Heemkundevereniging Gl - Sjakel november 2002
 
 


De Sjakel
November 2002

Geulle in vroeger tijden.
50. Een bijzonder muzikaal treffen.

Dit is de vijftigste aflevering van de serie “Geulle in de vroeger tijden”. Daarom heb ik dit keer gekozen voor een “feestelijk” onderwerp. En bij een feest hoort muziek. Zoals uit de titel volgt gaat het over een bijzonder muzikaal treffen. Dit speelde zich af aan het einde van de 19e eeuw. Waarschijnlijk was het kort voor de oprichting van Sint Cecilia. Dit muziekgezelschap werd in ons dorp in 1894 als fanfare opgericht. In Elsloo bestond toen al een fanfare, maar deze zou roemloos in de strijd ten onder gaan zoals hierna zal blijken.
Vroeger kon de rivaliteit tussen buurdorpen hoog oplaaien. Zo ook tussen Geulle en Elsloo. Voor de Geullenaren was het moeilijk te verteren dat die van Elsloo al een fanfare hadden en zij zelf nog niet. De muzikanten van Elsloo deden niets liever dan dat feit bij onze vroegere dorpsbewoners goed in te peperen. Daarom marcheerden zij op een mooie zondagmiddag onder vrolijke muziekklanken naar Geulle aan de Maas. Daar gingen ze in de herberg van Sjang van den Akker een lekkere pint drinken om hun dorstig geworden kelen te smeren. Deze herberg lag bij de oude kerk in Geulle aan de Maas. Er zaten daar ook enkele Geullenaren. Al gauw werden door de muzikanten uit Elsloo schampere opmerkingen gemaakt over het muzikale onvermogen van onze vroegere dorpsbewoners. Dit “vreigelen” leidde al snel tot een knokpartij, waarna die van Elsloo wijselijk naar hun eigen grondgebied vertrokken. De volgende zondag was het op dezelfde plaats weer prijs. Enkele Geullenaren liepen rake klappen op. Een loerjager (stroper) uit Geulle aan de Maas zei dat het nu afgelopen moest zijn.
De zondag daarna hadden de muzikanten uit Elsloo de euvele moed om zich in vol ornaat - blauwe kiel en witte kniebroek - op Geuls grondgebied te wagen. Uiteraard wilden zij hun dorstige kelen weer op dezelfde plaats met gerstenat laven. Nu waren er meer Geullenaren aanwezig, maar de loerjager was er niet. Het vreigelen ging al snel over in hardhandiger zaken, waarna de muzikanten uit ons buurtdorp de aftocht wilden blazen. Onder pittige marsmuziek dachten zij af te marcheren. Dat pittige kwam wel in orde, maar op een andere manier dan zij hadden gedacht. Op de Kommelderweg, gelegen tussen de Sint Martinuskerk en de huidige kanaaldijk werden zij opgewacht door een groep heethoofdige Geullenaren. De loerjager had zich daar achter een dikke lindeboom verstopt met zijn flint (stropersgeweer). Nu voltrok zich een heftige broederstrijd tussen die van Geulle en Elsloo. Al snel sneuvelde menig muziekinstrument. Men kan dit ook beter niet als slagwapen gebruiken! Plotseling klonk een geweerschot en toen nog een. De muzikanten van Elsloo vluchtten in paniek naar hun thuishaven. Onze vroegere dorpsbewoners bleven juichend op het slagveld achter en vierden deze historische overwinning met het nodige bier. Dit bijzondere muzikale treffen leidde tot de roemloze ondergang van de eerste fanfare van Elsloo omdat een groot deel van de dure muziekinstrumenten in de heftige broederstrijd gesneuveld was.
Toen in 1938 aan de Kommelderweg gebouwd werd vond men nog onderdelen van muziekinstrumenten! Dit voor de bewoners van Elsloo fatale muzikale treffen had tot gevolg dat het voorlopig voor een Geulse jongeling levensgevaarlijk was om met een meisje van Elsloo verkering te zoeken.
Maar de muzikale eer was gewroken en die van Elsloo zongen daarna in Geulle een toontje lager.

Archie Varis

Bron:
1. De Wegwijzer 15-9-1988, 1 (A. Peters S.G.M. / Archief J. Voncken)
2. Geulle dorp aan de Maas, 164 (J. Thijssen, 1993)


Peilmerkstenen.

