Laatste mutatie:

Stichting "Leefbaar Geulle aan de Maas"


--- Laatste Nieuws ---Vereniging

Bewoners Overleg Maasvallei, afdeling Geulle

Infobrief nummer 14 - September 2005.

BOM IN BEROEP TEGEN GRENSMAASPLAN

Op 1 juli werd het Provinciaal Omgevingsplan (POL) voor Grensmaas door Gedeputeerde Staten van Limburg vastgesteld.

Het bestuur van de Vereniging Bewonersoverleg Maasvallei (BOM) gaat tegen dit POL in beroep bij de Raad van State.
Bij het BOM zijn de meeste dorpsraden en bewonersorganisaties in het Grensmaasgebied aangesloten, namelijk die van Borgharen, Itteren, Voulwames, Geulle, Meers, Schipperskerk, Illikhoven, Vissersweert en Roosteren .

Het BOM en de aangesloten leden in het Grensmaasgebied hebben zich in de afgelopen vier jaren bijzonder ingespannen om de overheid ertoe te bewegen af te zien van de grootschaligheid van het Grensmaasproject. Dit in de overtuiging dat de doelstellingen van het project (grindwinning, natuurontwikkeling en vermindering van de kans op overstromingen) ook zonder een grootschalige aanpak te realiseren zijn. De overheid is het daar wel mee eens, maar wil er niet aan omdat grote gebieden nodig zijn voor de grindwinning waarmee het project moet worden betaald.

Dit overheidsbeleid heeft wel tot gevolg dat circa 4 miljoen kubieke meter zwaar vervuilde bovengrond langs de rivier wordt afgegraven en gestort in de gaten die de grindwinning veroorzaakt. Deze gaten worden in het plan eufemistisch dekgrondbergingen genoemd, maar in werkelijkheid zijn het stortplaatsen voor vervuilde grond die moeten voorkomen dat deze grond tegen hoge kosten gesaneerd moet worden.

Bovendien heeft het project tot gevolg dat, hoog gewaardeerd en kenmerkend cultuurlandschap, wordt omgezet in natuurgebied bestaande uit ooi- en wilgenbossen, die door allochtone runderen kort gehouden moeten worden.

Op zich is het BOM geen tegenstander van natuurontwikkeling langs de oevers van de Maas, maar dat kan ook bereikt worden met aanzienlijk minder ontgravingen.

Het is nog maar de vraag of zich in de Saint natuur kan ontwikkelen.

De Belgen vrezen een grondwaterpeildaling in het dal van de Ziepbeek. Om dit nu te voorkomen hebben de Maaswerken besloten om vanaf Geulle tot Meers grindruggen in de Maas aan te leggen, dwars op de stroming om het Maaswater op te stuwen. Het gevolg hiervan is dat de Saint, die immers 2 meter onder het huidige maaiveld wordt opgeleverd, bij de geringste waterstandverhoging van de Maas zal overstromen. Hoe moet zich dan natuur ontwikkelen?

Van de oorspronkelijke belofte "Groen voor grind, een mooie ruil" staat niets meer overeind. De Saintweg wordt geamoveerd (een deftig woord voor verwijderen) en we blijven zitten met een langshaven tussen Geulle en Elsloo. Als de langshaven straks gebruikt wordt als passeervak zodat het kanaal niet verbreed hoeft te worden is is dat een voordeel.

Dat de grootschaligheid ook enorm veel overlast en hinder met zich meebrengt, het landschap jarenlang aantast en totaal ontredderd achterlaat tot er na jaren weer iets moois groeit, is voor het BOM ook onaanvaardbaar. Het is nog maar de vraag of er in de Saint iets moois groeit door de voortdurende overstromingen. Wij vrezen dat we hier blijven zitten met het "Gat van Geulle". De duur van deze belasting voor de omwonenden varieert van 1 tot 11 jaar, afhankelijk van de plaats van uitvoering. Voor Geulle aan de Maas zullen de ontgrindingen ca. 3 jaren gaan duren.

Directe omwonenden zullen, zoals ook in het Stevolgebied, schade aan hun woningen ondervinden, die voor iedereen duidelijk is, maar juridisch nauwelijks te bewijzen valt. In de overeenkomst met de uitvoerder van het project is wel een regeling opgenomen die de bewijslast voor de benadeelden wat moet verzachten, maar veel zal dat niet helpen. Er ligt een voorstel om een nulmeting te verrichten voor alle gebouwen die binnen 250 meter van de ontgrindingen liggen. Als binnen dit gebied schade ontstaat zullen de ontgrinders moeten bewijzen dat het niet door de graafwerkzaamheden komt.

Bij schades buiten het 250 meter lijn wordt de bewijslast omgedraaid. We zullen dan zelf moeten bewijzen dat het door de ontgrindingen komt. Wie heeft deze kennis (en geld) in huis om dit aan te tonen?

In onze buurt liggen nogal wat oude gebouwen die buiten de 250 meter zone vallen. Denk o.a. aan het Kasteel en het gehele monumentale Kerkplein. Vanuit de gezichtshoek van de Grensmaasbewoners en het BOM gaat het om de vraag of al deze aantasting van de leefbaarheid opweegt tegen het voordeel dat de theoretische kans op overstroming van de huidige 1 x per 50 jaar wordt teruggebracht naar een theoretische kans van 1 x per 250 jaar.

Met andere woorden: of het middel erger is dan de kwaal. Het BOM is van mening dat dit inderdaad het geval is.

De overheid heeft in de voorbereidingsfase van het project sterk de nadruk gelegd op de beveiliging tegen overstromingen. Bangmakerij is in de politiek helaas een gebruikelijk manipulatiemiddel om mensen mee te krijgen. Het BOM is daarvan niet onder de indruk. Beveiliging tegen overstromingen is en blijft een kerntaak van de overheid, met name van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met of zonder Grensmaasproject!

Citaat uit de voorlichtingsfilm "Groen voor Grind, een mooie ruil" uit 1994:
"Het zijn uiteindelijk de bewoners en gebruikers van het gebied zelf die over de toekomst van de Maas moeten beslissen"

Helaas is dit een loze belofte gebleken net zoals de leuze "Groen voor grind, een mooie ruil". . Op het Provinciehuis en in den Haag is over ons woongebied beslist.

En dan vragen de dames en heren politici zich af hoe het toch mogelijk is dat de burger zover van de politiek af staat.

Namens Stichting Leefbaar Geulle aan de Maas.

Henk Spee.
(Met dank aan Jan van Eechoud, voorzitter BOM.).

  
Copyright © 1999-2006. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.