Heemkundevereniging Gl - Sjakel oktober 1999
 
 


De Sjakel
Oktober 1999

Geulle in vroeger tijden
15. De veranderde loop van de Maas en de Geul.

Van de oorspronkelijke Maas is weinig overgebleven. De nu in een smalle bedding terug gedrongen rivier lijkt niet meer op de wijd vertakte, breed kronkelende Maas die zij tot zo een 150 jaar geleden was. Ook in Geulle zijn nog sporen van oude Maasbeddingen te vinden. Vroeger waren deze waterlopen minder diep en lagen vaker naast elkaar.

De geschiedenis van de Maas in onze regio valt niet goed te reconstrueren omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Toch wil ik op basis van onderstaande literatuur proberen een beeld te schetsen van de veranderingen in de Maas- en Geullopen tussen Itteren en Meers.

Na Itteren maakt de Maas nu een scherpe bocht naar rechts. Dit is vlak onder het Bundese gehucht Voulwames, waar nu de Geul in de Maas stroomt. Zeker tot de 10e en mogelijk tot de 15e eeuw liep de Maas na Itteren echter naar het noorden en liep links van Herbericht langs Rekem richting Maasmechelen. Een andere Maastak liep net oostelijk van Boorsem waar nu de Ziep- of Zijpbeek ligt. In feite is de Maas in de loop der eeuwen steeds meer naar het oosten opgeschoven. Dit kwam o.a. door het "batte", dit is het met stenen verstevigen van rivieroevers. De meer westelijke bedding van de huidige Maas werd vermoedelijk voor 1179 maar zeker voor 1410 veroorzaakt door een opeenhoping van ijsschotsen in de oude Maasbedding ter hoogte van Itteren/ Bunde. Hierdoor kwam de Maas vanaf Itteren/ Bunde tot boven Geulle in de voormalige Geulbedding te liggen. Voordien liep de Geul tussen Geulle en Uikhoven door, dus waar nu de Maas stroomt, en kwam ten noordwesten van ons dorp in de oude (Zijp)maastak uit. Zo kwamen Uikhoven, Kotem en Herbericht ten westen van de Maas te liggen. Dit had tot gevolg dat Uikhoven dat tot de abdij van Cornelimunster behoorde in 1298 geruild werd met Ulestraten dat tot dan de heer van Rekem toebehoorde.

Door een grote overstroming in 1459 zijn in Elsloo een oude kerk en een burcht weggespoeld. Sindsdien is de Maasbocht na Elsloo groter geworden. Ook in o.a. 1727 en1772 vonden in en bij Elsloo en Meers grote overstromingen plaats, waardoor vele huizen werden vernield.

Archi(e) Varis.

  Lireratuur:
  1. De Natuurgids,1997-7, blz. 194-196.
  2. Limburgs Dagblad,13-2-1976,blz. 2.
  3. Uit Geul's verleden (1926).
  4. Meerssen, impressies uit het rijke verleden van een jonge gemeente (1994).
Politie Varia

 • Op maandag 31 augustus 1999, omstreeks 16.25 uur, werd gezien, dat een bestuurder van een VW Corrada met hoge snelheid over Brommelen reed. Vervolgens ging inhalen over een doorgetrokken streep en een andere auto sneed. Kenteken van auto werd genoteerd en in overleg met de Officier van Justitie werd het rijbewijs van deze bestuurder ingevorderd.
 • Dinsdagavond, 1 september 1999, omstreeks 23.00 uur, werd een Franse personenauto met Junks gecontroleerd op de parkeerplaats aan de Slingerberg. Hadden enkele gram soft drugs bij zich.
 • Tussen vrijdag 3 en zaterdag 4 september 1999 vond er een aanrijding met doorrijding plaats op de Graaf Wolter Hoenstraat. De geparkeerde auto had schade aan de linkervoorzijde.
 • Op zondag 5 september 1999, omstreeks 10.15 uur vond er een aanrijding op de Kanaalweg tussen Elsloo en Geulle plaats, waarbij de beiden bestuurders elkaar raakten met de spiegels.
 • Tussen 6 en 7 september 1999 vond er een inbraak plaats in de keet van de Visvereniging aan de Kleivelderweg. Er werden kooktoestellen, etenswaren, een vlag en tuingereedschap weggenomen.
 • Op woensdag 8 september 1999 vond er een aanrijding op de kruising Hussenbergstraat/Cruisboomveld/Cruisboomstraat plaats. Er was alleen geringe schade.
 • Op dinsdag 14 september 1999 werden wederom enkele junks op de parkeerplaats aan de Slingerberg gecontroleerd. Zij hadden een geringe hoeveelheid softdrugs bij zich.
 • Op zaterdag 18 september 1999 omstreeks 16.00 uur, ontstond spontaan brand in een auto, welke op dat moment reed op de Kanaalweg. Auto brandde geheel uit.
 • Op dinsdag 21 september 1999 omstreeks 19.30 uur, bleek, dat een betonmixer een grote hoeveelheid beton had verloren op de Moorveldsberg. De dader kon worden opgespoord en heeft de beton later opgeruimd.
 • Verder is ons uit meldingen gebleken, dat nu ook overlast van jeugd is op de hoek Cruisboomveld - Cruisboomstraat. De jeugdige zouden zich ophouden nabij het kapelletje aldaar. Zij zouden al voor de nodige overlast zorgen.