In de vorige uitgave van de Sjakel heeft u de ontstaansgeschiedenis van het Normaal Amsterdams Peil kunnen lezen. In deze aflevering de vindplaatsen in Geulle van de hoogte-aanduidingen boven N.A.P.: de oude peilmerkstenen in de tunnels onder de spoorlijn van 150 jaar geleden en moderne bouten op een aantal met huisnummer aangeduide woningen/andere gebouwen. Door de spreiding van deze woningen over het dorp kunt U voor Uw eigen woongebied gemakkelijk de hoogte boven N.A.P. bij benadering bepalen.

De oude peilmerkstenen.
In Geulle zijn de N.A.P.-markeringen, d.w.z. het aantal meters boven N.A.P., in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw aangebracht. Daarvoor heeft men toen gebruik gemaakt van de kunstwerken bij de aanleg van de spoorlijn (zeg: 1856 tot 1861). In de wanden van de duikers of de wanden van de viaducten werden de peilmerkstenen ingemetseld, voorzien van summiere letterduidingen “el dm”. Na het plaatsen van de steen werd de exacte hoogte van de peilmerksteen ingemeten en het aantal ellen (68cm.) en duimen (2.5cm.) erin gebeiteld (misschien wel geschilderd). Vorsend onderzoek bij Rijkswaterstaat heeft geen afdoend antwoord gegeven op de vraag waarom op één merksteen alleen de letters el en dm vermeld worden zonder cijfers.
Vermoedelijk heeft men later vergeten of nagelaten de hoogte van de peilmerkstreep in te meten. Op een andere merksteen (bij de tunnel in de Slingersberg op de linker benedenwand) vermeldt de merksteen niet meer de oude maten el en duim maar de hoogte in meters/centimeters (56.84).
De overgang van oude maten naar het metrieke stelsel zal te maken hebben met de lange duur van de waterpassing. Vanaf rond 1820 rolt vanuit Amsterdam een netwerk van hoogtemetingen héél geleidelijk over Nederland. In Limburg vindt in 1939 de laatste 'slag' van nauwkeurigheids-waterpassing plaats. Het metrieke stelsel is dan al lang gemeengoed. Wellicht daardoor de aanduiding in meters/centimeters.

De lange duiker bij de Konijnsheuvel in het bosgebied richting Elsloo. Links in de wand is een peilmerksteen ingemetseld. Op de merksteen zijn nog de oude lengtematen aangegeven, maar niet ingevuld.

Van de oude, ooit ingemetselde peilmerk-stenen zijn er een aantal verdwenen, o.a. bij de renovatie van het viaduct aan de Poortweg in de jaren negentig van de vorige eeuw. Inmiddels zijn ook enkele duikers in het Bunderbos gedicht (een korte, lage tunnel nabij de overweg in het vroegere Leukdervoetpad; een duiker 200 meter noordelijk van de overweg in de Dennenberg, Bunde). Mij is niet bekend of daar een hoogteduiding boven N.A.P. op aangebracht was.
Het priegelwerk van hoogtemetingen wordt gedaan door de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat.

Huidige merktekens.
In de loop der jaren heeft de Meetkundige Dienst een heel nieuw netwerk van merktekens over Nederland ontwikkeld. De peilmerken worden voornamelijk op huizen of gebouwen aangebracht (bij ontbreken daarvan ook op: sluizen, bruggen, hoogspanningen e.d.). Voordeel van huizen en gebouwen is dat zij door straatnummering gemakkelijk te vinden zijn. Als peilmerk wordt gebruikt een bout; de N.A.P.-hoogte is de bovenkant van de bout. De bouten zijn van verschillend type (rond, vierkant, zeshoekig enz. al naar gelang hun betekenis). Ook in Geulle zijn de oude kunstwerken (viaducten, duikers) vervangen door huizen. Merktekens treft men aan op de volgende panden met daarachter vermeld de hoogte boven N.A.P.:

- Oostbroek 11: NAP 43,73 m
- Hulserstraat 72: NAP 47,29 m
- Past. Stassenstr. 10: NAP 50,11 m
- Hussenbergstr. 30: NAP 107,57 m
- Heerenstraat 81: NAP 105,66 m (kerk Waalsen).
- Aëroclub Zd. Limburg: NAP 115,23 m

