat 72; kruis en crucifix zijn te zien vanaf de Markt.

Onze weg vervolgend langs het groengebied, komen we vervolgens langs de woningen van Van Kleef (hoek Poortweg) en Thijssen (Hulserstraat). Rechts van deze woning verder geen bebouwing. Over de volle breedte van wat nu de markt is ligt het weiland Kengen. Achter dit weiland en ook de eerder genoemde 'donkere' weide loopt een smal veldweggetje, waarachter nog meer weilanden; sommige met bomen maar ook één open weiland waarover aanstonds meer.

Het weiland Kengen.

De 'wei van de Keng' zoals het weiland in de volksmond genoemd wordt, strekt zich uit tot en met de Burg. Thijssenstraat (ter info: burgemeester Thijssen was de vader van L. Thijssen, de eigenaar van de klompenmakerij). Aan de Hulserstraatzijde staan weidepalen met puntdraad. Rechts is in de puntdraad ter hoogte van de huidige oprit naar de Markt het hek. In het weiland hoog opgaande appelbomen. Maar, er zullen in het weiland volgens goed Geuls gebruik ook wel enige perenbomen zoals de herfstpeer van Geulle gestaan hebben. Aan de achterzijde van het weiland (evenals bij de donkere wei) een hoog opgaande, jaren niet gekapte haag. De haag vormt de afscheiding naar een weiland zonder bomen, aangeduid als "'t Veldsje".

Dit weiland loopt door tot aan de spoordijk. Vanwege de mooie centrale ligging in het dorp werd het weiland Kengen vaker gebruikt voor de uitvoering van concerten, muziekuitvoeringen waarbij de organiserende vereniging andere korpsen uit de omgeving uitnodigde.

Het concert.
Concerts werden op de zondagmiddag en vroege avond gehouden. In het midden van het weiland was de kiosk opgesteld. Aan de voorzijde daarvan stond een rij stoelen (doorgaans oude, in de rug wat ronde caféstoelen) waarop de genodigden plaats namen. Daar achter waren in een ovale opstelling zitplaatsen, gemaakt van over veilingkisten gelegde planken. Dat waren de vrije plaatsen waarop iedereen plaats kon nemen. Maar, bezoekers konden naar keuze ook blijven staan, alleen of met meerderen. Vaak was het zo dat men wat rond liep en nu eens met deze en dan weer met gene aan de praat kwam.

Een concert was altijd een uitnemende gelegenheid om sociale contacten te onderhouden. Het geheel maakte altijd een rustige, zeg maar ordentelijke indruk. Ook was er ergens in een hoek van een weiland een opstelling gemaakt voor een versnapering (buffet is een wat te zware benaming). Daar mag men zich niet te veel van voorstellen. Een provisorisch op steunen geplaatste houten plank deed dienst als buffet. Achter het buffet enkele met water gevulde waskuipen waarin flessen bier gekoeld werden met speciaal ingekochte dikke staven ijs, geleverd door de brouwerij. Temidden van dit geheel staat de kiosk met daarop een van de musicerende korpsen.

Begin jaren vijftig worden nog veelal de bekende stukken gespeeld als 'Dichter und Bauer', 'La Gazza ladra' (de diefachtige ekster) of 'Orphuis in der Untenwelt' uitgevoerd. Van vreemde composities waarvoor je 'kenner' moet zijn, was toen nog geen sprake. Als het tijdens een muziekuitvoering ging regenen, dan waren er twee mogelijkheden: of schuilen onder een doorsijpelende boom of vluchten naar het meest nabij gelegen café, een etablissement dat ook zonder regendreiging door vele bezoekers na afloop van het concert bezocht werd.

Tenslotte.

In de beschrijving van het eerder zo groene gebied, wordt melding gemaakt van een open weiland, bekend als 't Veldsje. Dit weiland werd in zijn oorspronkelijke staat door de jeugd van Geulle vaak gebruikt als voetbalveld.

Na de vaststelling dat er gevoetbald zou worden, was de kreet: 'noa 't Veldsje!'

Het weiland was eigenlijk wat klein, althans in vergelijking met een echt voetbalveld. Maar, er kon in elk geval op gespeeld worden. Er was een nadeel dat (om in termen van Johan Cruyff te blijven) ook het voordeel in hield. Het weiland helde vanaf de spoordijk sterk naar beneden. Voor het elftal dat beneden speelde was het zelfs met wind in de rug moeilijk om de bal in het veld te brengen. Van boven af was dat geen kunst. Behalve voor lokale voetbalpartijtjes werd het veld ook gebruikt voor voetbalontmoetingen tussen die van 'de berg' en die 'van onder'. Maar, zult U begrijpen, dat is een ander verhaal. Deze keer was de aandacht gericht op het vroegere weiland Kengen aan de Hulserstraat en de daaromheen liggende weilanden.
Paul Notten.


 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.