 • Gevonden: n.v.t.
 • Verloren: een gouden ketting met hanger en steen

Brig. GiesenExcursie Heemkunde vereniging

Vanwege familie-omstandigheden van de rondleider kon de voor 2 oktober 1999 geplande excursie naar het Centre Ceramique in Maastricht helaas geen doorgang vinden. Dat was te meer jammer vanwege de grote opkomst van mensen die aan dit bezoek hadden willen deelnemen (ruim 20 personen). Gelukkig hebben we eenieder tijdig van een en ander in kennis kunnen stellen. Getracht zal worden binnen afzienbare tijd een nieuwe afspraak te maken. Let derhalve op de aankondiging in een van de komende Sjakels.

Lou van KanGeullenaar van de eeuw

Mede op aansporing van een van onze vaste correspondenten zouden ook wij wel eens willen weten wie nu in de ogen van de inwoners van Geulle "dé Geullenaar van de eeuw" genoemd mag worden. Waarom er niet eens een "wedstrijdje"tegenaan gegooid? We doen het zo: U levert uiterlijk 1 december 1999 bij de secretaris van de Heemkundevereniging Geulle, mevrouw Truia Huntjens-Bollen, Pastoor Smeetsstraat 10, 6243 CS Geulle uw voorstel in. Per post mag natuurlijk ook.

Uw voorstel dient te bestaan uit een naam en een korte motivering waarom volgens u juist deze Geullenaar de titel "Geullenaar van de eeuw" zou moeten krijgen.

Volledigheidshalve: er zijn geen beperkingen aan de categorieën, waaruit gekozen kan worden: of dat nu de politiek, de geestelijkheid, het verenigingsleven, de wijkzorg, cultuur, heemkunde of sport is, of kiest u voor een dorpsfiguur, het mag allemaal, mits uw keuze maar gemotiveerd is.

Het bestuur van de Heemkundevereniging buigt zich vervolgens als jury over de ontvangen voorstellen, waarbij uitgangspunt is dat de meeste stemmen gelden. Uit de "juiste" inzenders wordt vervolgens door de jury een keuze gemaakt. De uitslag wordt bekend gemaakt in de Sjakel. Voor de "winnaar" ligt er een exemplaar van het door het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) uit te brengen boekwerk "De geschiedenis van Limburg, deel I" gereed.

Lou van KanTraunkirchen bezoekt Geulle

Traunkirchen, Perle des Salzkammergutes!! Een bekende slogan voor die Geullenaren, die dit mooie dorp aan de Traunsee (door de Romeinen reeds Lacus Felix genoemd), geflankeerd door de Traunstein, de wachter van het Salzkammergut, en de Sonnstein, ooit bezocht hebben.

En dat zijn er velen, want Traunkirchen is het geboortedorp van Fredl Weigl van de Processieweg. Voor deze keer is de wereld even omgedraaid, want het koperensemble, de "Kleine Partie", van de Ortsmusik Traunkirchen brengt van 22 tot en met 25 oktober 1999 wederom een bezoek aan Geulle.