Het overzicht laat zien hoe de hoogte geleidelijk aan oploopt. In Geulle-beneden komt men niet veel verder dan 50 meter boven NAP. De meetpunten aan de Hussenberg- en Heerenstraat geven duidelijk aan dat men 'op de berg' zit. Het meetpunt Aëroclub (ligt rechts van de verkeerstoren) bevestigt wat iedere fietser voelt: de weg oogt vlak maar loopt vanuit Moorveld of Beek richting vliegveld flauw omhoog als een vals plat.
Er bestaan, verspreid over Nederland, ongeveer 50.000 peilmerken. Deze zijn vastgelegd in een uitgave van de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Ieder peilmerk wordt beschreven aan de hand van een 12-tal kenmerken zoals de coördinaten, een korte omschrijving (bijv. RKK Heerenstraat 81 -de kerk-), de windstreek van het muurvlak waarin de bout is aangebracht, het jaartal en de hoogte. Wat betreft de Heerenstraat: de N.A.P.-bout bevindt zich in de westelijke muur (straatzijde) van de kerk, vlak voor de hoek, ingang Moorveld.

Praktische betekenis van het N.A.P.
Bij alle bouwkundige en waterstaatkundige werken wordt 'afgestemd' op het N.A.P. en wordt de hoogte t.o.v. de nabije peilmerken exact vastgesteld. Het belang ervan blijkt uit het aantal peilmerktekens dat om en nabij de 50.000 bedraagt.

Historische betekenis.
Het N.A.P. is begonnen als een beveiliging tegen hoge waterstanden. Als zodanig heeft het zich in Nederland ontwikkeld tot een uniek referentiepunt met een net van meetpunten over heel Nederland. Ook in ons omringende landen heeft men dergelijke systemen ontwikkeld welke gekoppeld en afgestemd zijn op het Nederlandse N.A.P. Bij verschillende internationale conferenties (o.a. Florence 1955) is het N.A.P. als uniek ijkpunt voor heel Europa geaccepteerd. In zoverre is het N.A.P.-merkteken onder de Dam even beroemd als de standaardmeter van 100 cm die bewaard wordt in de Franse stad Sèvres. Met één verschil: in Amsterdam let men ook op de centimeters; niet uit Hollandse zuinigheid maar vanwege de paar centimeters die het verschil maken tussen bescherming of dijkdoorbraak.

Paul NottenPolitie Varia
 • Op 28 september werd een personenauto op de Broekveldweg op de parkeerplaats van de Visvijver bekrast. Twee lichte krassen.
 • Op woensdag 9 oktober vond er een aanrijding plaats op de Markt bij het oprijden van het marktplein. Er ontstond lichte schade.
 • In de nacht van vrijdag 18 oktober werd een bestuurder van een bromfiets gecontroleerd welke de Moorveldsberg nogal slingerend naar boven reed. Bestuurder bleek te hebben gedronken.
 • Op vrijdag 18 oktober werd op het fietspad van Oostbroek een meisje aangesproken door een onbekende man. Deze overhandigde het meisje een brief met seksistische uitlatingen in vertel- vorm, waarna hij weer wegreed.
 • Op maandag 21 oktober werd op de parkeerplaats aan de Andreas Sauerlaan een gestolen aanhangwagen teruggevonden.
 • Tussen zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober werden vanaf een personenauto, welke stond geparkeerd op de Hulserstraat twee Duitse kentekenplaten ontvreemd.
 • Tijdens de storm op zondag 27 oktober zou een boom zijn omgewaaid op de Essendijk. Deze zou op een auto zijn terecht gekomen, doch de boom is gevonden de auto niet.

Gevonden : n.v.t.
Verloren : n.v.t.

Brig. GiesenGeulle 50 jaar geleden
November 1952

- De heer Willy Ramakers, wonende Snijdersberg 8, slaagde onlangs voor het diploma timmerman. Hij werd als vijftig- duizendste lid van de R.K. Bouwvakkersbond ingeschreven. Bij deze gelegenheid werd hij op 5 november j.l. door het hoofdbestuur van deze bond gehuldigd en werd hem als geschenk een kist met timmergereedschap aangeboden.

- op zondag 23 november overleed op 77-jarige leeftijd in het klooster der Zusters van het Arme Kindje Jezus de Zeereerwaarde Heer H.M.J.N.H. Penders, rustend pastoor. De overledene was Geullenaar van geboorte en zag het levenslicht alhier op 13 april 1875 als zoon van de echtelieden Norbertus Fredericus Josephus Penders en Maria Hubertina Booymans. Hij werd op 3 mei 1900 tot priester gewijd.

- Op 6 november had onder grote belangstelling de begrafenis plaats van J.H. Dekkers, in leven voorzitter van de Boerenleenbank. Hij was een der oprichters. Hij was meer dan 25 jaar bestuurslid van het Groene Kruis en ook lid van het Burgerlijk Armbestuur.
De overledene was medeoprichter van de Heemkundevereniging.

- Uit de raadsvergadering van 4 november 1952.
Raadslid Muytjens wenst nader geinformeerd te worden omtrent de geruchten over de afsluiting van de spoorwegovergang nabij de halte. De voorzitter deelt mede, dat, indien tot sluiting van de bestaande weg voor het rijverkeer wordt overgegaan, in een overeenkomst wordt vastgelegd dat deze overweg nimmer onbewaakt mag worden. De spoorwegovergang moet in ieder geval voor rijwielen en voetgangers open blijven.

Hein Peters


Brieven van Pieke junior uit de Piemelenhoek.

Hallo, beste mensen, hier weer een brief van jullie Pieke. De Noonk vraagt zich weleens af hoe of ik toch die brieven aan jullie altijd zo vol krijg, maar dat dank je de kuikuik, het is altijd wel allegatie in het dorp en daar kan ik dan over schrijven en ik denk dat ik nog niet eens de helft met krijg van wat er allemaal gebeurt, want als de lui mij zien denken ze, daar heb je Peike en nou moeten we oppassen, want anders staan wij seffens ook nog in de Sjakel, maar laat ze zich maar verschuilen, ik zeg maar zo, al is het gebeuren nog zo snel, Pieke en de Sjakel achterhalen het wel.Letst heeft het heel hard gewaaid en geregend en er waren heel get bomen omgegaan en takken afgewaaid en de kanjel van het kapelke aan de kerk hing ook op half zeven en de harmonie was op concours geweest en die hadden ook prijs gehad en ze hebben zich een flinke drop gedronken en de Noonk hoopt dat ze een goede reseptie gehad hebben, want die hebben ze wel nodig omdat ze een hoop geld moeten betalen omdat ze een hoop grond van onder hunne zaal niet goed zuiver gemaakt en opgeruimd zouwe hebbe, maar ja, daar is een harmonie ook niet voor, die moeten muziek maken, en niet in den hof dabbele, zegt de Noonk altijd, en hij vraagt zich af hoe of het kan dat de grond daar zo onnut is en Nikkela weet het ook niet, zegt hij, want die heeft zelfs een advertensie in de Geulbode gezet, dat hij gaaruits niks demee te maken had. En Harie die komt dekser in die buurt en die heeft gezien dat de grond daar op den Hessendijk niet zo goed is, want daar is op een plaats al voor de vierde keer of zo een boom kepot gegaan en dat komt niet van de wind zegt hij en toch is het vreemd, want het gras daar groeit wel goed.

En de Noonk was laats naar de kerk gewees onder in Geul en daar liep ene te controleren of de geluidinstellatie wel goed ingesteld was, dat de lui tenminste konden horen naar wat er allemaal gezegd werd en de Noonk vindt dat een beetje raar, zegt hij, want vroeger hadden ze daar een preekstoel en die hing aan een pilaar en als de pastoor toen daar vanaf donderde, dan hoorde je wel degelijk wat hij zei, zegt hij, dat was offent je de oren en de pungel tegelijk gewassen kreeg en hadde ze die stoel maar laten hangen, dan was al dat geonderzoek nou niet nodig. En als we het toch over de kerk hebben, daar wordt het tijd dat ze eens get olie op de sjorseneren van de deuren doen, dan piepen die niet zo als ter ene wat later komt of hem wat vroeger der tussenuit klipseert en dan kunnen ze ook de winkel van Ria van Jacobs misschiens weer openmaken, dan kunnen de lui van Geul zich daar hoesbabbelare halen, want als je hoort wie de lui van Geul keutse, zijn die niet echt gezond, dus daar is wat te verdienen. En nou moeten die van de gemeente op den Hessendijk maar weer een nieuwe boom zetten en wat goeie mes draan doen, dat hij ook aangaat en misschiens kunnen ze zich wel mellen bij die groentefruitman van op de berreg, want die weet tenminste hoe je van niets een hele hoop maakt en misschiens kan die dan ook devoor zorgen dat er weer eens een van Geul wethouder wordt, dan komt misschien de belasting op een beter peil, want nou moeten we weer tralies betalen voor op de drekbakken, die langs de straat staan, omdat de lui steeds meer rotsooi daarin duwen omdat ze van die duur rooi zakken afwillen, offent groen of blauw of grijze zakke beter zijn. En als die groentefruitman bij zich in de buurt gene vindt, die goed genoeg is voor vethouder te worden, dan kan hij het misschiens zelfs wel worden, en van baan ruilen met die oude vethouder in Meerssen, die zich nou misschien gaat omscholen tot groentefruitman.