Was het vier jaar geleden ter gelegenheid van de VUT van Fredl én het 25-jarig bestaan van blaaskapel de Flippers uit Itteren, nu is de directe aanleiding het 20-jarig bestaan van de Sjinäöster Muzikanten uit Schin op Geul én het elkaar nu weer eens in Limburg weerzien van vrienden, die elkaar verbonden weten door de liefde voor de muziek. Het gezelschap bestaat uit Fredls "kleine" broer Andreas (Andi), de vier gebroeders Höller (Siegried, Fritz, Frans en Hans), "Weider" Hans Kienesberger, Josef Vogl (voorzitter van de Ortsmusik) en Deddo de Hoop en hun echtgenotes. Wanneer de naam De Hoop u on-Oostenrijks voorkomt, dan klopt dat, Deddo is afkomstig uit Brunssum en is jaren geleden in Oostenrijk blijven hangen. Op het programma staan optredens tijdens het feestweekend van de Sjin-äöster. Was het bij het vorige bezoek aan Geulle nog vooral Amsterdam, Rotterdam en Zaansche Schans wat de klok sloeg, nu houden we het dichter bij huis. Op zaterdag wordt er een rondwandeling gemaakt door Geulle, waarbij ook Hein Peters, voorzitter van de heemkundevereniging "Gäöl", acte de presence zal geven en de gasten zal informeren over de geschiedenis en de bijzondere plekken van Geulle. Naar verwachting zullen er ook in Geulle nog wel wat Oostenrijkse klanken te horen zijn. Met een rondrit door Zuid-Limburg, waarbij zeker het hoogste punt van Nederland (!) niet mag ontbreken wordt vervolgens het bezoek afgesloten.

Lou van KanVitrines voor Heemkunde vereniging

Door bemiddeling van Pierre Vandewall, oud-Geullenaar, thans woonachtig in Bunde, kreeg de Heemkundevereniging de beschikking over een tweetal vitrines, afkomstig van het Natuur Historisch Museum Maastricht, waar zij vanwege herinrichting overcompleet waren.

Voor het verenigingslokaal zijn deze vitrines een grote aanwinst, omdat ze uitermate geschikt zijn voor het tentoonstellen van heemkundige attributen. Onze dank gaat derhalve uit naar Pierre en naar drs. Douwe Th. de Graaf, directeur van het museum. Wij zullen er ons voordeel mee doen.

Lou van KanKennisgeving

In de heer zijn overleden:

 • Op 11 september 1999 op 73-jarige leeftijd, Jack Janssen, geboren op 14 nov. 1925 te Geulle - Broekhoven;
 • Op 13 september 1999 op 74-jarige leeftijd, Leo (Lei) van de Akker te Huize Klevarie;
 • Op 19 september 1999 op 59-jarige leeftijd, Ria Pluis Timmers, echtg. van Leo Pluis van de Hussenbergstraat;
 • Op 21 september 1999 op 87-jarige leeftijd, Joannes Lamberti van Brommelen, wed. van Angeline Gulikers;
 • Op 24 september 1999 op 80-jarige leeftijd, Jeanne Lemmens, wed. van Sjeng Martens. Te St. Odilia Geleen.
Landschapsbeleidsplan Meerssen

Op 31-08-1999 was er een inspraak bijeenkomst in het gemeentehuis van Meerssen m.b.t. het landschapsbeleidsplan Meerssen. Zowel voor de heemkunde vereniging als voor inwoners van Geulle bevat het plan een aantal zaken die interessant zijn uit cultuurhistorisch oogpunt en op het gebied van natuurontwikkeling.

De afgelopen jaren is er in toenemende mate druk ontstaan op de ruimte die beschikbaar is. Enerzijds vanwege de toenemende bedrijvigheid, en anderzijds vanwege de toegenomen vrije tijd die de mensen te besteden hebben. De recreatie is ook toegenomen. Een landschapsbeleidsplan geeft richting aan een duurzame inrichting van het landschap. Dit betekent concreet dat het plan aangeeft hoe en wanneer men dit inrichten van het landschap wil doen.

Een landschapsbeleidsplan wordt 1 maal in de 10 jaar opgesteld. Vervolgens wordt er in goed overleg tussen diverse instanties en betrokken landeigenaren getracht, deze plannen te realiseren. De visvijver is onder andere het resultaat van het realiseren van het huidige landschapsbeleidsplan. De vijver is een van de grotere projecten geweest op bet gebied van bodemontwikkeling in Meerssen.