Dat schijnt zo goed te verdienen en hij voor de rest toch schijns niks te doen heeft. En met die tralies op die drekbakken, zegt de Noonk, is het net hetzelfde wie met de raad: wie eenmaal derin zit, wil der niet meer uit, en wie der uit is, die wil der weer in.
En de Noonk heeft me nog gezegd, dat ik jullie moet schrijven dat net wie in Meerssen ook in Geul de vooruitgang niet tegen te houden is, dus is nou het oud huis van Dekrau aan de Maas ook gesloopt en daar komt een nieuw huis en het gaat de Noonk altijd aan de prei als zo’n oud moment tegen de grond moet, maar ja, dan gaat hij weer eens langs Els en dan komt hij weer schokkelentere hevers en als dan de dag derna de luch weer geklaard is, kan hij der weer even tegen en dan gaat hij weer op inspectie door Geul en dan komt de volgende Sjakel ook weer vol, nou, jullie moeten de groenten hebben van mij, Pieke junior dus en ook van de Noonk.


Sinterklaos in de sjwoil.

Veur väöl kènger isten tied van Sinterklaos eine spannende tied. Dat waor vreuger nog erger. In de sjwoil liërde veer versjillende leedsjes. Dat begôsj al in de iëste klas. En eeder jaor kaome ters ö paar debie. En die leedsjes woore ouch saoves este weint um öt hoes raosde, gezônge. Oette gèzèt woore de Sinterkläöskes gesneeje en in ei segaarekiske bei ei gehauwe.
En opte grwoite borde sting in eeder klas waal ön teikening van Sinterklaos en Zwarte Piet, van de stoumbwoit of öt paerd van Sinterklaos. De sjrikdes dich kepôt es in ins önne helle slaag opte roet gehauwe woor door ön hand in ön zwarte heisj. Ö paar daag later vôngste smörges este binne kaoms ö paar apeneutsjes , ö paeperkookemenneke of ö paar babbelaere.
En esset Sinterklaos waor dan waor öt gans stil in alle klasse. Dan waor geine meister en gei keint te zeen . Dan waor öt önne heiligen daag en dan hoofdeste neet nao de sjwoil. Veer maogde dan bie ôs blieve en dao Sinterklaos viere. Dat gebäörde mèt väöl leedsjes, klein kedookes en dèk väöl geénsjel. Zeker es önne angere get gekreege hauw watste zellef gaer wols höbbe. Ester dan geruild woor dan kaom dèks ruzie. En saoves waor de mooder blie este bagke in bèd laoge. Later verangerde dat.
Wie veer in öt dörrep ö nuu patternaat kreege ginge veer mètte ganse sjwoil in ön lang persesse door de Lei, de brök euver, nao Hölse. En es veer in öt patternaat good en väöl gezônge hauwe, dan kaom Sinterklaas mèt zinne lange baard, zinne gouwe staaf en zin Piete nao binne. Hae ging dan opte buun zitte en keek kentent nao de jeug van Gäöl. En este de toespraake van de pestwoir en öt hoof van de sjwoil veurbie waore, ging Sinterklaos de trappen aaf um te kieke nao ö paar teneelstökskes en te loestere nao nuu Sinterklaosleedsjes. Dat vônge veer geweldig. En estat allemaol aafgeloupe waor ging Sinterklaos weer truk opte buun en kreeg hae van önne Zwarte Piet ö grwoit dik book. En dan waor öt moesstil in öt patternaat. Dan woor öt spannend. Dan woore naame veur gelaeze van kènger die good hun bès gedaon hauwe. Ouch de naame van vlaegele die van alles aangevange hauwe, of die altied väöl ruzie maakde, of die vlookde wie önne ketter, die in de kèrrek zaote te kletse, die zelfs gezag hauwe dat Sinterklaos neet bestông. Aan de Zwarte Piet mètte zak kôsjte zeen dat tat hiël erg waor. Dae rammelde mèt zin roe en driëjde mèt zien ouge nog erger este meister van de zèsde klas dae noe Sinterklaos speelde. De jônges van die klas hauwe dat netuurlik allang in de gaate méh die moosjte hunne mônd hauwe um öt fiës neet de bederve. En dat deege ze ouch neet. Want in de liëger klasse gluifde eederei heilig en vas in Sinterklaos. En dae twiefelde zouw op deezen daag opnuu gaon gluive tatter snachs euver de daake reej um alle sjoon en klômpe te völle mèt allerlei lekkers, woi de kènger zwoi blie mèt waore.
Vreuger waore die neet zwoi slum wie allewiel. Um pedagogisch reeje weurt hun dat stökske gelouf ouch nog aafgenômme veurdat Sinterklaos in de iëste klas zich liët kieke. Mèn maog klein kènger toch niks wies maake en zeker neet bang maake. En gluive deit allewiel toch neemes mië.