Ook in het nieuwe plan komt Geulle nadrukkelijk in beeld. Er zal opnieuw geschiedenis worden geschreven. De naam van onze mooie dorp zal als de plannen hun doorgang vinden opnieuw verbonden worden met de gelijknamige zijtak van de maas.

Het riviertje de Geul dat als hoofdstroom nu nog uitmond in de Maas bij het Voulwammes zal straks meanderen door Geulle. Een aftakking van de Geul zal ergens tussen Oostbroek en Brommelen inzicht komen. Vervolgens zal deze zijtak van de geul zijn weg vinden ergens midden tussen Westbroek en Oostbroek. De Geul zal vervolgens langs de sportvelden en zwembad zijn weg vervolgen richting broekhoven. De stroom zal, na onder het kanaal door geleid te zijn, uitmonden in de maas in Elsloo.

Verder voorziet het nieuwe plan in het realiseren van ecologische verbindingen tussen grensmaas en bunderbos. Het beleid is er in de toekomst op gericht om de versnipperde stukjes natuur met elkaar te verbinden. Wellicht dat hier ook voor het Leukdervoetpad in de toekomst een rol is weggelegd. Ook in Geulle is in het nieuwe plan aan de randen van het Bunderbos op enkele plekken een wijziging voorzien t.o.v. de bestaande situatie.

Met betrekking tot de voorbereiding de goedkeuring en de uitvoering van het plan wordt een procedure gevolgd. De inspraakavond maakt onder andere onderdeel uit van deze procedure. Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeenteraad dit plan bespreekt in de gemeenteraadsvergadering van 25 November 1999.

Ed VossenGeulle 50 jaar geleden....
Oktober 1949.

 • De Sjakel gaat zijn 3e jaargang in. Er zijn dan 375 abonnees ingeschreven.
 • Lowie van de Burger had geluk. Bij het slepen van bomen kwam hij tussen het rad van de kar en een paal. Het paard bleef direct stil staan en daaraan dankte Lowie dat hij er met een paar kneuzingen vanaf kwam.
 • In de raadsvergadering van oktober werd een nieuwe belasting ingevoerd en wel de wegenbelasting. De heffing bedraagt 6% van de belastbare opbrengst der gebouwde en onbebouwde eigendommen, gelegen langs alle openbare wegen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan, met uitzonderingen van de veldwegen. De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op Fl. 2500,00.
 • Op 12 oktober is Piet Roumans ingescheept op de "Waterman" voor de terugreis naar Nederland. Het schip wordt omstreeks 6 november in Nederland terug verwacht.
 • Tot president der fanfare "St. Caecilia" werd benoemd de beer Louis Jarissen, hoofdonderwijzer alhier. Tot bestuurslid werd de heer G. Lowis gekozen.
 • De fanfare "St. Martinus" zal op zondag 30 oktober haar eerste winterconcert in samenwerking met de toneelgroep "Vondel " uit Stein.
 • Wegens gebrek aan belangstelling heeft de K.L.M. de lijndienst Arnsterdam-vliegveld Beek gestaakt. De K.T.M.heeft alle binnenlandse vluchten opgeheven wegens gebrek aan belangstelling en daardoor niet meer rendabel zijn.
 • 1947 werd een volkstelling gehouden. Op 31 december 1948 had Geulle:
  • 1016 mannen
  • 991 vrouwen
  • totaal 2007 inwoners

  Onderstaand overzicht geeft een beeld van de opbouw van het aantal inwoners van Geulle vanaf 1880 tot 1948.
  • 31-12-l880: 512 man. 514 vr
  • 31-12-1900: 548 man. 520 vr
  • 31-12-1920: 638 man. 577 vr
  • 31-12-1930: 800 man. 728 vr
  • 31-12-1940: 838 man. 838 vr
  • 31-12-1948: 1016 man. 991 vr
 • De heer Jos Stijnen werd benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school te Stein.

Hein PetersBoek over Karel de Grote

Ter gelegenheid van het Karel de Grote Jaar 2000 geeft Kiwanis Meerssen Gloriette een boek uit over de betekenis van Karel de Grote en zijn zonen voor Zuid-Limburg, de gemeenten Meerssen en Maastricht in het bijzonder. Wist U bijvoorbeeld dat het West-Europese rijk van Karel de Grote door verdragen, die door zijn nazaten werden gesloten in Meerssen, uiteen viel? Dit en andere wetenswaardigheden vindt U terug in het boek. Het boek omvat plm. 70 pagina's, meet 21 x 21 cm., is modern van opzet, artistiek vormgegeven en bevat vlot leesbare tekst en foto's. De oplage zal beperkt zijn.

De opbrengst van de verkoop van dit boek komt ten goede aan de Stichting Jeugdhulp Maastricht ten behoeve van een project genaamd Mountainbikes. Binnen Stichting Jeugdhulp Maastricht worden kinderen uit de omgeving Meerssen - Maastricht begeleid. Een deel van de kinderen verblijft langere tijd in internaten. Daardoor ontberen zij al die kleine en grote dingen die voor anderen zo gewoon zijn. Kiwanis Meerssen Gloriette wil daarom voor deze kinderen iets extra's doen.

Het boek kan besteld worden via tel. 043 - 364 35 88 of via fax op hetzelfde nummer.

Kiwanis Meerssen GlorietteProgramma vrouwenbond St.Appolonia

 • Dinsdag 2 nov Presentatie firma de Boer over gezondheidsartikelen Zaal 't Centrum. Aanvang 19.30 uur
 • Dinsdag 9 nov Spekavond, Zaal 't heukske. Aanvang 19.30
 • Wo 17 nov. Antiquer Meerstraat Bunde. Kosten fl. 15.- incl attentie
 • Vrijdag 10 dec Kerstwinkelen Aken, vertrek 9.00 uur terug 18.00 uur. Kosten fl. 10.-
 • Dinsdag 21 dec Kerstavond, zaal 't Centum. Aanvang 19.30 uur
 • Vrijdag 7 jan Nieuwjaarsbijeenkomst, Zaal 't Heukske. Aanvang 14.30 uur
 • Dinsdag 11 jan Jaarvergadering, Zaal 't Centum. Aanvang 19.30 uur
Sinterklaas ook in 1999 weer naar Geulle

De lange en warme zomer, die 1999 ons bracht heeft Sinterklaas is Spanje doorgebracht. Maar nu wordt het toch langzamerhand weer tijd om naar het goede en vertrouwde Nederland te gaan. Na intensief telefonisch contact tussen de Sint en de voorzitter van het Comité Aankomst St. Nicolaas, Dhr. Jan Boom is de Goedheilig man ook weer bereid gebleken naar Geulle te komen. Als dag van aankomst is zondag 21 november gepland, het tijdstip van aankomst is 14.00 uur en de plaats waar de Sint met zijn mooie jacht zal aankomen is de aanlegsteiger in de nabijheid van de brug over het Juliana-kanaal.

Evenals andere jaren zal de Sint zich doen vergezellen van meer dan tien Zwarte Pieten en zal ook zijn edele ros Amerigo op de kade klaar staan om hem het laatste deel van de reis op zijn rug te vervoeren naar de Harmoniezaal. in de harmoniezaal zal hij de kinderen van Geulle persoonlijk ontmoeten. Bij de brug zullen Fanfare St. Martinus en disc-jockey Dion Voss Sinterklaas in muzikale zin verwelkomen. De kinderen van 0 t/m 9 jaar, die de Goedheilig man persoonlijk willen ontmoeten, kunnen zich daarvoor aanmelden tot uiterlijk 29 oktober 1999. De aanmeldingspunten zijn: Mw. M. Kollard, Past Kengenstaat 4, Mw. M. Vincken Past. Smeetststraat 54, Mw. T. Voncken Koekoekstraat 28 en Peuterspeelzaal Pinokkio. De kosten bedragen f 5,50 per kind en dienen bij aanmelding te worden voldaan. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. J. Boom ( school 043 3580145 of privé 043-3620045). De organisatie is in handen van het Comité Aankomst St. Nicolaas.50 jaar zonnebloem

Ter gelegeneheid van het 50 jarig jubileum van de Nationale vereniging "De Zonnebloem", werd door de afdeling Geulle op 16 september jl. in 't gemeenschapshuis de Kollekamp te Waalsen een gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd. Zo'n 125 gasten waren aanwezig, waaronder de beide pastoors van Geulle, de heren Dohmen en Kusters, en tevens de oud voorzitter en medeoprichter van de afd. Geulle van de Zonnebloem, de heer Sirre.