Mar/B


20e Kerstwandeltocht

Op 26 december organiseert buurtvereiniging Oostbroek veur d’n twintigste kjèr de wandeltoch op twjède kersjdaag.
Gesjtart weurd vanoet Café zaal ’t Heukske aan de Hulserstroat in Gäöl. Ger kent keze oet vief versjillende aafstande.
Veur de aafstande 5, 10 en 15 km kent geer vertrekke tûsje 8.00 en 15.00 oer. Veur de aafstande 20 en 25 km kent geer vertrekke tûsje 8.00 en 13.00 oer. De insjriefkoste bedrage € 1,- per persoon, waveur ger ein prachtig, door piele oetgezat parcours krieg aangeboaje door Gäöl en umgeving.
Es herinnering ontvunk edere deilnummer ein plekplètsje. Veer höbbe auch eine I.V.V. sjtempel.
Of öt noe raegent, hagelt, störmp of sjniet, het wandele geit bie os altied door.

Auch dit jaor kent geer weer geneete van de natuur en de landelijke umgaeving. Wandel mét en geneet van de natuur die Gäöl en umgaeving uch te beje haet.
Veur mjèr informatie kent geer belle met nummer 043 – 3652061 of kiek op het internet op www.geulle.com veur informatie euver Gäöl. Veur de wandeling kent geer dan kieke bie buurtvereiniging Oostbroek.Aanvulling.

In deze Sjakel plaatsen we nogmaals een aanvulling op het artikel “De moderne tied aan de Maas...” in de Sjakel van juli 2002.
Naar aanleiding van dit artikel en een rectificatie hierop in de Sjakel van oktober, liet Rudy Pasmans ons het volgende weten met betrekking tot de cardanfiets van Tieske Pluis:

- De fiets was in België te koop
- Met deze fiets kon men in Geulle niet veel beginnen, omdat de fiets niet geschikt was om bergop te rijden. Daar men op deze fiets minder kracht kon zetten dan op een fiets met ketting, vergde het zeer veel energie van de berijder.
- De fiets was na Ties Pluis niet in bezit van Willem Wijnen, maar van Willem Thijs.
Dit laatste was ons ook reeds door de heer Sjeng Maassen medegedeeld.

(red.)


Agenda van de heemkundevereniging

 • Op 19 december om 19.30 komt de dialectsectie bijeen in heemkundelokaal de "Gruffeldwois" in basisschool In het Riet aan de Hulserstraat;
 • Op 12 december om 19.30 uur is er werkavond in het heemkundelokaal;
 • Op 18 december van 13.30 tot 17.00 uur is er een werkmiddag in het heemkundelokaal;
 • Op 27 december organiseert de heemkunde-vereniging vanaf 13.30 uur een middag voor iedereen die geinteresseerd is in archivering. Zoals bekend is de heemkundevereniging gestart met het digitaal opslaan en archiveren van alle archieven en genealogische data. Op deze middag zullen enkele leden van de heemkundevereniging met behulp van computers laten zien waar ze op dit gebied mee bezig zijn.
  Gezien de omvang van het karwei is de heemkundevereniging naarstig op zoek naar personen die haar hiermee kunnen helpen. Geinteresseerden, bij voorkeur in het bezit van een computer, kunnen op deze middag binnenlopen in het heemkundelokaal of contact opnemen met Arthur Sassen (tel. 046 – 4377 156), Lou van Kan (043 – 3646 690) of via email (heemkunde@geulle.com).

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.