Tijdens die middag traden op het duo Jef Humblet en Jan Rouschop, die een gevarieerd programma brachten met voornamelijk liedjes in het Limburgs dialect aaneengekletst met een gekke slag en de nodige flauwekul. In de pauze werden de gasten getrakteerd op koffie met vlaai. Al met al een zeer geslaagde middag die door de gasten zeer op prijs werd gesteld.Gift voor de Heemkunde vereniging

Ons lid L.J. Jonkhout te Roosendaal heeft de vereniging een exemplaar van "geschiedenis van de familie Jonkhout" cadeau gedaan. Wij zeggen hem daarvoor hartelijk dank.

Het bestuurMededeling van de penningmeester

Onder de lezers van de Sjakel zijn enkele personen die de contributie over 1999 nog niet hebben voldaan, of die vergeten zijn zich af te melden als abonnee van de Sjakel. Laat ons spoedig iets weten.

Het bestuurFoutje.... Deze keer beter?

Door een communicatiefoutje werd in de vorige Sjakel geen nieuwe foto afgedrukt, maar nogmaals de foto uit de Sjakel van augustus. We proberen het deze maand nog eens.Bouw en Houtbond na 72 jaar ter ziele

Bouw- emn Houtbond, afdeling Geulle, houdt na 72 jaar op te bestaan. Op 31 december 1999 valt definitief het doek voor onze afdeling. Sinds 1994 is de Bouw- en Houtbond FNV bezig om het afdelings-gebeuren te reorganiseren, met als doelstelling één afdeling per gemeente. Onze afdeling is zelfstandig gebleven tot '5 minuten voor twaalf' (anders waren wij geen Geullenaren!), om zodoende vraagbaak te zijn voor en dienstbaarheid te verschaffen aan onze leden. Ruim 70 leden is toch een grote familie. Op 1 januari 2000 gaan de afdelingen Ulestraten, Bunde, Geulle en Meerssen op in de nieuwe afdeling Groot Meerssen.

Wij als bestuur betreuren die besluit, maar het is een democratisch genomen besluit. Terug-blikkend op 72 jaar vakorganisatie in Geulle zijn wij op de eerste plaats dank verschuldigd aan de oprichters en pioniers van het eerste uur. Mensen die zich belangeloos hebben ignezet voor eht wel en wee van hun arbeidscollega's. Onze afdeling werd in 1927 opgericht als Katholieke ArbeidsBeweging (K.A.B.). Later werd het 'het Nederlands Katholiek Vakverbond'. Na landelijke fusies van katholieke en Christelijke vakbonden is in 1981 de federatie Nederlandse Vakbeweging geboren of te wel FNV. De in 1927 opgerichte afdeling was geen zet van weelde, maar bittere noodzaak; de arbeiders van toen moesten werken voor hun dagelijkse brood, maar ook vechten voor hun rechten.

Anno 1999 is er heel wat bereikt, maar geknokt moet er ook nu nog dagelijks worden in deze welvaartsstaat, want op de werkvloer is niet alles goud wat blinkt! Het Geuls kader werkte in goed verband, dat bewijst de jarenlange onderlinge saamhorigheid, waarbij de heer Lamber Fredrix het leeuwendeel voor zijn rekening heeft genomen. Hij was 25 jaren secretaris-penningmeester. Daarbij was hij plaatselijk vertegenwoordiger van het sociaal fonds bouwnijverheid en behandelde hij in de avonduren klachten van werk. Dat is een hartelijk proficiat waard. Hub Sassen (zijn vader zaliger heeft jarenlang het voorzitterschap waargenomen) is 11 jaar bestuurslid en Frans Webers hanteert het voorzitterschap sinds 12 jaren. In de 50er jaren spaarden de leden 5 cent per week, buiten hun contributie, voor de aanschaf van eigen vaandel. Om zich daarmee te kunnen profileren bij wereldse en kerkelijke gebeurtenissen. Dit vaandel zal op de feestavond in bruikleen worden aangeboden aan de Heemkunde vereniging Gäöl, zodat een stukje Geuls erfgoed in goede handen is en bewaard zal blijven. De feestavond op vrijdag 26 november in "Het wapen van Geulle", Hulserstraat 10, zal aanvangen tegen 20.00 uur. Bondsbestuurder Henri Okkersen zal dan een 3-tal jubilarissen huldigen. Het bestuur spreekt de hoop uit dat alle leden met hun ega's samen met ons voor de laatste keer in Geulle het glas zullen heffen: "Eind goed, al goed".

Frans WebersJuffrouw Iris Zinzen - Cuypers 40 jaar in het onderwijs

Op 28 juni 1999 was het precies 40 jaar geleden dat juffrouw Iris slaagde aan de Pabo te Maastricht voor de onderwijsakte A, bevoegd kleuterleidster. In hetzelfde jaar werd op de lagere school "St. Jozef" te Moorveld een kleuterschool opgericht waarvoor 25 handtekeningen van ouders met hun kleine kinderen noodzakelijk was en er zodoende een vacature voor hoofdleidster kleuteronderwijs ontstond. De benoemingen in die tijd werden gedaan door het kerkbestuur waarin destijds zitting namen rector J. Thijssen als voorzitter en als bestuursleden de heren Kerckhofs, Kengen, Dekkers en Stevens. Een poosje voordat Iris examen moest doen voor de akte A kwam rector thijssen op huisbezoek bij de fa. Willem Cuypers, wonende op de boerderij aan de Hussenbergstraat te Geulle en hij viel bij binnenkomst meteen met de deur in huis. Iris werd nl. meteen overvallen met de vraag of zij aangesteld wilde worden als hoofdleidster aan de lagere school te Waalssen - Moorveld, waarop zij meteen als antwoord gaf dat volgens haar een en ander nog niet mogelijk was aangezien zij nog niet geslaagd was voor de akte A, nog niet in het bezit was van de hoofdakte, nog geen 23 jaar was en nog zonder de vereiste ervaring van 3 jaar was. Het kerkbestuur had echter na een vergadering terzake inlichtingen ingewonnen bij de bevoegde organen van de schoolopleiding, alwaar Iris nog examen moest doen. Hier kregen zij te horen dat Iris zeker zou slagen en zodoende konden ze het licht op groen houden. Met deze informatie op zak was de zaak dan ook zo voor elkaar en werd haar na enig over en weer gepraat de benoeming toegezegd.

Zij was destijds de jongste hoofdleidster van Nederland. Na het behalen van de akte A heeft zij de hoofdakte gehaald en na de samenvoeging van lagere school en kleuterschool to basisschool heeft zij met succes de opleiding tot bevoegd onderwijzeres afgerond. Vanaf 28 juni 1959 tot haar eerste schooldag nl. 17 september 1959 heeft zij voorbereidende werkzaamheden verricht en de inrichting verzorgd aan de toenmalige lagere school. In 1963 is zij overgegaan naar een aparte kleuterschool nl. naar de voor velen nog bekende houten school tegenover de basisschool. Verder heeft zij nog gefungeerd als adjunct-directeur tot 1990. Zij heeft tevens volledig deelgenomen aan alle activiteiten, cursussen en verdere veranderingen welke nou eenmaal een moderne basisschool vraagt. Haar lijfspreuk was "Daar zijn voor de kinderen" en van alle toenemende rompslomp daar omheen heeft zij in minder mate interessant gevonden. 40 Dienstjaren lesgeven betekent aan ongeveer 1000 kinderen de eerste levenswijsheid meegeven. Er zijn jaren geweest dat zij meer als 40 kinderen in een klas had, hetgeen een hele klus is. Het was dan ook hartverwarmend dat zij op haar jubileumreceptie de gelukwensen c.q. felicitaties in ontvangst mocht nemen van een hele delegatie uit haar eerste kleuterklas uit 1959 en te zien en te horen dat zij het niet eens zo slecht heeft gedaan. Tot slot willen wij mede langs deze weg iedereen zonder uitzondering bedanken voor de kado's, bloemen etc. kortweg voor de geweldige belangstelling in welke vorm dan ook, welke zij heeft ondervonden bij haar jubileum op 17 september jl. tevens willen wij vragen c.q. speculaties met betrekking tot het verlenen van een koninklijke onderscheiding uit de wereld helpen nl. Deze heeft zij in alle bescheidenheid niet willen hebben en het waarom kan zij uiteraard persoonlijk onderbouwen.

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.